F 38-39: Фрагменты о животных

F 38. Strab. XV 1, 45

Ἀριστόβουλος δὲ τῶν θρυλουμένων μεγεθῶν οὐδὲν ἰδεῖν φησιν, ἔχιδναν δὲ μόνον ἐννέα πηχῶν καὶ σπιθαμῆς. (…) ἔχεις δὲ πολλούς φησι πολὺ ἐλάττους καὶ ἀσπίδας, σκορπίους δὲ μεγάλους. οὐδὲν δὲ τούτων οὕτως ὀχλεῖν ὡς τὰ λεπτὰ ὀφείδια οὐ μείζω σπιθαμιαίων· εὑρίσκεσθαι γὰρ ἐν σκηναῖς, ἐν σκεύεσιν, ἐν θριγγοῖς ἐγκεκρυμμένα· τοὺς δὲ πληγέντας αἱμορροεῖν ἐκ παντὸς πόρου μετὰ ἐπωδυνίας, ἔπειτα ἀποθνήσκειν, εἰ μὴ βοηθήσει τις εὐθύς· τὴν δὲ βοήθειαν ῥᾳδίαν εἶναι διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν Ἰνδικῶν ῥιζῶν καὶ φαρμάκων. κροκοδείλους τε οὔτε πολλοὺς οὔτε βλαπτικοὺς ἀνθρώπων ἐν τῷ Ἰνδῷ φησιν εὑρίσκεσθαι, καὶ τὰ ἄλλα δὲ ζῷα τὰ πλεῖστα τὰ αὐτὰ ἅπερ ἐν τῷ Νείλῳ γεννᾶσθαι πλὴν ἵππου ποταμίου· Ὀνησίκριτος δὲ καὶ τοῦτόν φησι γεννᾶσθαι. τῶν δ’ ἐκ θαλάττης φησὶν ὁ Ἀριστόβουλος εἰς μὲν τὸν Νεῖλον ἀνατρέχειν μηδὲν ἔξω θρίσσης καὶ κεστρέως καὶ δελφῖνος διὰ τοὺς κροκοδείλους, ἐν δὲ τῷ Ἰνδῷ πλῆθος· τῶν δὲ καρίδων τὰς μὲν μικρὰς μέχρι † ἀναθεῖν, τὰς δὲ μεγάλας μέχρι τῶν συμβολῶν τοῦ τε Ἰνδοῦ καὶ τοῦ Ἀκεσίνου.

Аристобул говорит, что он не видел ни одного животного столь большого размера за исключением гадюки длиной в девять локтей и одну пядь. (…) Он упоминает немало намного меньших гадюк, аспидов и больших скорпионов. Ни одна из этих тварей не вредит так, как тонкие змеи длиной не более одной пяди. Они прячутся в палатках, горшках и стенах. Кто бы ни был укушен, у него льется кровь из всех пор, он испытывает сильную боль и умирает, если не помочь ему сразу. Однако вылечить его несложно благодаря свойствам индийских корней и лекарств. Аристобул также говорит, что в Инде есть крокодилы, но их немного, и они не опасны для человека; другие животные те же, что и в Ниле, кроме бегемота. Согласно Онесикриту, однако, последнего можно найти и в Инде. Если исключить фриссу, кефаль и дельфина, то по Аристобулу в Ниле нет других морских рыб из–за крокодилов, в то время как в Инде обитает большое количество разных рыб. Мелкие крабы заплывают по Инду до гор, самые крупные — до слияния Инда и Акесина.

F 39. Strab. XVII 2, 5

φησὶ δ’ Ἀριστόβουλος ἐκ τῆς θαλάττης μηδὲν ἀνατρέχειν ὄψον εἰς τὸν Νεῖλον πλὴν κεστρέως καὶ θρίσσης καὶ δελφῖνος διὰ τοὺς κροκοδείλους, τοὺς μὲν δελφῖνας διὰ τὸ κρείττους εἶναι, τοὺς δὲ κεστρέας τῷ παραπέμπεσθαι ὑπὸ τῶν χοίρων παρὰ γῆν κατά τινα οἰκείωσιν φυσικήν· τῶν δὲ χοίρων ἀπέχεσθαι τοὺς κροκοδείλους στρογγύλων ὄντων καὶ ἐχόντων ἀκάνθας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φερούσας κίνδυνον τοῖς θηρίοις· ἀναθεῖν μὲν οὖν ἔαρος τοὺς κεστρέας γόνον ἔχοντας, μικρὸν δὲ πρὸ δύσεως πλειάδος καταβαίνειν τεξομένους ἀθρόους, ὅτε καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῶν γίνεται περιπιπτόντων τοῖς φράγμασιν ἀθρόων· τοιαύτην δέ τινα εἰκάζειν ἔστι καὶ περὶ τῆς θρίσσης αἰτίαν.

Аристобул говорит, что из–за присутствия крокодилов ни одна морская рыба не идет в Нил, кроме кефали, фриссы и дельфина, последний, потому что он сильнее, а фриссы, потому что они сопровождаются вдоль берега хойрами, потому что они связаны неким естественным сродством. Крокодилы держатся подальше от хойров, потому что они круглые и имеют опасные шипы на головах. Кефали возвращаются к реке весной, когда они мечут икру, но затем, перед закатом Плеяд, родители и маленькие спускаются вместе, и в этот момент они попадаются в сети. И мы должны предположить то же самое и для фриссы

Два фрагмента Аристобула, касающиеся животных, анализируются вместе. Фрагмент 38 взят из пятнадцатой книги Географии Страбона. В частности, он включен в параграф, посвященный змеям. На самом деле Страбон сначала цитирует Неарха, когда он говорит о большом количестве змей в Индии, о мерах предосторожности, предпринимаемых людьми, чтобы избежать укуса, и о том, что существуют также гадюки длиной в шестнадцать локтей. О размере этих рептилий также упоминает Аристобул: последний, фактически, никогда не видел гадюк столь больших размеров, тогда как Неарх свидетельствует, что видел. Аристобул же видел змею длиной до девяти локтей и одной пяди, и в этом отношении Страбон соглашается с ним: «и мы в Египте видели примерно ту же тварь, привезенную из Индии» [1]. Это пример доверия Страбона к Аристобулу: автор Географии часто использует его для информации об Индии, подкрепляя то, что он читает, своим личным опытом.
Аристобул в Индии видел более мелких самцов гадюки, аспидов и больших скорпионов [2]. Однако наиболее опасными были маленькие змейки, живущие в шатрах, горшках и живых изгородях, и чьи укусы очень ядовиты [3]. Историк из Кассандрии описывает последствия их укуса, но также добавляет, что в Индии много лекарственных растений, и поэтому его легко лечить [4].
Вторая часть фрагмента 38, напротив, посвящена водной фауне. Согласно Аристобулу, в Инде найдешь тех же животных, что и в Ниле, в том числе крокодилов, за исключением бегемота. В фрагментах Аристобула это не первый случай сравнения между Египтом и Индией, что может быть одной из характеристик работы историка из Кассандрии.
Страбон сообщает, что согласно Онесикриту, бегемот в Инде тоже был обнаружен, но не встревает между его версией и версией Аристобула. Затем возвращаясь, чтобы следовать последнему, Страбон говорит, что в Инде плавает любая тварь, а вот в Ниле из–за крокодилов мало кто, за исключением фриссы, кефали и дельфина; Инд, с другой стороны, содержит крабов, самые мелкие из которых доплывают до места слияния с Aкесином. В этом последнем пункте текст поврежден, и в частности трудно понять слово, следующее за μέχρι ("до"):
τῶν δὲ καρίδων τὰς μὲν μικρὰς μέχρι † ὄρους † ἀναθεῖν, "мелкие крабы заплывают по Инду до † гор †,"
Было предложено несколько гипотез. Гуарино Веронезе предложил читать ὀρῶν, обозначающее горные районы; Кораис вставляет Οὄρων, имея в виду население, упомянутое Плинием [5]; наконец, Якоби предлагает Οροστρῶν, всегда на основе отрывка Плиния: «оростры, граничащие с островом Патала» [6]. О них нет никаких следов в другом месте. Радт полагает, что топоним утерян, и отвергает вставку ὀρῶν потому что горные районы будут слишком далеки для крабов и лежат слишком далеко на север от индо–акесинского слияния, названного максимальным расстоянием, достигаемым этими животными. Поэтому вслед за Радтом кажется уместным оставить вопрос открытым.
Кроме того, фрагмент 38 важен, потому что его можно сопоставить с пассажем из "Индики" Арриана: в этом отрывке также фигурируют крокодилы [7]:
"Что там идут дожди, как и в Индии, не выходит за пределы вероятности; поскольку и в других отношениях Индия похожа на Эфиопию, и индийские реки имеют крокодилов как эфиопский и египетский Нил; и в некоторых индийских реках водятся рыбы и другие крупные водные животные, подобные нильским, за исключением гиппопотама, хотя у Онесикрита говорится, что есть и гиппопотам".
Непосредственно перед приведенным отрывком есть описание климата и индийских дождях, что, как уже подчеркивалось, напоминает то, что сообщил Страбон в пассаже, который явно принадлежит Аристобулу [8]. Поэтому, вероятно, Страбон и Арриан следуют здесь одному и тому же источнику, в частности, именно Аристобулу. Если это так, то можно задаться вопросом, цитирует ли сам Аристобул тезис Онесикрита о крокодилах, чтобы оспорить его (или наоборот), или же перед глазами Страбона и Арриана были оба историка Александра. Первая гипотеза более вероятна, но она открывает важные точки зрения на взаимосвязь между Онесикритом и Аристобулом. Проблема, насколько нам известно, никогда не рассматривался тщательно и будет вновь рассмотрена в общих размышлениях о цитатах Аристобула в части «Географии Страбона», посвященной Индии.
Фрагмент 39, взятый полностью из Страбона, представляет многочисленные точки соприкосновения с предыдущим фрагментом 38. Он вставлен в семнадцатую книгу, которую Страбон посвящает региону, граничащему с Нилом [9]. В частности, во второй части, Страбон предлагает описание Эфиопии и проживающего там населения, часто сравнивая их с Египтом [10].
Автор Географии приводит некоторые особенности Египта и цитирует Аристобула по теме о крокодилах и животных, обитающих в Ниле [11].
Очевидны тесные, даже формальные совпадения с предыдущим фрагментом: Страбон не только приводит одни и те же виды животных, но также использует те же глаголы и те же выражения.
Поэтому очевидно, что перед ним был тот же пассаж, что и перед Аристобулом, с той разницей, что для фрагмента 38 он решает использовать данные о животных Нила, чтобы сравнить их с зоологией Инда. Этот способ работы Страбона позволяет нам понять, что Аристобул сообщал о животных видах как Нила, так и Египта, и что он, скорее всего, сравнивал их сам; с другой стороны, трудно определить, к какой части произведения этот фрагмент принадлежит, т. е. приводил ли Аристобул, рассказывая об Инде, данные о Ниле впервые, или он уже говорил об этих аспектах, когда сообщал о пребывании Александра в египетской земле. Учитывая большое внимание Аристобула к природным особенностям посещаемых им районов, кажется более вероятно, что он сделал экскурс о достопримечательностях, флоре и фауне Нила, когда он говорил о прибытии в Египет македонской армии.


[1] Strab. XV 1, 45. Эта часть не вставлена Якоби во фрагмент, именно потому, что речь идет о выдержке из Страбона. Размер, на который указывает Аристобул, соответствует примерно 4,5 метра.
[2] Мегасфен также говорил о скорпионах, но он описал их с крыльями. См. Strab. XV 1, 37 (= Megasthenes, FGrHist 715 F 12a).
[3] Arist., HA VIII 29, 607a.
[4] Ктесий также подчеркнул наличие многочисленных лекарственных растений в Индии и, следовательно, многих лекарств от самых разных заболеваний (см. Ael., NA V 3 = Ktesias, FGrHist 688 F 45, ed. Lenfant F 45r). И Арриан сообщает, что греческие врачи не нашли никакого средства против укуса индийских змей, в то время как инды могли вылечить укушенных (Ind. XV 11).
[5] Это ораты, известные только из Плиния, согласно которому они населяли горные районы Индии. См. Plin., HN VI 23 (20), 75; 31, 17.
[6] Plin., HN VI 23 (20), 76.
[7] Arr., Ind. VI 8.
[8] Strab. XV 1, 17-19.
[9] Strab. XVII 1, 1.
[10] Strab. XVII 2, 1.
[11] Гораздо более полный список рыб Нила предлагается также Афинеем (VII 88), который упоминает и речных свиней. Плиний также упоминает эту рыбу, поясняя, что она хрюкает, когда ее поймают (HN XXXII 19).