F 49: Марш в пустыне Гедросии

a) Arr., An. VI 22, 4. Первая часть (VI 22, 4-8)

Καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ λέγει Ἀριστόβουλος σμύρνης πολλὰ δένδρα πεφυκέναι μείζονα ἢ κατὰ τὴν ἄλλην σμύρναν, καὶ τοὺς Φοίνικας τοὺς κατ’ ἐμπορ[ε]ίαν τῇ στρατιᾷ ξυνεπομένους ξυλλέγοντας τὸ δάκρυον τῆς σμύρνης (πολὺ γὰρ εἶναι, οἷα δὴ ἐκ μεγάλων τε τῶν πρέμνων καὶ οὔπω πρόσθεν ξυλλελεγμένον) ἐμπλήσαντας τὰ ὑποζύγια ἄγειν. ἔχειν δὲ τὴν ἔρημον ταύτην καὶ νάρδου ῥίζαν πολλήν τε καὶ εὔοδμον καὶ ταύτην ξυλλέγειν τοὺς Φοίνικας· πολὺ δὲ εἶναι αὐτῆς τὸ καταπατούμενον πρὸς τῆς στρατιᾶς, καὶ ἀπὸ τοῦ πατουμένου ὀδμὴν ἡδεῖαν κατέχειν ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας. τοσόνδε εἶναι τὸ πλῆθος· εἶναι δὲ καὶ ἄλλα δένδρα ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὸ μέν τι δάφνῃ ἐοικὸς τὸ φύλλον, καὶ τοῦτο ἐν τοῖς προσκλυζομένοις τῇ θαλάσσῃ χωρίοις πεφυκέναι· καὶ ἀπολείπεσθαι μὲν τὰ δένδρα πρὸς τῆς ἀμπώτεως ἐπὶ ξηροῦ, ἐπελθόντος δὲ τοῦ ὕδατος ἐν τῇ θαλάσσῃ πεφυκότα φαίνεσθαι· τῶν δὲ καὶ ἀεὶ τὰς ῥίζας τῇ θαλάσσῃ ἐπικλύζεσθαι, ὅσα ἐν κοίλοις χωρίοις ἐπεφύκει, ἔνθενπερ οὐχ ὑπενόστει τὸ ὕδωρ, καὶ ὅμως οὐ διαφθείρεσθαι τὸ δένδρον πρὸς τῆς θαλάσσης. εἶναι δὲ τὰ δένδρα ταύτῃ πήχεων καὶ τριάκοντα ἔστιν ἃ αὐτῶν, τυχεῖν τε ἀνθοῦντα ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, καὶ τὸ ἄνθος εἶναι τῷ λευκῷ μάλιστα ἴῳ προσφερές, τὴν ὀδμὴν δὲ πολύ τι ὑπερφέρον. καὶ ἄλλον εἶναι καυλὸν ἐκ γῆς πεφυκότα ἀκάνθης, καὶ τούτῳ ἐπεῖναι ἰσχυρὰν τὴν ἄκανθαν, ὥστε ἤδη τινῶν καὶ παριππευόντων ἐμπλακεῖσαν τῇ ἐσθῆτι κατασπάσαι ἀπὸ τοῦ ἵππου μᾶλλόν τι τὸν ἱππέα ἢ αὐτὴν ἀποσχισθῆναι ἀπὸ τοῦ καυλοῦ. καὶ τῶν λαγῶν λέγεται ὅτι παραθεόντων εἴχοντο ἐν ταῖς θριξὶν αἱ ἄκανθαι καὶ ὅτι οὕτως ἡλίσκοντο οἱ λαγῶ, καθάπερ ὑπὸ ἰξοῦ αἱ ὄρνιθες ἢ τοῖς ἀγκίστροις οἱ ἰχθύες, σιδήρῳ δὲ ὅτι διακοπῆναι οὐ χαλεπὴ ἦν· καὶ ὀπὸν ὅτι ἀνίει πολὺν ὁ καυλὸς τῆς ἀκάνθης τεμνομένης, ἔτι πλείονα ἢ αἱ συκαῖ τοῦ ἦρος καὶ δριμύτερον.

Аристобул говорит, что в этой пустыне росло много мирровых деревьев крупнее обычных и что финикийцы, сопровождавшие армию для торговли, собирали смолу и, нагружая вьючных животных, увозили ее. Потому что ее было очень много, поскольку она истекала из больших стеблей и никогда прежде не собиралась. Он также говорит, что в этой пустыне произрастает много пахучих корней нарда, которые финикийцы также собирали, но большая их часть была растоптана армией, и сладкий аромат распространялся повсюду по земле от топтания; настолько велико было их количество. В пустыне были и другие виды деревьев, одно из которых имело листву как у лаврового дерева, и росло в местах, омываемых морскими волнами. Эти деревья росли на земле, которая оставалась сухой от прилива; но когда вода поднималась, они выглядели так, как будто выросли в море. У других корни всегда омывались морем, потому что они росли в пустотах, из которых вода не могла выйти, и все же деревья не уничтожались морем. Некоторые из этих деревьев в этом регионе достигали даже тридцати локтей в высоту. В это время года они были в цвету, и цветок был очень похож на белую фиалку, но аромат был намного душистей, чем у последней. Из земли рос и другой колючий стебель, настолько крепкий, что, зацепившись за одежду проезжавших мимо людей, он скорее стащит всадника с лошади, чем сам оторвется от стебля. Говорят также, что, когда зайцы пробегают мимо этих кустов, шипы цепляются за их шерсть, и эти животные ловятся как птицы липой или рыба — крючками. Однако они легко срезаются серпом, и когда тернии срезаны, стебель дает много сока, еще более густого, чем от смоковницы весной, и более острого.

Вторая часть (VI 24, 1-2)

(…) καὶ λέγουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ξυγγραψάντων τὰ ἀμφ’Ἀλέξανδρον οὐδὲ τὰ ξύμπαντα ὅσα ἐταλαιπώρησεν αὐτῷ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἡ στρατιὰ ξυμβληθῆναι ἄξια εἶναι τοῖς τῇδε πονηθεῖσι πόνοις. [οὐ μὴν ἀγνοήσαντα Ἀλέξανδρον τῆς ὁδοῦ τὴν χαλεπότητα ταύτῃ ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν μόνος Νέαρχος λέγει ὧδε, ἀλλὰ ἀκούσαντα…]

(…) Большинство историков Александра сообщают, что все страдания армии в Азии нельзя и сравнить с мытарствами, перенесенными в этой области [Александр пошел туда не потому, что игнорировал трудности дороги — это утверждает один Неарх — но, услышав…]

Третья часть (VI 24, 4 – 26, 5)

τό τε οὖν καῦμα ἐπιφλέγον καὶ τοῦ ὕδατος τὴν ἀπορίαν πολλὴν τῆς στρατιᾶς διαφθεῖραι καὶ μάλιστα δὴ τὰ ὑποζύγια· ταῦτα μὲν πρὸς τοῦ βάθους τε τῆς ψάμμου καὶ τῆς θέρμης, ὅτι κεκαυμένη ἦν, τὰ πολλὰ δὲ καὶ δίψει ἀπόλλυσθαι· καὶ γὰρ καὶ γηλόφοις ἐπιτυγχάνειν ὑψηλοῖς ψάμμου βαθείας, οὐ νεναγμένης, ἀλλ’ οἵας δέχεσθαι καθάπερ ἐς πηλὸν ἢ ἔτι μᾶλλον ἐς χιόνα ἀπάτητον ἐπιβαίνοντας. καὶ ἅμα ἐν ταῖς προσβάσεσί τε καὶ καταβαίνοντας τούς τε ἵππους καὶ τοὺς ἡμιόνους ἔτι μᾶλλον κακοπαθεῖν τῷ ἀνωμάλῳ τῆς ὁδοῦ καὶ ἅμα οὐ βεβαίῳ, τῶν τε σταθμῶν τὰ μήκη πιέσαι οὐχ ἥκιστα τὴν στρατιάν· ἀπορία γὰρ ὕδατος οὐ ξύμμετρος οὖσα μᾶλλόν τι ἦγε πρὸς ἀνάγκην τὰς πορείας ποιεῖσθαι. ὁπότε μὲν δὴ τῆς νυκτὸς ἐπελθόντες τὴν ὁδὸν ἥντινα ἀνύσαι ἐχρῆν ἕωθεν πρὸς ὕδωρ ἔλθοιεν, οὐ πάντῃ ἐταλαιπωροῦντο· προχωρούσης δὲ τῆς ἡμέρας ὑπὸ μήκους τῆς ὁδοῦ, εἰ ὁδοιποροῦντες ἔτι ἐγκαταληφθεῖεν, ἐνταῦθα ἂν ἐταλαιπώρουν πρὸς τοῦ καύματός τε καὶ ἅμα δίψει ἀπαύστῳ συνεχόμενοι. Τῶν δὲ δὴ ὑποζυγίων πολὺς ὁ φθόρος καὶ ἑκούσιος τῇ στρατιᾷ ἐγίγνετο· ξυνιόντες γάρ, ὁπότε ἐπιλίποι σφᾶς τὰ σιτία, καὶ τῶν ἵππων τοὺς πολλοὺς ἀποσφάζοντες καὶ τῶν ἡμιόνων τὰ κρέα ἐσιτοῦντο καὶ ἔλεγον δίψει ἀποθανεῖν αὐτοὺς ἢ ὑπὸ καμάτου ἐκλιπόντας· καὶ ὁ τὴν ἀτρέκειαν τοῦ ἔργου ἐξελέγξων ὑπό τε τοῦ πόνου οὐδεὶς ἦν καὶ ὅτι ξύμπαντες τὰ αὐτὰ ἡμάρτανον. καὶ Ἀλέξανδρον μὲν οὐκ ἐλελήθει τὰ γιγνόμενα, ἴασιν δὲ τῶν παρόντων ἑώρα τὴν τῆς ἀγνοίας προσποίησιν μᾶλλόν τι ἢ τὴν ὡς γιγνωσκομένων ἐπιχώρησιν. οὔκουν οὐδὲ τοὺς νόσῳ κάμνοντας τῆς στρατιᾶς οὐδὲ τοὺς διὰ κάματον ὑπολειπομένους ἐν ταῖς ὁδοῖς ἄγειν ἔτι ἦν εὐμαρῶς ἀπορίᾳ τε τῶν ὑποζυγίων καὶ ὅτι τὰς ἁμάξας αὐτοὶ κατέκοπτον, ἀπόρους οὔσας αὐτοῖς ὑπὸ βάθους τῆς ψάμμου ἄγεσθαι καὶ ὅτι ἐν τοῖς πρώτοις σταθμοῖς διὰ ταῦτα ἐξηναγκάζοντο οὐ τὰς βραχυτάτας ἰέναι τῶν ὁδῶν, ἀλλὰ τὰς εὐπορωτάτας τοῖς ζεύγεσι. καὶ οὕτως οἱ μὲν νόσῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς ὑπελείποντο, οἱ δὲ ὑπὸ καμάτου ἢ καύματος ἢ τῷ δίψει οὐκ ἀντέχοντες, καὶ οὔτε οἱ ἄξοντες ἦσαν οὔτε οἱ μένοντες θεραπεύσοντες· σπουδῇ γὰρ πολλῇ ἐγίγνετο ὁ στόλος, καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ παντὸς προθύμῳ τὸ καθ’ ἑκάστους ξὺν ἀνάγκῃ ἠμελεῖτο· οἱ δὲ καὶ ὕπνῳ κάτοχοι κατὰ τὰς ὁδοὺς γενόμενοι οἷα δὴ νυκτὸς τὸ πολὺ τὰς πορείας ποιούμενοι, ἔπειτα ἐξαναστάντες, οἷς μὲν δύναμις ἔτι ἦν κατὰ τὰ ἴχνη τῆς στρατιᾶς ἐφομαρτήσαντες ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώθησαν, οἱ πολλοὶ δὲ ὥσπερ ἐν πελάγει ἐκπεσόντες ἐν τῇ ψάμμῳ ἀπώλλυντο. Ξυνηνέχθη δὲ τῇ στρατιᾷ καὶ ἄλλο πάθημα, ὃ δὴ οὐχ ἥκιστα ἐπίεσεν αὐτούς τε καὶ τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὑποζύγια. ὕεται γὰρ ἡ Γαδρωσίων γῆ ὑπ’ ἀνέμων τῶν ἐτησίων, καθάπερ οὖν καὶ ἡ Ἰνδῶν γῆ, οὐ τὰ πεδία τῶν Γαδρωσίων, ἀλλὰ τὰ ὄρη, ἵναπερ προσφέρονταί τε αἱ νεφέλαι ἐκ τοῦ πνεύματος καὶ ἀναχέονται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῶν ὀρῶν τὰς κορυφάς. ὡς δὲ ηὐλίσθη ἡ στρατιὰ πρὸς χειμάρρῳ ὀλίγου ὕδατος, αὐτοῦ δὴ ἕνεκα τοῦ ὕδατος, ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἐμπλησθεὶς ὑπὸ τῶν ὄμβρων ὁ χειμάρρους ὁ ταύτῃ ῥέων ἀφανῶν τῇ στρατιᾷ γεγενημένων τῶν ὄμβρων τοσούτῳ ἐπῆλθε τῷ ὕδατι, ὡς γύναια καὶ παιδάρια τὰ πολλὰ τῶν ἑπομένων τῇ στρατιᾷ διαφθεῖραι καὶ τὴν κατασκευὴν τὴν βασιλικὴν ξύμπασαν ἀφανίσαι καὶ τῶν ὑποζυγίων ὅσα ἀπελείπετο, αὐτοὺς δὲ μόλις καὶ χαλεπῶς ξὺν τοῖς ὅπλοις οὐδὲ τούτοις πᾶσιν ἀποσωθῆναι. οἱ πολλοὶ δὲ καὶ πίνοντες, ὁπότε ἐκ καύματός τε καὶ δίψους ὕδατι ἀθρόῳ ἐπιτύχοιεν, πρὸς αὐτοῦ τοῦ ἀπαύστου ποτοῦ ἀπώλλυντο. καὶ τούτων ἕνεκα Ἀλέξανδρος τὰς στρατοπεδείας οὐ πρὸς τοῖς ὕδασιν αὐτοῖς τὸ πολὺ ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ἀπέχων ὅσον εἴκοσι σταδίους μάλιστα, ὡς μὴ ἀθρόους ἐμπίπτοντας τῷ ὕδατι αὐτούς τε καὶ κτήνη ἀπόλλυσθαι καὶ ἅμα τοὺς μάλιστα ἀκράτορας σφῶν ἐπεμβαίνοντας ἐς τὰς πηγὰς ἢ τὰ ῥεύματα διαφθείρειν καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ τὸ ὕδωρ. Ἔνθα δὴ ἔργον καλὸν εἴπερ τι ἄλλο τῶν Ἀλεξάνδρου οὐκ ἔδοξέ μοι ἀφανίσαι, ἢ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ πραχθὲν ἢ ἔτι ἔμπροσθεν ἐν Παραπαμισάδαις, ὡς μετεξέτεροι ἀνέγραψαν. ἰέναι μὲν τὴν στρατιὰν διὰ ψάμμου τε καὶ τοῦ καύματος ἤδη ἐπιφλέγοντος, ὅτι πρὸς ὕδωρ ἐχρῆν ἐξανύσαι· τὸ δὲ ἦν πρόσθεν τῆς ὁδοῦ· καὶ αὐτόν τε Ἀλέξανδρον δίψει κατεχόμενον μόλις μὲν καὶ χαλεπῶς, πεζὸν δὲ ὅμως ἡγεῖσθαι· ὣς δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας, οἷάπερ φιλεῖ ἐν τῷ τοιῷδε, κουφοτέρως φέρειν τοὺς πόνους ἐν ἰσότητι τῆς ταλαιπωρήσεως. ἐν δὲ τούτῳ τῶν ψιλῶν τινας κατὰ ζήτησιν ὕδατος ἀποτραπέντας ἀπὸ τῆς στρατιᾶς εὑρεῖν ὕδωρ συλλελεγμένον ἔν τινι χαράδρᾳ οὐ βαθείᾳ, ὀλίγην καὶ φαύλην πίδακα· καὶ τοῦτο οὐ χαλεπῶς συλλέξαντας σπουδῇ ἰέναι παρ’ Ἀλέξανδρον, ὡς μέγα δή τι ἀγαθὸν φέροντας· ὡς δὲ ἐπέλαζον ἤδη, ἐμβαλόντας ἐς κράνος τὸ ὕδωρ προσενεγκεῖν τῷ βασιλεῖ. τας ἐς κράνος τὸ ὕδωρ προσενεγκεῖν τῷ βασιλεῖ. τὸν δὲ λαβεῖν μὲν καὶ ἐπαινέσαι τοὺς κομίσαντας, λαβόντα δὲ ἐν ὄψει πάντων ἐκχέαι· καὶ ἐπὶ τῷδε τῷ ἔργῳ ἐς τοσόνδε ἐπιρρωσθῆναι τὴν στρατιὰν ξύμπασαν ὥστε εἰκάσαι ἄν τινα πότον γενέσθαι πᾶσιν ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὸ πρὸς Ἀλεξάνδρου ἐκχυθέν (…). Ξυνηνέχθη δέ τι καὶ τοιόνδε τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ. οἱ γὰρ ἡγεμόνες τῆς ὁδοῦ τελευτῶντες οὐκέτι μεμνῆσθαι ἔφασκον τὴν ὁδὸν, ἀλλ’ ἀφανισθῆναι τὰ σημεῖα αὐτῆς πρὸς τοῦ ἀνέμου ἐπιπνεύσαντος· καὶ - οὐ γὰρ εἶναι ἐν τῇ ψάμμῳ πολλῇ τε καὶ ὁμοίᾳ πάντῃ νενημένῃ ὅτῳ τεκμηριώσονται τὴν ὁδόν, οὔτ’ οὖν δένδρα ξυνήθη παρ’ αὐτὴν πεφυκότα, οὔτε τινὰ γήλοφον βέβαιον ἀνεστηκότα· οὐδὲ πρὸς τὰ ἄστρα ἐν νυκτὶ ἢ μεθ’ ἡμέραν πρὸς τὸν ἥλιον μεμελετῆσθαί σφισι τὰς πορείας, καθάπερ τοῖς ναύταις πρὸς τῶν ἄρκτων τὴν μὲν Φοίνιξι, τὴν ὀλίγην, τὴν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, τὴν μείζονα· - ἔνθα δὴ Ἀλέξανδρον ξυνέντα ὅτι ἐν ἀριστερᾷ <δεῖ> ἀποκλίναντα ἄγειν, ἀναλαβόντα ὀλίγους ἅμα οἷ ἱππέας <προχωρῆσαι>· ὡς δὲ καὶ τούτων οἱ ἵπποι ἐξέκαμνον ὑπὸ τοῦ καύματος, ἀπολιπεῖν καὶ τούτων τοὺς πολλούς, αὐτὸν δὲ ξὺν πέντε τοῖς πᾶσιν ἀφιππάσασθαι καὶ εὑρεῖν τὴν θάλασσαν, διαμησάμενόν τε αὐτὸν ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ τὸν κάχληκα ἐπιτυχεῖν ὕδατι γλυκεῖ καὶ καθαρῷ καὶ οὕτω μετελθεῖν τὴν στρατιὰν πᾶσαν· καὶ ἐς ἑπτὰ ἡμέρας ἰέναι παρὰ τὴν θάλασσαν ὑδρευομένους ἐκ τῆς ἠϊόνος. ἔνθεν δέ, ἤδη γὰρ γιγνώσκειν τὴν ὁδὸν τοὺς ἡγεμόνας, ἐπὶ τῆς μεσογαίας ποιεῖσθαι τὸν στόλον.

Жгучая жара и нехватка воды уничтожили большую часть армии, и особенно вьючных животных, большинство из которых погибло от жажды и некоторые из них даже от глубины и жара песка, потому что он был основательно выжжен солнцем. Ибо они встречались с высокими гребнями глубокого и незатвердевшего песка, так что шедшие по нему как будто ступали в грязь или, вернее, в непротоптанный снег. В то же время лошади и мулы еще больше страдали при подъеме и спуске с холмов от неровностей дороги, а также от ее ненадежности. Протяженность маршей между стоянками также чрезвычайно угнетала армию; из–за недостатка воды часто приходилось совершать марши необычной длины. Когда они совершали ночью переход и на рассвете выходили к воде, они не испытывали никаких трудностей; но если еще на марше, из–за протяженности пути, их застигала жара, то они испытывали лишения от палящего солнца, угнетаемые в то же время невыносимой жаждой. Солдаты убили многих вьючных животных по собственной воле, потому что, когда провизии не хватало, они собрались вместе и убили большую часть лошадей и мулов. Они съели мясо и сказали, что животные умерли от жажды или погибли от жары. Никто не разглашал истинную правду об их поведении, как из–за страданий людей, так и потому, что все они были замешаны в одном и том же преступлении. То, что было сделано, не ускользнуло от внимания Александра; но он видел, что лучшим лекарством от нынешнего положения дел было бы притвориться, что он ничего не знает об этом, а не делать вид, что все это известно ему самому. Следствием этого стало то, что уже было нелегко перевозить солдат, которые страдали от болезни, или тех, кто остался позади на дорогах из–за жары, отчасти из–за недостатка вьючных животных, а отчасти из–за того, что они сами разбивали повозки на куски, не имея возможности вытащить их из песка. Они делали это еще и потому, что на первых этапах они были вынуждены по этой причине идти не по кратчайшим маршрутам, а по тем, которые были наиболее легкими для перевозки. Поэтому некоторые из них остались на дорогах из–за болезни, другие из–за усталости или последствий жары, или из–за неспособности выдержать засуху; и не было никого, кто мог бы указать им путь или остаться и ухаживать за ними в их болезни. Ибо экспедиция совершалась с большой поспешностью, и забота об отдельных личностях обязательно пренебрегалась из–за рвения, проявляемого относительно безопасности армии в целом. Когда они обычно совершали марши по ночам, некоторые из людей были одолеваемы сном на дороге; после этого они снова просыпались — те, у кого еще были силы, следовала по следам армии, но лишь немногие безопасно настигли главную колонну. Большинство из них погибло в песке как люди, потерпевшие кораблекрушение в море. Другая беда, которая сильно угнетала людей, лошадей и зверей, постигла армию. Земля гедросиев, как и земля индов, омывается дождями, приносимыми этесиями; но дождь идет не на равнинах, а в горах, куда облака переносятся ветром и тают в дожде, не выходя за пределы горных вершин. Только из–за воды армия разбила лагерь у ручья. Около второй ночной стражи ручей наполнился дождями; на армию обрушился поток — солдаты не услышали прихода дождя — и вылил столько воды, что утопил большинство женщин и детей, которые следовали за войсками, и уничтожил весь царский обоз и всех оставшихся в живых животных, в то время как люди с оружием спаслись с трудом, хотя часть его потеряли. Многие также умерли от перепития: когда они сталкивались с большим количеством воды, то, истощенные усталостью и жаждой, гибли именно потому, что не могли прекратить пить. По этой причине Александр располагал лагерь не рядом с этими источниками, но, по крайней мере, на расстоянии двадцати стадий, чтобы, бросившись все скопом в воду, они не сгинули вместе со скотом, и чтобы в то же время самые несдержанные не испортили воду для остальной армии, входя в родники и ручьи. В этот момент мне показалось целесообразным не пропустить еще один благородный жест Александра, который был совершен в этом регионе или даже раньше среди парапамисадов, как писали другие. Армия шла в пустыне под палящим жаром, так как необходимо было завершить этап, чтобы добраться до воды. Даже сам Александр был охвачен жаждой, и едва и с огромным усилием, но шел впереди армии пешком. Следовательно, и другие солдаты, как это происходит в схожих обстоятельствах, легче переносили трудности, поскольку испытания были одинаковыми для всех. В то же время некоторые из легковооруженных, которые отошли от армии в поисках воды, обнаружили, что она скопилась в неглубокой яме, в бассейне с ограниченными размерами и малого объема. Нацедив ее немного не без труда, они сразу же доставили ее к Александру, как будто несли что–то ценное. Когда они прибыли, они налили воду в шлем и преподнесли царю. Он взял его и похвалил тех, которые принесли воду, но сразу же вылил ее на землю на глазах у всех. И из–за этого жеста армия настолько воспрянула духом, что можно было бы подумать, что вода, которую вылил Александр, была выпита каждым солдатом. (…) В регионе также произошло с армией следующее. Проводники наконец сказали, что они больше не помнят дорогу и ориентиры были стерты ветром. В самом деле, на широких песчаных просторах по всем сторонам не было знака, позволяющего распознать дорогу, ни растений вдоль пути, ни устойчивых возвышенностей. И проводники не умели вести по звездам ночью и по солнцу днем, как это делают финикийские моряки по Малой Медведице и другие по Большой. Затем Александр, поняв, что ему придется отклониться влево, взял с собой несколько всадников и двинулся в том направлении. Когда их лошади истощились от жары, он оставил позади большинство наездников, и с пятерыми уехал верхом и прибыл к морю. Покопавшись на гравии на пляже, он нашел пресную и чистую воду и привел туда всю армию. И семь дней они ходили у моря, черпая воду на берегу. А затем — поскольку проводники снова начали узнавать маршрут — они продолжили свой путь вглубь страны.

b) Strab. XV 2, 5-7

πολλὰ δ’ ἐταλαιπώρει ὁ Ἀλέξανδρος καθ’ ὅλην τὴν ὁδὸν διὰ λυπρᾶς ἰών· πόρρωθεν δ’ ὁμοίως ἐπεχορηγεῖτο μικρὰ καὶ σπάνια ὥστε λιμώττειν τὸ στράτευμα· καὶ τὰ ὑποζύγια ἐπέλιπε, καὶ τὰ σκεύη κατελείπετο ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ τοῖς στρατοπέδοις· ἀπὸ δὲ τῶν φοινίκων ἦν ἡ σωτηρία τοῦ τε καρποῦ καὶ τοῦ ἐγκεφάλου. φασὶ δὲ φιλονεικῆσαι τὸν Ἀλέξανδρον καίπερ εἰδότα τὰς ἀπορίας πρὸς τὴν κατέχουσαν δόξαν, ὡς Σεμίραμις μὲν ἐξ Ἰνδῶν φεύγουσα σωθείη μετὰ ἀνδρῶν ὡς εἴκοσι, Κῦρος δὲ ἑπτά, εἰ δύναιτο αὐτὸς τοσοῦτο στράτευμα διασῶσαι διὰ τῆς αὐτῆς χώρας, νικῶν καὶ ταῦτα. Πρὸς δὲ τῇ ἀπορίᾳ χαλεπὸν ἦν καὶ τὸ καῦμα καὶ τὸ βάθος τῆς ψάμμου καὶ ἡ θερμότης, ἔστι δ’ ὅπου καὶ θῖνες ὑψηλοὶ ὥστε πρὸς τῷ δυσχερῶς ἀναφέρειν τὰ σκέλη καθάπερ ἐκ βυθοῦ καὶ ἀναβάσεις εἶναι καὶ καταβάσεις· ἀνάγκη δ’ ἦν καὶ σταθμοὺς ποιεῖσθαι μακροὺς διὰ τὰ ὑδρεῖα διακοσίων καὶ τετρακοσίων σταδίων, ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἑξακοσίων, νυκτοποροῦντας τὸ πλέον. πόρρω δὲ τῶν ὑδρείων ἐστρατοπεδεύοντο ἐν τριάκοντα σταδίοις πολλάκις τοῦ μὴ ἐμφορεῖσθαι κατὰ δίψος· πολλοὶ γὰρ ἐμπίπτοντες σὺν ὅπλοις ἔπινον ὡς ἂν ὑποβρύχιοι, φυσώμενοι δ’ ἐπέπλεον ἐκπεπνευκότες καὶ τὰ ὑδρεῖα βραχέα ὄντα διέφθειρον· οἱ δ’ ἐν τῷ ἡλίῳ κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἀπηγορευκότες ἔκειντο ὑπὸ δίψους· ἔπειτα τρομώδεις μετὰ παλμοῦ χειρῶν καὶ σκελῶν ἔθνησκον παραπλησίως ὡς ἂν [ὑπὸ] ῥίγους καὶ φρίκης ἐχόμενοι. συνέβαινε δέ τισι καὶ ἐκτραπομένοις τὴν ὁδὸν καταδαρθεῖν κρατουμένοις ὑπὸ ὕπνου καὶ κόπου, ὑστερήσαντες δ’ οἱ μὲν ἀπώλοντο πλάνῃ τῶν ὁδῶν καὶ ὑπὸ ἀπορίας ἁπάντων καὶ καύματος, οἱ δ’ ἐσώθησαν πολλὰ ταλαιπωρήσαντες· πολλὰ δὲ κατέκλυσε καὶ τῶν σωμάτων καὶ τῶν χρηστηρίων ἐπιπεσὼν χειμάρρους νύκτωρ· καὶ τῆς βασιλικῆς δὲ κατασκευῆς ἐξηλείφθη πολλή· καὶ τῶν καθοδηγῶν δὲ κατ’ ἄγνοιαν πολὺ εἰς τὴν μεσόγαιαν ἐκτραπομένων ὥστε μηκέτι ὁρᾶν τὴν θάλατταν, συνεὶς ὁ βασιλεὺς ἐξαυτῆς ὥρμησε ζητήσων τὴν ᾐόνα, καὶ ἐπειδὴ εὗρε καὶ ὀρύξας εἶδεν ὕδωρ πότιμον, μεταπέμπεται τὸ στρατόπεδον, καὶ λοιπὸν μέχρι ἡμερῶν ἑπτὰ πλησίον ᾔει τῆς ᾐόνος εὐπορῶν ὑδρείας· ἔπειτ’ αὖθις εἰς τὴν μεσόγαιαν ἀνεχώρησεν. Ἦν δέ τι ὅμοιον τῇ δάφνῃ φυτόν, οὗ τὸ γευσάμενον τῶν ὑποζυγίων ἀπέθνησκε μετὰ ἐπιληψίας καὶ ἀφροῦ· ἄκανθα δὲ τοὺς καρποὺς ἐπὶ γῆς κεχυμένη, καθάπερ οἱ σίκυοι, πλήρης ἦν ὀποῦ· τούτου δὲ ῥανίδες εἰς ὀφθαλμὸν ἐμπεσοῦσαι πᾶν ἀπετύφλουν ζῷον·οἵ τε ὠμοὶ φοίνικες ἔπνιγον πολλούς. ἦν δὲ κίνδυνος καὶ ἀπὸ τῶν ὄφεων· ἐν γὰρ τοῖς θισὶν ἐπεφύκει βοτάνη, ταύτῃ δ’ ὑποδεδυκότες ἐλάνθανον τοὺς δὲ πληγέντας ἀπέκτεινον. ἐν δὲ τοῖς Ὠρίταις τὰ τοξεύματα χρίεσθαι θανασίμοις φαρμάκοις ἔφασαν, ξύλινα ὄντα καὶ πεπυρακτωμένα· τρωθέντα δὲ Πτολεμαῖον κινδυνεύειν· ἐν ὕπνῳ δὲ παραστάντα τινὰ τῷ Ἀλεξάνδρῳ δεῖξαι ῥίζαν αὐτόπρεμνον, ἣν κελεῦσαι τρίβοντα ἐπιτιθέναι τῷ τρωθέντι· ἐκ δὲ τοῦ ὕπνου γενόμενον, μεμνημένον τῆς ὄψεως εὑρεῖν ζητοῦντα τὴν ῥίζαν πολλὴν πεφυκυῖαν καὶ χρήσασθαι καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους· ἰδόντας δὲ τοὺς βαρβάρους εὑρημένον τὸ ἀλέξημα ὑπηκόους γενέσθαι τῷ βασιλεῖ. εἰκὸς δέ τινα μηνῦσαι τῶν εἰδότων, τὸ δὲ μυθῶδες προσετέθη κολακείας χάριν. ἐλθὼν δ’ εἰς τὸ βασίλειον τῶν Γεδρωσίων ἑξηκοσταῖος ἀπὸ Ὠρῶν, διαναπαύσας τὰ πλήθη μικρόν, ἀπῆρεν εἰς τὴν Καρμανίαν

Но Александру пришлось много пострадать, так как везде он находил самую бедную и засушливую почву. Его запасы, доставляемые издалека, были нерегулярными и недостаточными, и армия часто чувствовала ужасы голода. Кроме того, вьючные животные закончились, и пришлось оставить значительную часть обоза на дорогах и в разных лагерях. Армию спасли финиковые пальмы, чьими плодами и сердцевиной она питалась. Нет сомнений в том, что упрямство Александра в этом направлении объяснялось чувством амбициозного соперничества, хотя он прекрасно знал, чего ожидать от трудностей, которые он себе представлял: он хотел доказать миру, что в тех же пустынях, где молва показывает нам Семирамиду и Кира, после их катастрофических походов в Индию, с большим трудом спасшихся, Семирамиду с двадцатью, Кира только с семью спутниками, он, Александр, сможет провести бесчисленную армию и преодолеть во главе ее все препятствия и одержать победу. Помимо недостатка ресурсов, трудно было переносить сильную жару, глубину и высокую температуру песка. Там, где были высокие песчаные холмы, в дополнение к усилиям шевелить ногами, как в морской воде, также необходимо было подниматься и опускаться. Чтобы набрать воды, необходимо было совершать длинные марши В двести, в триста, а иногда даже в шестьсот стадий, идя в основном ночью. Они разбивали лагерь вдали от источников воды, по крайней мере, в тридцати стадиях, чтобы жаждущие солдаты не пили слишком много воды. Фактически, многие бросались с оружием в руках и пили, оставаясь погруженными. Задохнувшись, они опухали и всплывали на поверхность, загрязняя источники воды, которые были мелкими. Другие, измученные жаждой, ложились посреди дороги на солнце, трясясь руками и ногами и умирали, как будто страдали от холода и дрожи. Некоторые выходили с дороги и засыпали, одолеваемые сонливостью и истощением. Когда они отставали, некоторые погибли в результате схождения с дороги, из–за отсутствия каких–либо условий и жары, в то время как другие спаслись, хотя сильно пострадали. Проливной дождь обрушился ночью и затопил многих солдат и их снаряжение; также большая часть царского багажа была унесена. Проводники из–за незнакомства с регионами зашли далеко вглубь, поэтому они больше не могли видеть море. Царь, осознав это, немедленно отправился к берегу. Как только он нашел его, он покопал и обнаружил питьевую воду, а затем вызвал армию. Почти семь дней он ходил к берегу, который был хорошо снабжен источниками воды, а затем снова повернул вглубь страны. Там было дерево, похожее на лавровое, отведав которого вьючные животные умирали от эпилепсии, в результате чего из пасти у них выходила пена. А потом было колючее растение, плоды которого падали на землю, как огурцы, и они были полны сока. Если капли этого сока попадали в глаза, они ослепляли любое существо. Многих погубили незрелые финики. Опасность также исходила от змей. В самом деле они прятались в траве, которая растет в песчаных отмелях, и убивали тех, кто на них наступал. Говорят, что у оритов стрелы, сделанные из дерева и обожженные огнем, погружались в смертельные яды. Птолемей, который был ранен, избежал опасности для жизни. Во сне Александру явился тот, кто указал на целый корень и велел ему порезать и приложить его к ране. Проснувшись, он вспомнил видение, стал искать корень, нашел его в огромных количествах и использовал и сам, и другие. Говорят, что варвары, увидев, что он нашел это лекарство, покорились царю. Более вероятно, что кто–то, кто знал противоядие, сообщил царю, в то время как фантастический элемент был добавлен для лести. Прибыв в царство гедросиев на шестидесятый день после ухода от оров и отдохнув некоторое время, он отправился в Карманию.

Фрагмент 49 касается Гедросии, области к западу от Инда и к югу от Арахосии, которая обращена к Оманскому заливу [1]. Александр прибывает туда с армией после того, как он покинул Паталу, переправился через реку Арабий и вторгся на территорию оритов [2]. Длинный фрагмент 49a взят из Арриана.
В первой части (Arrian, Anabasis VI 22, 4-8) Аристобул цитируется прямо, а затем текст продолжается в косвенной речи, которая указывает, что источником остается историк из Кассандрии. Незадолго до этого Арриан очень кратко изложил переход через Гедросию, который затем занял последующие главы [3]. Цитата Аристобула, однако, касается флоры этого пустынного региона и полна любопытных подробностей. Она также представляет вставку совсем другого звучания по сравнению с собщением о марше в пустынном регионе, который характеризуется драматическими тонами и описанием страданий и опасностей, которым подвергается македонская армия.
Первое названное растение — мирра, особенно вид крупнее обычного; она использовалась финикийцами, которые следовали за экспедицией в торговых целях. Это типичный для Белуджистана сорт (Balsamodendron Muckul Stocks), который приводится в других источниках [4]. Что касается Гедросии и экспедиции Александра, то Страбон также упоминает, что македоняне использовали мирру и нард для покрытия палаток и для подстилок [5].
Сразу после этого упоминаются очень многочисленные ароматные корни нарда, которые, растоптанные солдатами, источали приятный запах; они также продавались финикийцами. Сложно определить, на основании источаемого аромата, что это может быть сладкий тростник (Cymbopogon schoenantus). Кроме того, Страбон приводит нард вместе с миррой, и он, как и фрагмент Аристобула, упоминает их огромное количество в Гедросии, так что он может служить для македонцев в качестве укрытия или ложа [6].
Затем следует более краткий список других видов растений в Гедросии: один, похожий на лавр, обитавший в местах, омываемых морскими волнами; другой, который рос в пещерах, всегда заполненных морской водой; и, наконец, растение, достигающее тридцати локтей в высоту [7] и дающее цветы, похожие на фиалки: считается, что здесь Аристобул перечисляет три различных вида мангровых деревьев, которые произрастают в прибрежных районах Аравийского залива, а также в болотистых и лагунных районах дельты Инда [8]. Это растение не имеет отношения (как и другие) к описанию флоры пустынной местности; однако мы должны учитывать, что Аристобул, вероятно, описал весь регион, вплоть до побережья Оманского залива: поэтому очевидное несоответствие могло быть связано с самим Аррианом, который суммировал данные Аристобула, выбрав наиболее любопытное и достойное упоминания. Наконец, последнее упомянутое растение — это дикий чертополох с колючками, настолько прочными, что они сваливают человека с лошади, а его шипы запутывают и ловят зайцев, которые не могут от них избавиться; эти шипы, однако, легко режутся серпом и выделяют обильный сок, более кислый, чем у сосен. Это Euphorbia antiquorum, которая производит липкое вещество и имеет высоту от 1 до 2 м [9].
На этом растении обзор Аристобула заканчивается. Другие авторы, в дополнение к Арриану, фокусируются на флоре Гедросии, указывая в основном на те же виды: это свидетельствует о том, что с точкт зрения ботаники этот район был хорошо известен древним, которые получили информацию от тех, кто участвовал в экспедиции Александра [10]. Хотя упомянутые растения в основном одинаковы, тем не менее, древние авторы отличаются в других подробностях, и нельзя сказать, что источником для этих ботанических отступлений является Аристобул: более вероятно, однако, что другие историки Александра рассматривали растения и что более поздние авторы опирались на различные работы.
Было выдвинуто предположение, что Аристобул следует здесь Неарху. Тезис основан на том факте, что последний лучше знал регион, и на гипотезе, что пассаж Страбона, в котором упоминается мангровая роща, может восходить к самому Неарху [11].
В действительности, в поддержку этого тезиса достаточных свидетельств не существует: с одной стороны, Арриан, который также знает работу Неарха, цитирует только Аристобула; с другой точные совпадения между пассажем Страбона и фрагментом Аристобула отсутствуют. Более того, Аристобула часто цитируют касательно флоры областей, пересекаемых македонской экспедицией: это показывает не только внимание историка к этим подробностям, но также и уверенность, что последующие авторы представили переданные им сведения, которые считались достоверными. Не отрицая того, что другие историки Александра останавливались на растениях и цветах Гедросии, представляется целесообразным приписать единственно Аристобулу авторство данных о флоре Гедросии, переданных от его имени Аррианом: более того, историк из Никомедии, который имел в своем распоряжении или знал другие работы о македонской экспедиции (например, труд Неарха), предпочитает данные Аристобула, свидетельствуя еще раз о доверии, которое он оказывал его работе [12].
Параграф 23 не содержит имени Аристобула и не включен Якоби во фрагмент. Историк из Никомедии, не упоминая ни одного источника, начинает рассказ о походе армии в Гедросию (именно от земли оритов до Пуры), подчеркивая, что Александр выбрал трудный и лишенный снабжения путь, желая следовать по прибрежной зоне, чтобы посмотреть на гавани и подготовить необходимое для флота. Затем описывается, что солдаты, охваченные голодом, напали на припасы, предназначенные для флота, и Александр не стал наказывать их, понимая мотивы и необходимость, побудившие их действовать.
Можно легко заметить разрыв между цитатой Аристобула и той частью, в которой описана первая половина марша: мы начинаем видеть великие страдания, испытываемые армией, больше нет упоминаний о флоре региона, но подчеркивается только засуха, а повествование сосредоточено на нравах Александра. Это резкое изменение регистра и тематики заставляет поверить, вместе с Якоби, что в этом отрывке Арриан не следует Аристобулу. По мнению большинства критиков, здесь перед историком из Никомедии была работа Птолемея [13].
Начало параграфа 24 также не вставлено Якоби во фрагмент Аристобула: утверждается, что Александр подошел к царской резиденции Гедросии, к Пуре, и что он прибыл туда через шестьдесят дней после того, как покинул регион оров [14]. Эта информация также приписывается Птолемею [15].
Далее следует то, что мы назвали второй частью фрагмента Аристобула (Arrian, Anabasis VI 24, 1): Якоби сообщает об этом мелким шрифтом, потому что имя историка там не фигурирует. Тем не менее упоминаются «большинство историков Александра», и Аристобул также может быть включен в их число. С другой стороны, это упоминание, по–видимому, не противоречит сказанному ранее, но служит введением в подробное описание страданий, пережитых македонцами во время пересечения пустыни Гедросии, "сообщение о мытарствах", согласно удачному определению Страсбургера. В этом разделе Арриан полагается не только на свои источники для экспедиции Александра, но, готовясь описать столь трудный для македонцев момент, он должен также принять во внимание другие описания форсированных маршей или предприятий на сложных территориях; здесь представлены образцы классической греческой историографии, конкретно Геродот, Фукидид, Ксенофонт, и, как уже отмечалось, некоторые лексические намеки на этих авторитетов можно найти уже в этом разделе, который затем станет моделью для всего повествование о марше в Гедросии [16].
Вскоре Арриан называет Неарха (часть, которую Якоби вставляет в квадратные скобки), рассказывая о том, что Александр выбрал этот путь не потому, что игнорировал трудности, но потому что он слышал, что никто из тех, кто шел по этому пути с армией, не уцелел, кроме Семирамиды, когда она бежала от индов с двадцатью своими солдатами, как сказали местные жители, в то время как только семь оставшихся в живых спаслись вместе с Киром, сыном Камбиза [17]: и еще Александр, согласно Неарху, предпочел этот маршрут, чтобы быть рядом с флотом и снабжать его необходимыми вещами [18]. Итак, по мнению Неарха, две причины заставили Александра выбрать этот путь: идеологический драйв, чтобы совершить то, чего он не совершал раньше, и с другой стороны, мотивация более практического характера: чтобы снабжать флот, что было весьма понятно для Неарха, учитывая его роль триерарха.
С концом фрагмента 3 Неарха открывается третья часть фрагмента 49a Аристобула, как представлено в издании Якоби (Arrian, Anabasis VI 24, 4 - 26, 5). И в этом случае, поскольку Аристобул не упоминается прямо, в издании Якоби текст представлен мелким шрифтом. Прежде чем заняться проблемой источника этой части, остановимся на содержании текста Арриана.
Это правдивая история о трудном походе в пустынном регионе [19]. Действительно, параграф 24 начинается с описания массовых смертей людей и вьючных животных из–за жары и недостатка воды, а также из–за глубины песчаных дюн, по которым было очень утомительно ходить. Кроме того, другой дискомфорт был представлен длиной переходов и тем фактом, что встречались не все места, где можно было добывать воду [20].
Точное число жертв не уточняется: однако, по словам Плутарха, из ста двадцати тысяч пехотинцев и пятнадцати тысяч всадников при отправлении выжило менее четверти [21]. Хотя нет свидетельств того, что начальные цифры Плутарха достоверны, факт, что погибло более половины армии, свидетельствует о том, что переход через Гедросию был пережит и воспринят как трагедия.
Параграф 25 можно разделить на два раздела: в первом нам описывают гибель вьючных животных и приводится факт, что многие солдаты падали вдоль дороги и не спаслись; во втором рассказывается о потопе, захлестнувшем лагерь, и о том, сколько человек погибло, выпив слишком много, в те редкие времена, когда они встречали источник.
Вьючные животные падали не только от усталости или лишений, но и потому, что их убивали голодные солдаты [22]; Александр, понимая, что происходит, не предпринял никаких действий, учитывая, что в сложившейся ситуации лучше будет притвориться незнающим и не усугублять наказанием и без того тяжелое положение армии: поэтому возникает положительный образ Александра, потому что он, кажется, понимает трудное состояние своей армии и готов отступить от своих принципов, чтобы не ухудшать условий своим людям [23].
Затем сообщается, что те, кто оставался позади либо из–за усталости, либо из–за болезни, либо из–за голода, не получали помощи, потому что экспедиция проходила в быстром темпе, и ради общих интересов, говорит Арриан, игнорировались индивидуальные нужды [24]. Более того, поскольку большинство маршей проходило ночью, некоторые засыпали на трассе, и лишь немногие, проснувшись, имели силы следовать за армией: большинство «погибло в песках, словно они утонули в море» [25].
Метафора пустыни как моря также появляется в предыдущем пассаже Арриана при указании на пустыню, окружающую оазис Сива в Египте, в отрывке, восходящем к Аристобулу [26]. Это изображение также встречается в других источниках и, вероятно, представляет собой литературный топос: именно эти повторения не позволяют нам с уверенностью приписать авторство этого сравнения Аристобулу [27].
Затем описывается наводнение, уничтожившее македонский лагерь. Арриан утверждает, что тропический режим Гедросии похож на индийский: обе территории омываются дождями, вызываемыми ежегодными ветрами; дожди идут не на равнинах, а в горах. Из–за наличия источника воды македонцы разбили лагерь возле ручья, но ночью его затопила дождевая вода, спустившаяся с гор и накрывшая лагерь; потоп истребил женщин и детей и унес царский багаж с оставшимися вьючными животными.
Интересно указание на плювиальный режим региона: и Аристобул, и Неарх, как мы видели, говорили о нем в своих работах [28]. Оба подчеркивают влияние сезонных ветров на осадки, хотя Неарх, кстати, не согласен с Аристобулом по поводу летних дождей, потому что он считает, что равнины остаются сухими зимой, в то время как они мокрые от дождя летом.
Об осадках Индии есть также пассаж Арриана, который следует Мегасфену, хотя эта часть не включена в состав фрагментов последнего [29]. Говорят, что в Индии летом идут дожди, особенно в горах, и с гор текут крупные и прозрачные потоки [30]. К сожалению, трудно определить источник Арриана для этой информации.
Кроме того, следует подчеркнуть, что Страбон останавливается еще на одном моменте, связанном с выпадением осадков в Гедросии: в регионе мало воды, за исключением лета, когда идет дождь; кроме того, дожди выпадают в горах, и реки, заполняясь дождями, затопляют равнины [31].
И для этого пассажа невозможно определить источник с уверенностью.
Фрагмент 49a Аристобула заканчивается параграфом 26, в котором он описывает Александра, отказавшегося от воды, которую разведчики принесли ему в шлеме: этот жест македонского царя укрепил всю армию, так что Арриан подтверждает похвалу этому действию Александра, указывая на «его твердость и способность руководить армией» [32]. Арриан также заявляет, что, согласно другим авторам, эпизод произошел у паропамисадов [33].
Этот анекдот также сообщается из других источников и локализуется по–разному. Плутарх помещает его во время погони за Бессом: пить предложили царю случайно повстречавшиеся македонцы, которые везли мехи с водой на мулах; они сказали Александру, что вода предназначена для их детей, но они с радостью отдадут ее ему, потому что, если он выживет, у них будут другие дети; но царь, увидев всадников в своем окружении, смотрящих на него, отказался пить [34].
По словам Курция Руфа этот эпизод произошел в пустыне Согдианы: Александру предлагается вода в чаше, и, как и у Плутарха, есть упоминание о детях как о первоначальных получателях питья [35].
Затем анекдот появляется у Фронтина, который помещает его в пустыне Африки, не упоминая о сыновьях возчиков [36]; он также находится у Полиэна, который не сообщает, где это произошло, но вообще указывая на пустыню [37].
Наконец, Зонара помещает эпизод во время преследования Дария: и в этом случае Александр отказывается пить, заявив, что тогда он обескуражит своих людей [38].
Итак, как можно видеть, этот анекдот, который положительно представляет фигуру Александра, был хорошо распространен и вскоре оторвался от своего первоначального контекста настолько, что последний уже не мог быть определен. Место, выбранное Аррианом — в пустыне Гедросии — является уникальным, и, как мы увидим, это представляет проблему для определения его источника.
Как уже отмечалось, этот эпизод отличается по звучанию и климату от описания страданий македонской армии в предыдущем параграфе; однако, как предположил Шепенс, предпочтение Арриана имеет смысл, потому что в контексте трудностей и страданий стойкость и великодушие Александра проявляются еще больше.
Наконец, фрагмент заканчивается рассказом об инциденте, произошедшем с проводниками, которые больше не помнили путь, потому что ориентиры были снесены ветром, и не могли двигаться вслед за звездами ночью или за солнцем днем: затем Александр, почувствовав необходимость отвести армию влево, пошел вперед с несколькими наездниками и достиг моря, так что армия могла продвигаться вдоль побережья в поисках питьевой воды в течение семи дней, пока проводники не нашли путь. Этот отрывок напоминает то, что Арриан рассказывал о походе к святилищу Зевса Аммона: в этом случае песок, переносимый ветром, стер контрольные следы для проводников, и армия не знала, куда идти: по словам Птолемея, однако, две змеи взяли на себя руководство войском (согласно Аристобулу два ворона), что позволило македонцам выйти к оракулу [39]. Однако, в случае с пустыней Гедросии божественного вмешательства не происходит: еще раз, как и в эпизоде с водой подчеркивается величие Александра, который, не обескураженный трудностями, берет на себя груз решений и уводит свою армию в безопасное место [40].
Этим эпизодом заканчивается параграф 26 Арриана и фрагмент 49а Аристобула. Есть многочисленные точки соприкосновения между третьей частью фрагмента Аристобула и отрывком из Страбона, описывающего марш в пустыне Гедросии, так что Якоби вставляет этот отрывок как фрагмент 49b [41].Также в этом случае следует подчеркнуть, что Страбон не раскрывает свой источник, хотя незадолго прежде упоминается цитата Неарха о движениях флота: по словам флотоводца, он начал плавание, когда Александр уже завершил переход, осенью [42].
Здесь стоит еще раз перечислить точки соприкосновения между текстом Страбона и текстом Арриана:
Упоминание о бесплодности территории.
Гибель вьючных животных и отказ от снаряжения, которое стало трудно перевозить.
Факт, что Александр, хотя и осознавал трудности, двигался в этом направлении для подражания Семирамиде и Киру.
Упоминание о глубине песка и дюнах, по которым было трудно ступать, словно ходить по морскому дну.
Длина этапов и тот факт, что они часто проходили ночью.
Необходимость размещать лагеря подальше от источников воды, чтобы солдаты не злоупотребляли ею из–за жажды.
Гибель солдат, которые уснули и больше не могли присоединиться к остальной армии.
Эпизод с наводнением.
Растерянность проводников и вмешательство Александра, чтобы найти дорогу.
Упомянутые сравнения, которые касаются параграфов 5 и 6 текста Страбона, показывают, что Арриан и автор Географии имеют перед собой один и тот же источник, несмотря на некоторые незначительные различия, связанные с их собственным вмешательством; Страбон представляет события в более обобщенной форме, но его рассказ не теряет драматизма.
Якоби также вставляет параграф 7 Страбона во фрагмент 49b, который касается опасностей, с которыми сталкиваются македонцы в Гедросии и в котором упоминаются некоторые ядовитые и опасные растения, присутствие змей и факт, что Птолемей чуть не умер от отравленной стрелы, прилетевшей от оритов: только вмешательство Александра, который во сне увидел растение, способное воздействовать как лекарство, избавило его от смерти. Сами же варвары, поскольку он нашел противоядие, покорились ему: Страбон заявляет, что история о сне была придумана из лести к македонскому правителю. Нет совпадений между информацией в последнем параграфе и фрагментом 49а. Даже ботаническая информация первой части, в которой прямо упоминается Аристобул, имеет совершенно иной смысл, прежде всего потому, что названные виды не кажутся одинаковыми, а затем потому, что историк из Кассандрии не упоминает никаких ядовитых видов, а скорее приводит те, которые могут быть использованы людьми в качестве пищи. Поэтому последняя часть текста Страбона, которая даже с синтаксической точки зрения не связана с предыдущей, не должна быть связана с текстом Арриана, поскольку, похоже, она не зависит от общего источника.
Теперь необходимо больше сосредоточиться на источниках этих пассаей, в частности на второй и третьей частях фрагмента 49a и фрагмента 49b.
Два тезиса предложены критиками: согласно первому, источником является Аристобул; однако, согласно второму, за этой историей стоит Неарх.
В пользу приписывания этого пассажа Неарху говорит прямое упоминание Аррианом причин, побудивших Александра выбрать именно этот путь, и затем ряд инфинитивов, которые, кажется, зависят именно от λεγει Νέαρχος ("Неарх говорит") [43]. Кроме того, подчеркивается то, насколько драматический тон истории похода контрастирует с отступлением о флоре Гедросии, где Аристобул прямо цитируется Аррианом.
С другой стороны, следует помнить, что Неарх не участвовал в пустынной эпопее, потому что он командовал флотом, и, следовательно, трудно приписать ему столь подробное описание событий, при которых он не присутствовал. Более того, несомненно, следует приписать Аристобулу или Птолемею эпизод с проводниками, заблудившимися в песчаной пустыне, потому что есть много общего с тем, что они сообщили о Сиве. Поэтому очень трудно с уверенностью приписать Аристобулу вторую и третью части фрагмента 49a, а следовательно, и пассаж Страбона, который Якоби включил в 49b. Данные в пользу приписывания Аристобулу, в самом деле, не кажутся столь убедительными, хотя нельзя исключить, что Арриан получил некоторую информацию от историка из Кассандрии. Для этого эпизода мы должны выдвинуть гипотезу о большой работе самого Арриана с источниками: он использует их более одного, но приспосабливает все к своему личному видению события, желая вставить свою историю этого адского марша, соперничая с Геродотом, Фукидидом и Ксенофонтом.
Вероятно, что эпизод воды в шлеме также присутствовал в работе Аристобула, потому что он хорошо подходит для положительного имиджа Александра, который выглядит не начальником над своими солдатами, а первым среди равных.
Итак, если первая часть фрагмента 49а несомненно относится к Аристобулу, в этом откажешь последующим пассажам, и представляется предпочтительным выдвинуть гипотезу об использовании Аррианом различных источников, включая, в первую очередь, Неарха, который, хотя лично и не участвовал в марше, был о нем информирован настолько, чтобы иметь возможность сообщить о мотивах, побудивших Александра выбрать самый сложный маршрут, который также станет катастрофическим для всей армии.


[1] Arr., Ind. 26, 1-2.
[2] Arr., An. VI 20-21. Согласно сообщениям Арриана, Александр покинул Паталу в конце августа или в начале сентября 325 года и прибыл в Пуру, столицу Гедросии, в конце ноября или начале декабря. См. также Arr., Ind. 21, 1 (о задержке отъезда флота, руководимого Неархом); Strab. XV 2, 5. Другими источниками, которые касаются завершения операций у оритов и входа в пустыню Гедросии, являются: Diod. XVII 104, 4 – 105, 2; Curt. Ruf. IX 10, 4-7; Plut., Alex. 66, 4-5; Just., Epit. XII 10, 7.
[3] Arr., An. VI 22, 3.
[4] Thphr., HP IV 4, 12; IX 1, 2; Plin., HN XII 33 (но они не упоминают ни размера этого растения, ни его коммерческого использование финикийцами).
[5] Strab. XV 2, 3.
[6] Strab. XV 2, 3. Упомянутые растения можно также отождествить с нардом Thphr., HP IX 7, 2; Plin., HN XII 26.
[7] Примерно 16 м.
[8] Thphr., HP IV 7, 4; Plin., HN XIII 141.
[9] Это может быть то же растение, которое описал Strab. XV 2, 7 и Thphr., HP IV 7, 4, хотя Аристобул не сообщает о том, что этот сок ядовит.
[10] В дополнение к Арриану флору Гедросии также упоминают Strab. XV 2, 3; 7; Thphr., HP IV 4, 12-13; Plin., HN XII 33.
[11] Strab. XV 2, 3.
[12] Неарх является одним из основных источников арриановой "Индики" (Arr., Ind. 17, 6 – 42, 10).
[13] Страсбургер думает, что Арриан разделил историю Птолемея на три части: VI 21, 3 – 22, 3; 23, 1 – 24, 1; 27, 1).
[14] См. также Arr., An. VI 27, 1; Strab. XV 2, 7 (где, однако, Пура как столица Гедросии не упоминается прямо).
[15] Plin., HN XII 21: «Теперь рассмотрим растения, которыми восхищался Александр Великий, когда он открыл эту часть света».
[16] Фукидид упоминает παθαματα, вызванные Пелопоннесской войной (см. I 23, 1); Геродот — лингвистические ссылки, относящиеся к III 125, 2 (имеется в виду Поликрат Самосский), Ксенофонт — страдания десяти тысяч на территории кардухов (An. IV 3, 2).
[17] Представляется целесообразным интерпретировать фразу τοῦτο μὲν μόνος Νέαρχος λέγει ὧδε ("это утверждает один Неарх") как относящуюся ко всему параграфу: Неарх — единственный, кто говорит, что Александр пересек пустыню, несмотря на то, что знал о трудностях маршрута, и объясняет причины, побудившие царя выбрать этот путь; эта интерпретация также подтверждается сравнением со Strab. XV 2, 5 (что может подразумевать общий с Аррианом источник), где подчеркивается, что Александр знал о трудностях выбранного пути. По другой интерпретации, однако, согласно единственно Неарху, Александр пересекал пустыню, не зная о сложностях маршрута.
[18] Arr., An. VI 24, 1-3 (= Nearchus, FGrHist 133 F 3a). Об экспедиции Семирамиды в Индию см. Diod. II 16, 9 (который цитирует Ктесия). Однако, по словам Мегасфена, Семирамида готовилась к экспедиции против индов, но умерла, прежде чем приступить к ней (см. Arr., Ind. 5, 7 = Megasthenes, FGrHist 715 F 11b). Интересно отметить, что источники не сообщают о каких–либо попытках вторжения Кира в Индию: поэтому это упоминание было истолковано как выдумка македонцев, чтобы польстить Александру. Более того, в "Индике" Арриана утверждается, что, по мнению индов, кроме Диониса и Геракла никто не вторгся в Индию, даже Кир (см. 9, 10). Также следует упомянуть тезис Маццарино, согласно которому Александр и его спутники находились под влиянием повествований о Семирамиде и Кире Ктесия и Динона.
[19] Другие источники о переправе через Гедросию: Diod. XVII 105, 3-8; Curt. Ruf. IX 10, 8-18; Plut., Alex. 66, 4-7; Just., Epit. XII 10, 7.
[20] Страбон (XV 2, 6) сообщает о ночных маршах в двести, в четыреста и даже в шестьсот стадий. По словам Шепенса, длина, указанная Страбоном, была реалистичной и свидетельствовала о том, что Александр недооценил размер региона и трудности, с которыми пришлось столкнуться.
[21] Plut., Al. 66, 4-5. Плутарх не указывает свой источник для этого эпизода. Данные о количестве македонской армии в Индии также предоставлены Arr., Ind. 19, 5 (в начала спуска по Гидаспу); Curt. Ruf. VIII, 5, 4 (в начале индийской кампании).
[22] У Курция Руфа солдаты начали убивать вьючных животных, когда они больше не могли найти корни пальм для питания, и, не зная, как транспортировать скарб, они жгли добычу, захваченную у врагов (см. IX 10, 12). Страбон в отрывке, который можно проследить к Неарху, сообщает, что вьючные животные погибли и солдаты спаслись, питаясь не только фруктами, но и листвой (см. Strab XV, 5). Пальмы упоминаются как пища для солдат также в Анабасисе Ксенофонта, хотя и не в драматическом контексте (II 3, 15-16).
[23] О других актах недисциплинированности, которые отражают трудности, с которыми столкнулась армия в этом случае, ср. Arr., An. VI 23 4-5; Strab. XV 2, 6.
[24] Болезни, от которых страдали солдаты, упоминают также Plut., Alex. 66, 6; Curt. Ruf. IX 10, 13 (который даже говорит о чуме).
[25] Arr., An. VI 25, 3. 28, 1 – 30, 4.
[26] Arr., An. III 3, 3-4 (= F 13).
[27] См., например, Curt. Ruf. IV 7, 11; VII 4, 28. Использование же ἐκπίπτω в смысле утопления или кораблекрушения имеет давнюю традицию: см. Od. VII 283; Hdt. III 138.
[28] Об Аристобуле см. Strab. XV 1, 17 (= F 35); о Неархе см. Strab. XV 1, 18 (= FGrHist 133 F 18).
[29] FGrHist 715 F 10a.
[30] Arr., Ind. VI 4. В следующем параграфе говорится, что летом на равнинах также идут дожди, так что большинство из них заболочены, и армия Александра вынуждена была бежать от затопления Акесина.
[31] Strab. XV 2, 3.
[32] Arr., An. VI 26, 3. Это личное вмешательство Арриана, как это логично, не включено Якоби во фрагмент Аристобула.
[33] Александр прошел бы территорию паропамисадов дважды, весной 329 г. ( Arr., An. VI 26, 3) и три года спустя ( Arr., An. IV 22, 4), но ни один из источников не упоминает о трудном марше в этих двух случаях.
[34] Plut., Alex. 42, 6-10.
[35] Curt. Ruf. VII 5, 10-12.
[36] Front., Str. I 7, 7.
[37] Polyaen., Str. IV 3, 25.
[38] Zon. IV 12, WI 136c.
[39] Arr., An. III 3, 5-6 (= F 14; Ptol., FGrHist 138 F 7).
[40] По словам Хатцеля, Арриан сам представил некоторые элементы эпизода с Сивой. У Страбона (XV 2, 6) в самом деле, мы читаем, что проводники зашли слишком далеко вглубь страны, пока Александр не заметил ошибку и не заставил армию отклониться: поэтому нет никакого упоминания о песчаной буре. Арриан, однако, не упоминая ошибку проводников, по словам Хатцеля, хочет подчеркнуть интуицию македонского царя.
[41] Strab. XV 2, 5-7.
[42] Strab. XV 2, 5 (= Nearchus, FGrHist 133 F 1a = F 24). Пределы фрагмента Неарха определены Якоби с помощью косвенной речи: когда предложение с инфинитивом больше не используется, но субъектом становится Кратер, триерарх больше не будет источником. Другие источники об уходе флота Arr., An. VI 21, 1-3; Ind. 21, 1.
[43] Arr., An. VI 24, 3 (= Nearchus, FGrHist 133 F 3a).