F 42: Обычаи жителей Таксилы

Strab. XV 1, 62

Τῶν δ’ ἐν Ταξίλοις νομίμων καινὰ καὶ ἀήθη λέγει τό τε τοὺς μὴ δυναμένους ἐκδιδόναι τὰς παῖδας ὑπὸ πενίας προάγειν εἰς ἀγορὰν ἐν ἀκμῇ τῆς ὥρας, κόχλῳ τε καὶ τυμπάνοις οἷσπερ καὶ τὸ πολεμικὸν σημαίνουσιν ὄχλου προσκληθέντος, τῷ δὲ προσελθόντι τὰ ὀπίσθια πρῶτον ἀνασύρεσθαι μέχρι τῶν ὤμων εἶτα τὰ πρόσθεν, ἀρέσασαν δὲ καὶ συμπεισθεῖσαν ἐφ’ οἷς ἂν δοκῇ συνοικεῖν· καὶ τὸ γυψὶ ῥίπτεσθαι τὸν τετελευτηκότα. τὸ δὲ πλείους ἔχειν γυναῖκας κοινὸν καὶ ἄλλων. παρά τισι δ’ ἀκούειν φησὶ καὶ συγκατακαιομένας τὰς γυναῖκας τοῖς ἀνδράσιν ἀσμένας, τὰς δὲ μὴ ὑπομενούσας ἀδοξεῖν. εἴρηται καὶ ἄλλοις ταῦτα.

[Аристобул] говорит о странных и необыкновенных обычаях жителей Таксилы. Например, те, кто из бедности не в состоянии выдать замуж своих дочерей, выводят их, когда они приходят в брачный возраст, на площадь, куда звуками труб и литавр (которыми также подают сигнал для боя) созывается народ. Мужчины подходят, и девушка, обнажившись до плеч, показывается сперва лицом, затем спиной. Если девушка понравится, и она тоже согласна на предложенные условия, то в соответствующее время они вступают в брак. Еще одна странность заключается в том, что они бросают тела умерших на съедение стервятникам и у них больше общих женщин, чем у других. Аристобул также говорит, что слышал, что у некоторых народов женщины сжигают себя на костре вместе с умершим мужем, и они счастливы: те, кто этого не делает, впадают в позор. Упоминание об этих обычаях встречается и у других писателей

Фрагмент, взятый из пятнадцатой книги Географии Страбона, не содержит имени Аристобула. Однако, если последний является подразумеваемым субъектом λέγει ("говорит"), он угадывается из непосредственно предшествующего пассажа, который соответствует фрагменту 41, где Аристобул упоминается прямо. Якоби решил сделать два фрагмента, вероятно, потому, что, несмотря на то, что оба из них привязаны к Таксиле, они рассматривают разные вопросы; Мюллер же сделал одну цитату.
Страбон не раз говорит о Таксиле и индийских мудрецах, и перед тем, как изложить, что об этом писал Онесикрит, он вставляет это краткое отступление о нравах жителей Таксилы, следуя Аристобулу.
Историка из Кассандрии особенно интересуют странные и оригинальные обычаи: это важно для оценки работы Аристобула, потому что позволяет еще раз утверждать, что она была не просто летописью азиатской экспедиции Александра, но работой, которая должна была содержать большое количество курьезов, маргинальной информации, этнографических подробностей. В этом фрагменте упоминаются четыре индийских обычая:
выставление на площади бедных девушек брачного возраста;
тела умерших бросаются в пищу стервятникам;
у них больше, чем у других, общих женщин;
смерть вдовы на костре мужа.
Фрагмент заканчивается утверждением Страбона о том, что об этих обычаях сообщали и другие авторы. Поэтому стоит посмотреть, есть ли какие–либо свидетельства в источниках. Данные о выставлении на площади самых бедных девушек уникальны. На брачных обрядах, однако, останавливается в "Индике" Арриан [1]:
"Они вступают в брак, не давая и не получая ничего, но когда девушки достигают брачного возраста, отцы ведут их на публику и предлагают тому, кто победит в борьбе, в кулачном бою или в беге, или тем, кто отличится в какой–либо другой мужской доблести".
Общим с тем, что сообщал Аристобул, является только публичное выставление девушек, в то время как остальные описанные обычаи другие: следовательно, Аристобул не является источником Арриана.
Данные о кремации вдов также можно найти в отрывке Диодора, в котором говорится о рождении этого обычая: в Индии в древние времена в брак вступали не по решению родителей, а по взаимному выбору, и это привело к разрыву многих союзов. Более того, многие недовольные жены стали любовницами других мужчин, и, не имея возможности избавиться от своих мужей, травили их. Чтобы положить конец этой широко распространенной практике, было постановлено, что вдовы должны гореть на костре своего мужа, за исключением беременных или детных [2]. Это объяснение подтверждается самим Страбоном, который в пассаже, предшествующем нашему фрагменту и происходящем, скорее всего, из Онесикрита, рассказывает, что у кафиев (племени, которое проживало между Акесином и Гиаротисом) невеста и жених выбирают друг друга, и в случае смерти мужчины женщины кремируются вместе с мужем, — это делается для того, чтобы женщины не убивали своих мужей: пугаемые перспективой быть умерщвленной, жены не испытывают соблазна отравить своего супруга во время семейной жизни [3].
Элиан в отрывке из «Varia Historia» подтверждает данные о смерти вдов на костре и многоженстве мужа (однако, не уточняя, были ли женщины общими для других мужчин); он утверждает, что вдовы (в множественном числе, что указывает на то, что мужчина может иметь больше жен) боролись за привилегию быть сожженной с телом умершего мужа [4].
О телах мертвых, бросаемых стервятникам, в источниках нет никаких полезных сравнений [5].
Хотя Страбон утверждает, что данные Аристобула находят подтверждение и в других источниках, описанные здесь обычаи, не находят места в последующих источниках, даже в работах, касающихся Индии, вроде Naturalis Historia Плиния. Следовательно, данным Аристобула, хотя, вероятно, и представляющим новинку для читателей, не сильно повезло в последующие эпохи [6].


[1] Arr., Ind. 17, 4.
[2] Diod. XIX 33.
[3] Strab. XV 1, 30 (= Onesicr., FGrHist 134 F 21).
[4] Ael., VH VII 18: «У индов женщины умирают одновременно с мужьями. За это соревнуются жены умершего, и ту, на которую выпадет жребий, сжигают вместе с мужем».
[5] В более позднем отрывке Страбон, ссылаясь на Мегасфена, сообщает, что у индейцев были маленькие и простые могилы, утверждение, которое можно было бы противопоставить тому, что было сказано Аристобулом (см. XV 1, 54 = Megasthenes, FGrHist 715 F 32). Однако следует также учитывать, что Аристобул говорит не об индийских обычаях в целом, а о таксильских.
[6] Что касается более древних, чем Аристобул, авторов, то в фрагментах Ктесия, например, обычаи жителей Таксилы не упоминаются.