F 43: Александр и сын Пора

Arr., An. V 14, 3

Ἀριστόβουλος δὲ λέγει τὸν Πώρου παῖδα φθάσαι ἀφικόμενον σὺν ἅρμασιν ὡς ἑξήκοντα πρὶν τὸ ὕστερον ἐκ τῆς νήσου τῆς μικρᾶς περᾶσαι Ἀλέξανδρον· καὶ τοῦτον δυνηθῆναι ἂν εἶρξαι Ἀλέξανδρον τῆς διαβάσεως χαλεπῶς καὶ μηδενὸς εἴργοντος περαιωθέντα, εἴπερ οὖν καταπηδήσαντες οἱ Ἰνδοὶ ἐκ τῶν ἁρμάτων προσέκειντο τοῖς πρώτοις τῶν ἐκβαινόντων· ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ τὴν διάβασιν· καὶ ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον τοὺς ἱπποτοξότας, καὶ τραπῆναι αὐτοὺς οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. οἱ δὲ καὶ μάχην λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει γενέσθαι…

Аристобул сообщает, что сын Пора прибыл с шестьюдесятью колесницами прежде чем Александр завершил последний переход с маленького острова. И он мог бы помешать переправе Александра, которому было трудно пройти (хотя никто не мешал ему), если бы инды, соскочив с колесниц, напали на первых македонян, выходящих из реки. Но принц проехал мимо, и Александр совершил переход, не встретив препятствий. Против индийских войск Александр послал конных лучников и легко обратил их в бегство, после того как они получили много ран. Другие сообщают, что битва произошла в месте высадки

Цитата из Арриана следует сразу за описанием перехода Гидаспа Александром и македонскими войсками.
Согласно рассказу Арриана, с македонским правителем находились на трентареме Пердикка, Лисимах и Селевк. Видя наступление македонских войск, часовые Пора поспешили донести эту новость царю. Высадившись первым, Александр двинулся с конницей, но не заметил, что он не на материке, а на другом острове реки [1]. Дождь ухудшил условия, но Александру удалось нащупать брод и завершить переправу. Прибыв на материк, он развернул войска и, взяв с собой всадников, быстро продвигался, рассчитывая в случае контратаки удерживать удар до прибытия пехоты, или, напугав врагов своей отвагой, преследовать их без остановки [2].
Здесь Арриан вставляет цитату Аристобула, которая касается именно этого предварительного столкновения между македонцами и индами. Интересно, что, по словам Аристобула, сын Пора прибыл с шестьюдесятью колесницами прежде, чем Александр завершил переправу с маленького острова. Незадолго до этого, однако, Арриан описал остров как очень обширный («не зная места, он не заметил, что он высадился не на материке, а на очень обширном острове") [3]. Можно поэтому предположить, что Аристобул не является источником Арриана для переправы через Гидасп: историк из Никомедии, возможно, использовал здесь Птолемея, который также упоминается среди телохранителей, сопровождавших Александра на трентареме [4].
Согласно версии Аристобула, сын Пора смог бы предотвратить переправу попавшего в затруднение Александра, если бы атаковал первых вышедших из реки, но он проследовал со своими шестьюдесятью колесницами мимо, не доставив македонцам проблем. Македонский царь сумел с первой высадки бросить против индов конных лучников, и легко обратил врагов в бегство.
Затем Арриан сообщает еще две версии событий: согласно первой, анонимной, в момент высадки произошло столкновение между силами сына Пора (который имел не только шестьдесят аристобуловых колесниц) и конницей Александра. В битве Александр был ранен сыном Пора, и Буцефал, любимый конь, тоже был ранен индийским царем [5]. Тут, похоже, нет полезных данных для определения источника, используемого здесь Aррианом.
Вторая версия, с которой Арриан по его словам согласен, прямо приписывается Птолемею [6]. Это очень подробная история: по словам Птолемея Пор послал своего сына, но не с шестьюдесятью, а со сто двадцатью колесницами и двумя тысячами всадников [7]. Однако Александр опередил его, успев перейти вброд, и послал против него верховых лучников, став во главе кавалерии. Однако, когда он понял фактическое число вражеских войск, он быстро напал на них с кавалерией и обратил в бегство: погибли четыреста вражеских всадников, в том числе сын Пора, и были захвачены все колесницы.
Три версии разноречат как в количестве войск и колесниц, так и в роли, которую играет Александр.
Аристобул, кажется, хочет подчеркнуть удачу царя, избежавшего в сложной ситуации нападения со стороны врага, который по неуказанным причинам не использует предоставленную ему возможность. Эта подразумеваемая характеристика Александра как счастливчика, обласканного удачей, похоже, используется Аристобулом и в других случаях (например, в эпизоде с сирийской пророчицей, которая спасает его от заговора пажей), и, возможно, может представлять один из лейтмотивов его работы.
В анонимной же версии Александр, ухитрившись обратить в бегство врага, не только ранен, но и теряет любимого коня: действия македонского царя поэтому представлены в дурном свете.
Наконец, Птолемей, кажется, проводит военную и стратегическую экспертизу действий Александра, которому не только удается опередить врага, но и у которого, когда он сразу угадал размер индийских войск, не возникает много проблем, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу и добиться лучших результатов, убив также вражеского полководца, сына Пора.
Эпизод со столкновением македонцев и индов после пересечения Гидаспа представлен и другими источниками [8].
Плутарх не сообщает о первом острове, встреченном Александром при переходе вброд, но сообщает о втором, небольшом, подтверждая данные Аристобула и подчеркивая неблагоприятные погодные условия, как и Арриан. Биограф, однако, не упоминает сына Пора. Согласно его рассказу, взятому из писем Александра («события кампании против Пора были рассказаны самим Александром в письмах» [9]), македонский царь, переправившись через реку, вывел кавалерию на двадцать стадий перед пехотой; это решение объясняется Плутархом с приведением тех же соображений, о которых сообщал Арриан [10]. Они двинулись против тысячи всадников и шестидесяти колесниц, и им удалось обратить их вспять, захватить все колесницы и убить четыреста всадников. Точки соприкосновения между версиями Плутарха и Птолемея–Арриана очевидны, хотя они различаются по количеству индийских колесниц и всадников. Вероятно, что Птолемей и письма Александра сообщали официальную версию, одобренную самим правителем и его окружением.
История Курция, с другой стороны, радикально отличается от рассказов Арриана и Плутарха. Прежде всего, у Курция нет упоминания о двух островах, поэтому армия пересекает реку прямо с одного берега на другой [11]; более того, тут же выходит на сцену Пор, и он посылает своего брата Спитака с сотней квадриг и четырьмя тысячами всадников [12]. Затем следует длинный и подробный рассказ о великой битве между Александром и Пором, которая в вышеупомянутых источниках происходит позднее [13].
Касаясь индийского контингента, источники существенно разноречат; в то время как Птолемей (и с ним Арриан) и Плутарх сходятся в количестве павших, Аристобул числа убитых индов не упоминает. Кроме того, следует подчеркнуть, что как Аристобул, так и Плутарх (который также, похоже, следует Птолемею) сообщают, что индийских колесниц был шестьдесят, что может свидетельствовать о том, что Плутарх включил в свой текст и данные историка из Кассандрии.
Наконец, говоря об этом эпизоде, необходимо сосредоточиться на следующем отрывке Арриана:
"Но Птолемей, сын Лага, которому я следую, сообщает другую версию. В самом деле, он также утверждает, что Пор послал своего сына, но не с одними шестьюдесятью колесницами. Похоже маловероятно, что Пор, услышав от часовых, что сам Александр или часть его армии пересекли Гидасп, послал своего сына лишь с шестьюдесятью колесницами. В самом деле, если бы эти колесницы были отправлены на разведку, их было бы много, и им было бы нелегко маневрировать в случае отступления; если же их послали, чтобы воспрепятствовать врагам, которые еще не завершили переправу, и уничтожать тех, кто выходил из реки, их ни в коем случае не было бы достаточно для ведения боя. Однако (Птолемей) сообщает, что сын Пора прибыл с двумя тысячами всадников и со ста двадцатью колесницами, но Александр опередил его, завершив последнюю переправу с острова" [14].
Если замечания о размере индийского контингента принадлежат не Арриану, а Птолемею, то предоставление авторства последнему имело бы важное значение для взаимосвязи между его работой и работой Аристобула: фактически Птолемей, комментируя данные историка из Кассандрии, должен был прочитать его работу и затем составить свой труд позднее.
Это предположение, однако, было подвергнуто сомнению прежде всего на основе анализа стиля Арриана. Скорее всего Арриан использовал данные Птолемея для обоснования своего личного комментария. Следовательно, если, как представляется, комментарий принадлежит не Птолемею, а Арриану, мы не можем приводить этот отрывок как свидетельство того, что Птолемей писал позже Аристобула, как предполагалось в течение длительного времени.


[1] Речь идет о втором острове, встреченном македонцами во время переправы через Гидасп. О первом см. Arr., An. V 11.
[2] Arr., An. V 13, 1-14, 2.
[3] Arr., An. V 13, 2.
[4] Arr., An. V 13, 1. Шмидер предложил исправить "маленький" на "большой", которая коррекция кажется притянутой за уши, если только не предположить, что Арриан следует двум различным источникам.
[5] Arr., An. V 14, 4.
[6] Arr., An. V 14, 4 – 15, 2.
[7] Арриан стремится указать, что шестьдесят колесниц, о которых сообщал Аристобул, не заслуживают доверия, потому что их слишком много для простой разведки и слишком мало, чтобы помешать переправе вброд. См. Arr., An. V 14, 6.
[8] У Диодора и Юстина не представлен.
[9] Plut., Alex. 60, 1.
[10] Plut., Alex. 60, 7 = Arr., An. V 14, 2.
[11] Curt. Ruf. VIII 13, 26-27.
[12] Curt. Ruf. VIII 14, 2.
[13] Curt. Ruf. VIII 14.
[14] Arr., An. V 14, 4-6 (= Ptol., FGrHist 138 F 20).