F 63-64: Ложные фрагменты

F 63. [Plut.], De fluv. 14, 3

Γεννᾶται δ’ ἐν αὐτῷ καὶ λίθος κρυστάλλῳ παραπλήσιος, ὢν ἀνθρωπόμιμος, ἐστεμμένος. Ὅταν δὲ ἀποθάνῃ βασιλεὺς, ἀρχαιρεσίας παρὰ τὸν ποταμὸν τελοῦσι· καὶ ὃς ἂν εὑρεθῇ τὸν λίθον ἐκεῖνον ἔχων, παραχρῆμα βασιλεὺς γίνεται, καὶ τὰ σκῆπτρα παραλαμβάνει τοῦ τελευτήσαντος, καθὼς ἱστορεῖ Κτησιφῶν ἐν γʹ περὶ Φυτῶν· μέμνηται δὲ τούτων καὶ Ἀριστόβουλος ἐν αʹ περὶ Λίθων.

Существует там камень, очень похожий на кристалл, который по форме напоминает человека в венке. Когда царь умирает, около реки проводится собрание, чтобы назначить нового государя. Тот, у кого обнаружится этот камень, немедленно становится царем и забирает скипетр умершего. Ктесифон отражает это в третьей книге «О растениях». Аристобул также упоминает об этом в первой книге «О камнях».

F 64. Plut., Parall. 32b, 313d

Διὰ τοὺς ἀστυγείτονας πολέμους ἡ σύγκλητος τῶν Ῥωμαίων τοῦ δήμου τὸ σιτόμετρον ἦρε· Ῥωμύλος δ’ ὁ βασιλεὺς βαρέως ἐνεγκὼν τῷ δήμῳ ἀπέδωκε· πολλοὺς δὲ τῶν μειζόνων ἐκόλαζεν. οἱ δὲ φονεύσαντες αὐτὸν ἐν τῇ συγκλήτῳ βουλῇ καὶ διακόψαντες εἰς τοὺς κόλπους ἔβαλον. Ῥωμαῖοι δὲ μετὰ πυρὸς εἰς τὴν σύγκλητον ἔδραμον. Αἴλιος δὲ Πρᾶος τῶν ἐπισήμων ἀνὴρ εἶπε τὸν Ῥωμύλον ἐν ὄρει ἑωρακέναι μείζονα παντὸς ἀνθρώπου θεὸν γεγενῆσθαι. Ῥωμαῖοι δὲ πιστεύσαντες ἀνεχώρησαν· ὡς Ἀριστόβουλος ἐν τρίτῳ Ἰταλικῶν.

Из–за войн с соседями римский сенат приостановил выдачу зерна населению; царь Ромул, однако, не терпя его, отдал его народу, наказав многих из знатных. В ответ они убили его во время заседания сената, разорвали на части и бросили в ущелье. Тогда римляне побежали с огнем к сенату, но Элий Прокул, человек благородного происхождения, сказал, что видел Ромула на горе превращенным в бога, тело которого было больше, чем у любого человека. Римляне отступили и удалились: так Аристобул рассказывает в третьей книге «Италийских рассказов».

В этом разделе собраны два фрагмента, в которых фигурирует имя Аристобула, но его происхождение остается неопределенным. Фрагмент 63 вставлен Якоби в конце корпуса Аристобула под заголовком «Unechtes» и мелкими буквами, что подтверждает, что немецкий ученый не считает его относящимся к фрагментам историка из Кассандрии. Следовательно, в комментарии к фрагменту 63 Якоби связывает Аристобула автора работы Περὶ λίθων с одноименным автором "Италики", цитируемым в «Параллельной миноре» Плутарха: эта цитата, которую мы вставили как F 64, не включена в фрагменты Якоби, несмотря на то, что в своей личной копии FGrHists он указал именно на этот отрывок непосредственно под фрагментом 63. Однако ученый вставляет Аристобула, процитированного в двух плутарховых отрывках, в третий том FGrHists, среди авторов Geschichte von Städten und Volkern.
Стоит остановиться на двух фрагментах, чтобы проанализировать, на основании чего их можно исключить из корпуса нашего историка.
Фрагмент 63 передан в трактате De fluviorum et montium nominibus et de iis quae in illis inveniuntur, из корпуса Моралий Плутарха, но в целом он считается ложным.
Работа Плутарха разделена на двадцать пять глав, каждая из которых посвящена реке. Цитата из Аристобула вписывается в раздел, посвященный Танаису. Об этой реке Аристобул рассказывал в своей работе, как показано во фрагменте 25, в котором говорится, что, по словам историка, местные жители назвали эту реку Орксартом. Однако в De fluviis эти данные не приводятся, но сообщается другое название, под которым был известен Танаис, конкретно Амазоний, потому что в этой реке раньше купались амазонки [1]. Факт, что Аристобул не упоминает альтернативного названия, казалось бы, указывает на то, что этот пассаж не следует прослеживать к историку из Кассандрии.
С другой стороны в отношении того, что касается амазонок, Аристобул был скептичен настолько, что, по словам и Арриана, и Плутарха он не сообщал встрече Александра и царицы мифических воительниц (F 21).
Затем глава, посвященная Танаису, продолжается ботанической заметкой, в которой рассказывается о растении с характерными свойствами, поскольку его сок, растекаясь по коже, защищает от холода. В фрагментах Аристобула упоминания об этом растении нет.
Историк, однако, прямо упоминается в третьей части раздела, посвященного Танаису, в которой в качестве темы использованы камни. Упоминается камень, похожий на кристалл, по форме напоминающий человека в венке. После смерти царя тот, у кого найдется этот камень, становится его преемником. В источниках нет упоминания о другом камне с этими характеристиками, поэтому невозможно провести сравнение с историей других авторов. Кроме того, следует также упомянуть, что в фрагментах Аристобула отсутствуют ссылки на конкретные камни или скалы.
Вместе с Аристобулом также в качестве источника для этого раздела упоминается Ктесифон, который сообщил об этом растении в третьей книге Περὶ φυτῶν. Ктесифон, чья этническая принадлежность неизвестна, упоминается в книге De fluviis как автор двух других работ: Пερὶ δένδρων и Περσικὰ [2]. Кроме того, он всегда упоминается Плутархом в Parallela minora как автор "Беотики" [3]. Других цитат этого автора в источниках нет. Однако из названий его работ виден интерес к различным предметам, от местной истории до ботаники.
Этот многогранный круг интересов характеризует большинство из сорока шести авторов, упомянутых в De fluviis. Кроме того, многие из них появляются только в этой работе и в Parallela minora и не упоминаются в других местах. Наконец, мы также можем отметить, что в списке нет историков Александра, за исключением Каллисфена, который упоминается в одном пассаже с этнонимом сибарита и поэтому не может быть идентифицирован с историком Александра [4].
Затем, читая весь трактат, мы видим, что нет никаких известий, которые можно проследить к фрагментам Аристобула, хотя последний демонстрирует большое внимание к гидрографии и хорографии территорий, пересекаемых македонской экспедицией. Наконец, есть только одно упоминание об азиатской кампании Александра: в примере с горой Элефант в Индии, получившей свое название от слона Пора, который с вершины горы человеческим голосом приказал индийскому царю не воевать против Александра [5]. Этот образный анекдот не упоминается в других источниках. В De fluviis он приписывается Деркиллу, автору работы Περὶ ὅρων. Кроме того, из псевдоплутархова трактата выводится, что этот автор также написал Περὶ λίθων, Σατυρικὰ, Αἰτωλικὰ, в то время как он упоминается в Parallela minora как автор Ἰταλικὰ и Κτίσεις [6]. Поэтому он не упоминается в связи с Александром, и поэтому вероятно, что это парадоксограф более позднего времени. Это также говорит о том, что автор De fluviis не получал свои известия от историков Александра или от исторических работ об экспедиции, но в основном использовал собрания анекдотов и парадоксографические работы, посвященные конкретным темам, которые были широко распространены в эллинистический и римский периоды.
Итак, существует множество причин, по которым нельзя идентифицировать Аристобула, упомянутого в De fluviis, с историком из Кассандрии: интерес к камням не проявляется в дошедших фрагментах; известия о Танаисе, о которых сообщает Аристобул, не найдены в De fluviis; нет другого упоминания о камне, который дает царскую власть, и то же самое описание «силы» камня кажется чуждым историческому рассказу, который, кажется, не дает простора фантастическим или чудесным эпизодам. Кроме того, источники, упомянутые в De fluviis, не являются историческими работами в строгом смысле слова, а скорее касаются разнородных сюжетов или местных историй, из которых берутся самые любопытные эпизоды; между ними нет упоминаний об историках Александра, и это заставляет нас полагать, что упомянутый здесь Аристобул, в свою очередь, является интеллектуалом, который писал трактаты на различные темы [7].
F 64 также поддерживает этот тезис. Как уже упоминалось, многие источники, упомянутые в De fluviis, также появляются (и очень часто) в Parallelа minora, другом трактате, вставленном в корпус Моралии Плутарха. Цель этой работы, представленная в начале, состоит в том, чтобы сравнить древние эпизоды, считающиеся выдумками, с другими современными со схожими характеристиками, четко указав источник, который на них ссылается [8].
Аристобул также появляется в этой плутарховой брошюре (F 64), где он представлен как автор "Италики", в отрывке, в котором речь идет о смерти Ромула, и о том, как, чтобы успокоить народ, было сказано, что царь появился на горе, превращенный в бога и с телом больше обычного [9]. И в этом случае нет дополнительной информации, полезной для идентификации этого Аристобула. Однако следует подчеркнуть, что в труде Аристобула из Кассандрии нет упоминаний о римском или италийском мире, и, действительно, Арриан подчеркивает, что историк не передает известий о предполагаемом римском посольстве к Александру: поэтому трудно приписать ему работу на эту тему. Стоит также задуматься о названии работы. Авторы, которые писали «Италики» или, по крайней мере, работы по истории, этнографии и мифам полуострова, являются греками с запада. Хотя истинная родина Аристобула остается неизвестной, нет никаких доказательств его западного происхождения, которое, по–видимому, исключено именно из–за отсутствия какого–либо указания с его стороны на эту часть ойкумены.
Наконец, следует отметить, что также в Parallela minora не упоминаются историки Александра, и македонский царь или связанные с ним события не появляются в работе.
Итак, эти соображения побуждают нас рассматривать два фрагмента как ложные и не отождествлять двух Аристобулов, упомянутых в плутарховых брошюрах, с историком Александра, которому мы можем с уверенностью приписать, основываясь на имеющейся у нас информации, только произведение о македонском царе и его экспедиции.


[1] [Plut.], De fluv. 14, 1, 1158a.
[2] [Plut.], De fluv. 18, 11, 1161e; 23, 1, 1164d;.
[3] Plut., Parall. 12a, 308e.
[4] [Plut.], De fluv. 4, 2, 1152a; 6, 3, 1153d (= Callisthenes, FGrHist 291 F 1-4). Каллисфен из De fluviis мог быть назван в Parallela minora как автор Thrakikà, Makedonikà и Metamorphoseis. См. Plut., Parall. 31a, 313b; 8a, 307d; 5a, 306f. Якоби вставляет эти отрывки также среди ложных фрагментов Каллисфена Олинфского (FGrHist 124 F 56-59).
[5] [Plut.], De fluv. 1, 4, 1150b-c.
[6] [Plut.], De fluv. 10, 3, 1156c; 19, 4, 1162d; 22, 5, 1164c (= Derkillos, FGrHist 288 F 7; F 4; F 1); Parall. 38b, 315c; 17a, 309f (=Derkillos, FGrHist 288 F 2; F 3). Якоби отличает его от Деркилла, историка из Аргоса (FGrHist 305).
[7] Для датировки этого Аристобула нет полезных элементов. Если бы это не было придуманное имя, и если мы примем отождествление с автором "Италики" из Parallela minora, то именно из–за затронутых тем, возможно, следует поместить его среди авторов эллинистического или более позднего времени, отличавшихся своими обширными интересами в области знаний.
[8] Plut., Parall. 305a-b.
[9] Другие источники об этом событии: Plut., Num. 60c; Rom. 35a; Dion. Hal., Ant. Rom. II 43, 3; Cic., Leg. I 1, 3; Liv. I 16, 5.