F 56: Тигр, Евфрат и работы по ремонту каналов

Strab. XVI 1, 9-11

Ιιαρρεῖται δ’ ὑπὸ πλειόνων μὲν ποταμῶν ἡ χώρα, μεγίστων δὲ τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος· μετὰ γὰρ τοὺς Ἰνδικοὺς οὗτοι λέγονται δευτερεύειν κατὰ τὰ νότια μέρη τῆς Ἀσίας οἱ ποταμοί· ἔχουσι δ’ ἀνάπλους ὁ μὲν ἐπὶ τὴν Ὦπιν (…) ὁ δ’ ἐπὶ Βαβυλῶνα πλειόνων ἢ τρισχιλίων σταδίων. οἱ μὲν οὖν Πέρσαι τοὺς ἀνάπλους ἐπίτηδες κωλύειν θέλοντες φόβῳ τῶν ἔξωθεν ἐφόδων καταράκτας χειροποιήτους κατεσκευάκεισαν· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπιὼν ὅσους οἷός τε ἦν ἀνεσκεύασε, καὶ μάλιστα τοὺς ἐπὶ τὴν Ὦπιν. ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῶν διωρύγων· πλημμυρεῖ γὰρ ὁ Εὐφράτης κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ θέρους ἀπὸ τοῦ ἔαρος ἀρξάμενος, ἡνίκα τήκονται αἱ χιόνες αἱ ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας, ὥστ’ ἀνάγκη λιμνάζειν καὶ κατακλύζεσθαι τὰς ἀρούρας, εἰ μὴ διοχετεύει τις ταφρείαις καὶ διώρυξι τὸ ἐκπῖπτον τοῦ ῥοῦ καὶ ἐπιπολάζον ὕδωρ, καθάπερ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ τὸ τοῦ Νείλου· ἐντεῦθεν μὲν οὖν αἱ διώρυγες γεγένηνται. χρεία δέ ἐστιν ὑπουργίας μεγάλας·βαθεῖα γὰρ ἡ γῆ καὶ μαλακὴ καὶ εὐένδοτος ὥστε καὶ ἐκσύρεται ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν ῥευμάτων καὶ γυμνοῖ τὰ πεδία, πληροῖ δὲ τὰς διώρυγας καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐμφράττει ῥᾳδίως ἡ χοῦς· οὕτω δὲ συμβαίνει πάλιν τὴν ὑπέρχυσιν τῶν ὑδάτων εἰς τὰ πρὸς τῇ θαλάττῃ πεδία ἐκπίπτουσαν λίμνας ἀποτελεῖν καὶ ἕλη καὶ καλαμῶνας, ἐξ ὧν καλάμινα πλέκεται παντοῖα σκεύη, τὰ μὲν ὑγροῦ δεκτικὰ τῇ ἀσφάλτῳ περιαλειφόντων, τοῖς δ’ ἄλλοις ψιλῶς χρωμένων· καὶ ἱστία δὲ ποιοῦνται καλάμινα ψιάθοις ἢ ῥιψὶ παραπλήσια. Τὸ μὲν οὖν παντάπασι κωλύειν τὴν τοιαύτην πλήμμυραν οὐχ οἷόν τε ἴσως, τὸ δὲ τὴν δυνατὴν προσφέρειν βοήθειαν ἡγεμόνων ἀγαθῶν ἐστιν. ἡ δὲ βοήθεια αὕτη, τὴν μὲν πολλὴν παρέκχυσιν ἐμφράξει κωλύειν, τὴν δὲ πλήρωσιν ἣν ἡ χοῦς ἐργάζεται, τοὐναντίον ἀνακαθάρσει τῶν διωρύγων καὶ ἐξανοίξει τῶν στομάτων. ἡ μὲν οὖν ἀνακάθαρσις ῥᾳδία ἡ δὲ ἔμφραξις πολυχειρίας δεῖται· εὐένδοτος γὰρ οὖσα ἡ γῆ καὶ μαλακὴ τὴν ἐπιφορηθεῖσαν οὐχ ὑπομένει χοῦν, ἀλλ’ εἴκουσα συνεφέλκεται κἀκείνην καὶ ποιεῖ δυσέγχωστον τὸ στόμα. καὶ γὰρ καὶ τάχους δεῖ πρὸς τὸ ταχέως κλεισθῆναι τὰς διώρυγας καὶ μὴ πᾶν ἐκπεσεῖν ἐξ αὐτῶν τὸ ὕδωρ. ξηρανθεῖσαι γὰρ τοῦ θέρους ξηραίνουσι καὶ τὸν ποταμόν· ταπεινωθεὶς δὲ τὰς ἐποχετείας οὐ δύναται παρέχεσθαι κατὰ καιρὸν ὧν δεῖται πλεῖστον τοῦ θέρους ἔμπυρος οὖσα ἡ χώρα καὶ καυματηρά· διαφέρει δ’ οὐδὲν ἢ τῷ πλήθει τῶν ὑδάτων κατακλύζεσθαι τοὺς καρπούς, ἢ τῇ λειψυδρίᾳ τῷ δίψει διαφθείρεσθαι· ἅμα δὲ καὶ τοὺς ἀνάπλους, πολὺ τὸ χρήσιμον ἔχοντας ἀεὶ [δὲ] λυμαινομένους ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν λεχθέντων παθῶν, οὐχ οἷόν τε ἐπανορθοῦν, εἰ μὴ ταχὺ μὲν ἐξανοίγοιτο τὰ στόμια τῶν διωρύγων, ταχὺ δὲ κλείοιτο, καὶ αἱ διώρυγες ἀεὶ μετριάζοιεν ὥστε μήτε πλεονάζειν ἐν αὐταῖς τὸ ὕδωρ μήτ’ ἐλλείπειν. Φησὶ δ’ Ἀριστόβουλος τὸν Ἀλέξανδρον αὐτὸν ἀναπλέοντα καὶ κυβερνῶντα τὸ σκάφος ἐπισκοπεῖν καὶ ἀνακαθαίρειν τὰς διώρυγας μετὰ τοῦ πλήθους τῶν συνακολουθησάντων· ὡς δ’ αὕτως καὶ τὰ στόμια ἐμφράττειν, τὰ δ’ ἀνοίγειν· κατανοήσαντα δὲ μίαν τὴν μάλιστα τείνουσαν ἐπὶ τὰ ἕλη καὶ τὰς λίμνας τὰς πρὸ τῆς Ἀραβίας, δυσμεταχείριστον ἔχουσαν τὸ στόμα καὶ μὴ ῥᾳδίως ἐμφράττεσθαι δυναμένην διὰ τὸ εὐένδοτον καὶ μαλακόγειον, ἄλλο ἀνοῖξαι καινὸν στόμα, ἀπὸ σταδίων τριάκοντα ὑπόπετρον λαβόντα χωρίον, κἀκεῖ μεταγαγεῖν τὸ ῥεῖθρον· ταῦτα δὲ ποιεῖν προνοοῦντα ἅμα καὶ τοῦ μὴ τὴν Ἀραβίαν δυσείσβολον τελέως ὑπὸ τῶν λιμνῶν ἢ καὶ τῶν ἑλῶν ἀποτελεσθῆναι, νησίζουσαν ἤδη διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος· διανοεῖσθαι γὰρ δὴ κατακτᾶσθαι τὴν χώραν ταύτην καὶ στόλους καὶ ὁρμητήρια ἤδη κατεσκευάσθαι, τὰ πλοῖα τὰ μὲν ἐν Φοινίκῃ τε καὶ Κύπρῳ ναυπηγησάμενον διάλυτά τε καὶ γομφωτά, ἃ κομισθέντα εἰς Θάψακον σταθμοῖς ἑπτὰ εἶτα τῷ ποταμῷ κατακομισθῆναι μέχρι Βαβυλῶνος, τὰ δ’ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ συμπηξάμενον τῶν ἐν τοῖς ἄλσεσι καὶ τοῖς παραδείσοις κυπαρίττων· σπάνις γὰρ ὕλης ἐνταῦθα, ἐν δὲ Κοσσαίοις καὶ ἄλλοις τισὶ μετρία τίς ἐστιν εὐπορία. σκήψασθαι μὲν οὖν αἰτίαν τοῦ πολέμου φησίν, ἐπειδὴ μόνοι τῶν ἁπάντων οὐ πρεσβεύσαιντο οἱ Ἄραβες ὡς αὐτόν, τὸ δ’ ἀληθὲς ὀρεγόμενον πάντων εἶναι κύριον· καὶ ἐπεὶ δύο θεοὺς ἐπυνθάνετο τιμᾶσθαι μόνους ὑπ’ αὐτῶν, τόν τε Ιία καὶ τὸν Ιιόνυσον, τοὺς τὰ κυριώτατα πρὸς τὸ ζῆν παρέχοντας, τρίτον ὑπολαβεῖν ἑαυτὸν τιμήσεσθαι, κρατήσαντα καὶ ἐπιτρέψαντα τὴν πάτριον αὐτονομίαν ἔχειν ἣν εἶχον πρότερον. ταῦτά τε δὴ πραγματεύεσθαι περὶ τὰς διώρυγας τὸν Ἀλέξανδρον, καὶ τοὺς τάφους σκευωρεῖσθαι τοὺς τῶν βασιλέων καὶ δυναστῶν· τοὺς γὰρ πλείστους ἐν ταῖς λίμναις εἶναι.

Регион Вавилона пересекают несколько рек, но самыми крупными являются Евфрат и Тигр. Считается, что они, после индийских рек, занимают второе место в южной части Азии. Они судоходны: Тигр до Описа (…), Евфрат до Вавилона, до которого он течет более трех тысяч стадий дистанции [1]. Персы, желая сознательно предотвращать судоходство из–за опасения внешних нападений, строили искусственные шлюзы. Александр, когда он прибыл, уничтожил как можно больше шлюзов, особенно на пути к Опису. Он также обратил внимание на каналы. Фактически, Евфрат разливается в самом начале лета, но заполняться начинает весной, когда тают снега Армении, и поэтому он обязательно становится болотистым и покроет окружающие территории, если воду, которая выходит из берегов и затопляет землю, не выкачивать рытьем рвов и каналов, как это делается в Египте с Нилом. Именно по этой причине появились каналы. Однако для этого требуется много труда. В самом деле земля там глубокая, мягкая и податливая, поэтому она легко уносится течениями, обнажает равнины, заполняет каналы, а грязь легко засоряет устья. И вот опять происходит так, что при разливе воды, вытекающей на прибрежные равнины, образуются озера, болота и тростниковые заросли, из которых изготавливают всевозможные сосуды, некоторые из которых способны удерживать воду после того, как они вымазаны битумом, в то время как другие используются без обработки битумом. Паруса также сделаны из тростника, и они очень похожи на циновки или плетеные изделия. Следовательно, предотвратить наводнение этого рода в целом, вероятно, невозможно, но хорошие правители обязаны предоставить любую возможную помощь. Она состоит в следующем: блокировать большую часть перелива плотинами и, с другой стороны, предотвращать вызываемое грязью наводнение очисткой каналов и открытием устьев. Поддерживать чистоту просто, а строительство плотин требует много рабочей силы. Мягкая и податливая земля не переносит добавления другой почвы, но уступает ей, тянет ее вниз и затрудняет засорение устья. Фактически следует перекрывать каналы как можно скорее и не допускать, чтобы из них вытекала вся вода. Когда они высыхают летом, река тоже высыхает. Если уровень воды понизится, орошение не удастся выполнить надлежащим образом, в то время как орошать необходимо в первую очередь летом, когда земля сожжена и обожжена. И нет никакой разницы, затоплены ли посевы водой, или уничтожены засухой из–за нехватки воды. В то же время невозможно наладить дающую много выгод навигацию против течения, потому что она всегда нарушается упомянутыми выше проблемами, и исправить их невозможно, если устья каналов не открывать быстро и так же быстро не закрывать снова, и если не контролировать, чтобы вода в каналах не была ни чрезмерной, ни недостаточной. Аристобул сообщает, что Александр поднимался по реке, сам управляя судном, и множество людей, сопровождавших его, осмотрели и очистили каналы. Он также закрыл одни устья и открыл другие. Когда он заметил, что один канал, который наиболее тянулся к болотам и озерам на этой стороне Аравии, имел устье, которое было трудно преграждать и которое было нелегко перекрыть, потому что оно было податливым и заполнялось мягкой почвой, он открыл другое устье, новое, в тридцати стадиях от него, выбрав скалистый участок, и он направил поток туда. Он сделал это еще при мысли о том, что Аравию будет трудно завоевать из–за озер или болот, поскольку из–за большого количества воды она становится островом. Фактически он планировал покорить этот регион и уже готовил флот и военные базы, построив также суда на Кипре и в Финикии, которые можно было разобрать и собрать. Отвезенные в Фапсак в течение семи дней, корабли были затем препровождены вдоль реки в Вавилон, а другие он построил в Вавилоне из кипарисов в рощах и в парках для дичи, потому что там мало леса, но у коссеев и некоторых других народов его достаточно [2]. Аристобул утверждает, что Александр выдвинул в качестве предлога для ведения войны тот факт, что арабы одни среди всех не прислали ему послов; в действительности он стремился быть правителем всех народов. И когда он узнал, что они почитают только двух богов, Зевса и Диониса, которые обеспечивают самые важные жизненные потребности, он предположил, что он сам будет удостоен чести быть третьим, если он победит их и позволит им сохранить свою наследственную автономию, которой они ранее обладали. Александр позаботился о работе над каналами и тщательно осмотрел гробницы царей и правителей. Большинство из них, по сути, были расположены в болотистых районах.

В этом фрагменте Якоби собрал три параграфа из Географии Страбона, хотя имя Аристобула встречается только в последнем: приписывание основано, как уже указывалось, на сравнении с фрагментом 56, взятым из Анабасиса Арриана.
Фрагмент, взятый из работы Страбона, содержит информацию о Тигре и Евфрате и о работах, направленных на регулирование наводнений и течения; кроме того, приводятся, с прямым упоминанием Аристобула, меры, принятые Александром, чтобы наладить безопасное плавание к Аравийскому полуострову, его следующей цели для завоевания.
Этот отрывок начинается с упоминания о величине Инда и Ганга, о которых Страбон уже говорил ранее, и только они по размерам превосходят Тигр и Евфрат среди рек южной части Азии [3]. Затем внимание переходит непосредственно к двум месопотамским рекам, которые определяются как судоходные: Тигр до Описа, Евфрат до Вавилона [4].
История продолжается описанием работ, выполненных персами для управления течением реки Тигр: они построили шлюзы, чтобы не дать врагам напасть на них [5]; Александр, когда он пришел, уничтожил их как можно больше, особенно в направлении Описа.
Этот пассаж напоминает то, что сообщал Aрриан [6]:
"Во время подъема он уничтожил все шлюзы и сделал русло реки ровным; шлюзы были построены персами, чтобы никто с моря не напал на их регион и не покорил его посредством морской экспедиции. Эти уловки пришли на ум персам, потому что сами они не были моряками [7]. Поэтому шлюзы, построенные друг за другом, сделали невозможным плавание вверх по Тигру. Александр сказал, что эти средства не годятся для тех, кто получает власть оружием; поэтому он не принял во внимание эту защиту, которая на самом деле оказалась не заслуживающей упоминания, так как он без труда разрушил сооружения персов".
Арриан занимается событиями 324 года. Александр поднимался по Тигру, пока не достиг лагеря, где Гефестион собрал свои войска [8]; оттуда он отплыл в Опис, где произошел мятеж солдат. Многочисленные подробности, общие с пассажем Страбона (ссылка на Опис; тот факт, что шлюзы были построены персами в оборонительных целях; уничтожение Александром шлюзов) позволяют размещать последний внутри повествования о подъеме македонского царя по Тигру [9]. Страбон, в отличие от Арриана, следует не хронологическому, а тематическому порядку, рассматривая все меры по регулированию течения двух месопотамских рек.
С другой стороны, сходство между этим местом Страбона и фрагментом 55 Аристобула (переданного Аррианом) свидетельствует о том, что Аристобул также является источником Анабасиса VII 7, 7 [10].
Уничтожение шлюзов Тигра является частью стратегических планов Александра, который хотел облегчить сообщения по реке в регионе, но также сделать район доступным для военных кораблей, вероятно, уже ввиду запланированного завоевания Аравии. Эти необходимости отодвигают на второй план ирригационные потребности района, которые имели первостепенное значение для персов.
Фрагмент продолжается описанием каналов и разливов Евфрата [11]. И в этом случае можно провести сравнение с фрагментом 55, взятым из Арриана, где говорится, что таяние снегов Армении летом значительно увеличивает объем Евфрата, чья вода будет стекать в регион, если ею не управлять [12].
Кроме того, следует выделить сравнение с наводнениями Нила, что показывает тенденцию историка продолжать сравнения, которые уже наблюдались в других фрагментах [13].
Наконец, еще одной общей чертой этого фрагмента и фрагмента 55 является упоминание о превращении двух рек в болото до того, как достигнуть устья.
С другой стороны, у Арриана отсутствует указание на предметы, изготовляемые из материалов, найденных в этих болотах, и их использование, и это отсутствие связано с иной задачей Анабасиса, целью которого является описание не территории, а предприятий македонского государя.
Пассаж Страбона продолжается сугубо технической частью, в которой перечислены проблемы, связанные с системой каналов и рисками для сельского хозяйства, которые могут испытать ущерб как от наводнений, так и от нехватки воды, что влияет на регион, особенно в летнее время, при безводном и засушливом климате [14]. Чтобы преодолеть эти проблемы и держать реки под контролем, нужен хороший правитель (ἡγεμόνος ἀγαθός): это утверждение, похоже, готовит следующую часть, в которой, с цитированием Аристобула, упоминаются меры, принятые Александром для реструктуризации сложной системы; следовательно, македонский царь представлен в положительном свете как способный правитель, который заботится о потребностях территории, на которой он является владыкой [15].
Именно мероприятия Александра являются центральной темой прямо приписываемой Аристобулу части, подробный анализ которой см. в комментарии к фрагменту 55.
Следует также упомянуть, что фрагмент заканчивается упоминанием о посещении Александром царских гробниц, расположенных в болотистых районах. Именно здесь, согласно сообщениям Арриана и других источников, Александр потерял диадему: этот эпизод (описанный во фрагменте 55) не интересует Страбона, поскольку он выходит за рамки его цели, описания Аравии. Факт, что ни здесь, ни у Арриана нет более существенных подробностей об этих захоронениях, можно объяснить, если предположить, что эти данные отсутствовали и у Аристобула, возможно, лично не присутствовавшего при визите царя.
Итак, фрагмент 56, как и предыдущий, показывает большое внимание Аристобула к событиям последнего периода жизни Александра, когда он был в Вавилоне; более того, интересно еще раз отметить его интерес к территории, причем не только со строго географической точки зрения. Из фрагмента, взятого из Страбона, возникает положительный образ государя, представленного хорошим правителем, который прилагая все силы заботится о благосостоянии страны, так что военная цель, которая вероятно, является основным толчком для работ с каналами, уходит как в тексте Страбона, так и в тексте Арриана на второй план.
Представленный здесь анализ подчеркивает факт, что для понимания этого фрагмента и для его полного приписывания Аристобулу сравнение с фрагментом 55 является обязательным, и наоборот. Поэтому выбор Якоби представлять их по отдельности можно пересмотреть в свете множества общих пассажей и подробностей, которые имеют два общих текста.


[1] Примерно 550 км. Расстояние соответствует указанному Эратосфеном (II 1, 26c; 27c), которое, возможно, было взято у историков Александра. См. также Strab. XV 3,5; Plin., HN VI 124. Однако Арриан, вероятно, ссылаясь на Неарха, говорит о 3300 стадиях (см. Ind. 41, 8).
[2] Коссеи занимали гористый регион между Мидией, Персией и Каспийскими воротами. Cfr. Strab. XI 12, 4; 13, 6; Arr., Ind. 40, 6; Plin., HN VI 134.
[3] См. Strab. XV 1, 35 (где утверждается, что Ганг является крупнейшим среди рек трех континентов, за которым следуют по порядку Инд, Истр и Нил). Известия подтверждены также Аррианом (An. V 4, 1-2; 6, 7; Ind. 3, 9).
[4] Об Описе (месте восстания против Александра в 324 г. см. Arr., An. VII 8-10; Diod. XVII 108-109; Curt. Ruf. X 2; Just., Epit. XII 11, 4-9) см. также Hdt. I 189, 1 (где Опис на Тигре), Xen., An. II 4, 25 (где Опис на реке Фискон), Arr., An. VI 7, 6 (где Опис у Тигра). Затем Якоби опускает краткую заметку Страбона о том, что Тигр будет судоходным также и вблизи Селевкии, которая, очевидно, еще не была основана во время спуска Александра по Евфрату. Фактически, город был основан около 300 года Селевком Никатором и заменил Опис, став столицей царства.
[5] Другие упоминания о шлюзах, построенных персами, см. Strab. XV 3, 4 (об иранских реках).
[6] Arr., An. VII 7, 7.
[7] Представление о персах, неспособных к мореплаванию, находится уже у Геродота (I 143, 1).
[8] См. также Arr., Ind. 40, 8 – 42, 2.
[9] Что касается фактической функции этих шлюзов, Бриант отрицает, что они были построены в оборонительных целях, а скорее они были предназначены для регулирования наводнений реки.
[10] Так считает Брунт; Бриан предполагает Неарха, но не приводит никаких объяснений.
[11] Следует упомянуть, что по Hdt. I 193, 1-2 в Ассирии реки не переливались, и поэтому необходимо было орошать вручную или с помощью специальных машин. Страбон, с другой стороны, сообщает, что Евфрат разливался, когда таяли снега. Точнее о периоде говорят другие источники: согласно Полибию (IX 43, 4) при восходе Пса, в конце июля; согласно Арриану (An. VII 21, 2 = F 55) во время летнего солнцестояния; согласно Плинию (HN V 90) между серединой июля и концом сентября.
[12] Arr., An. VII 21, 2-3 (= F 55). Страбон неоднократно настаивал на том, что истоки Евфрата находятся в горах Армении. См. Strab. II 1, 26; XI 12, 3; 14, 2.
[13] О каналах Нила и их эксплуатации см. Hdt. I 193, 2; II 158; IV 47, 1; Arist., Meteor. I 14, 352b; Diod. I 33, 9; I 34, 2; Arr., Ind. 4, 14.
[14] О климате региона см. также Arr., An. III 7, 3; VII 7, 5; Curt. Ruf. X 10, 10-11.
[15] Curt. Ruf. IX 1, 13.