F 35: Индия

Strab. XV 1, 17-19

Ἀριστόβουλος δὲ μόνα καὶ ὕεσθαι καὶ νίφεσθαι τὰ ὄρη καὶ τὰς ὑπωρείας φησί, τὰ πεδία δὲ καὶ ὄμβρων ὁμοίως ἀπηλλάχθαι καὶ νιφετῶν, ἐπικλύζεσθαι δὲ μόνον κατὰ τὰς ἀναβάσεις τῶν ποταμῶν· νίφεσθαι μὲν οὖν τὰ ὄρη κατὰ χειμῶνα, τοῦ δὲ ἔαρος ἀρχομένου καὶ τοὺς ὄμβρους ἐνάρχεσθαι καὶ ἀεὶ καὶ μᾶλλον λαμβάνειν ἐπίδοσιν· τοῖς δ’ ἐτησίαις καὶ ἀδιαλείπτως νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν ἐκχεῖσθαι καὶ λάβρους ἕως ἐπιτολῆς ἀρκτούρου· ἔκ τε δὴ τῶν χιόνων καὶ τῶν ὑετῶν πληρουμένους [ποταμοὺς] ποτίζειν τὰ πεδία. κατανοηθῆναι δὲ ταῦτα καὶ ὑφ’ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων φησίν, ὡρμηκότων μὲν εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἀπὸ Παροπαμισαδῶν, μετὰ δὲ δυσμὰς Πληιάδων, καὶ διατριψάντων κατὰ τὴν ὀρεινὴν ἔν τε τῇ Ὑπασίων καὶ τῇ Ἀσσακανοῦ γῇ τὸν χειμῶνα, τοῦ δ’ ἔαρος ἀρχομένου καταβεβηκότων εἰς τὰ πεδία καὶ πόλιν Τάξιλα εὐμεγέθη, ἐντεῦθεν δ’ ἐπὶ Ὑδάσπην καὶ τὴν Πώρου χώραν· τοῦ μὲν οὖν χειμῶνος ὕδωρ οὐκ ἰδεῖν ἀλλὰ χιόνας μόνον· ἐν δὲ τοῖς Ταξίλοις πρῶτον ὑσθῆναι, καὶ ἐπειδὴ καταβᾶσιν ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ νικήσασι Πῶρον ὁδὸς ἦν ἐπὶ τὸν Ὕπανιν πρὸς ἕω κἀκεῖθεν ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην πάλιν, ὕεσθαι συνεχῶς καὶ μάλιστα τοῖς ἐτησίαις, ἐπιτείλαντος δὲ ἀρκτούρου γενέσθαι παῦλαν· διατρίψαντας δὲ περὶ τὴν ναυπηγίαν ἐπὶ τῷ Ὑδάσπῃ καὶ πλεῖν ἀρξαμένους πρὸ δύσεως πληιάδος οὐ πολλαῖς ἡμέραις, καὶ τὸ φθινόπωρον πᾶν καὶ τὸν χειμῶνα καὶ τὸ ἐπιὸν ἔαρ καὶ θέρος ἐν τῷ κατάπλῳ πραγματευθέντας ἐλθεῖν εἰς τὴν Παταληνὴν περὶ κυνὸς ἐπιτολήν· δέκα μὲν δὴ τοῦ κατάπλου γενέσθαι μῆνας, οὐδαμοῦ δ’ ὑετῶν αἰσθέσθαι οὐδ’ ὅτε ἐπήκμασαν οἱ ἐτησίαι, τῶν δὲ ποταμῶν πληρουμένων τὰ πεδία κλύζεσθαι· τὴν δὲ θάλατταν ἄπλουν εἶναι τῶν ἀνέμων ἀντιπνεόντων, ἀπογαίας δὲ μηδεμιᾶς πνοῆς ἐκδεξαμένης. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ καὶ ὁ Νέαρχος λέγει, περὶ δὲ τῶν θερινῶν ὄμβρων οὐχ ὁμολογεῖ, ἀλλά φησιν ὕεσθαι τὰ πεδία θέρους, χειμῶνος δ’ ἄνομβρα εἶναι. λέγουσι δ’ ἀμφότεροι καὶ τὰς ἀναβάσεις τῶν ποταμῶν. ὁ μέν γε Νέαρχος τοῦ Ἀκεσίνου πλησίον στρατοπεδεύοντάς φησιν ἀναγκασθῆναι μεταλαβεῖν τόπον ἄλλον ὑπερδέξιον κατὰ τὴν ἀνάβασιν, γενέσθαι δὲ τοῦτο κατὰ θερινὰς τροπάς. ὁ δ’ Ἀριστόβουλος καὶ μέτρα τῆς ἀναβάσεως ἐκτίθεται τετταράκοντα πήχεις, ὧν τοὺς μὲν εἴκοσιν ὑπὲρ τὸ προϋπάρχον βάθος πληροῦν μέχρι χείλους τὸ ῥεῖθρον, τοῖς δ’ εἴκοσιν ὑπέρχυσιν εἶναι εἰς τὰ πεδία. ὁμολογοῦσι δὲ καὶ διότι συμβαίνει νησίζειν τὰς πόλεις ἐπάνω χωμάτων ἱδρυμένας, καθάπερ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Αἰθιοπίᾳ· μετὰ δὲ ἀρκτοῦρον παύεσθαι τὴν πλήμμυραν ἀποβαίνοντος τοῦ ὕδατος· ἔτι δ’ ἡμίψυκτον σπείρεσθαι τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ τυχόντος ὀρύκτου χαραχθεῖσαν, καὶ ὅμως φύεσθαι τὸν καρπὸν τέλειον καὶ καλόν. τὴν δ’ ὄρυζάν φησιν ὁ Ἀριστόβουλος ἑστάναι ἐν ὕδατι κλειστῷ, πρασιὰς δ’ εἶναι τὰς ἐχούσας αὐτήν· ὕψος δὲ τοῦ φυτοῦ τετράπηχυ πολύσταχύ τε καὶ πολύκαρπον· θερίζεσθαι δὲ περὶ δύσιν πληιάδος καὶ πτίσσεσθαι ὡς τὰς ζειάς· φύεσθαι δὲ καὶ ἐν τῇ Βακτριανῇ καὶ Βαβυλωνίᾳ καὶ Σουσίδι· καὶ ἡ κάτω δὲ Συρία φύει. (…) Τὴν δ’ ὁμοιότητα τῆς χώρας ταύτης πρός τε τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Αἰθιοπίαν καὶ πάλιν τὴν ἐναντιότητα παραθεὶς ὁ Ἀριστόβουλος, διότι τῷ Νείλῳ μὲν ἐκ τῶν νοτίων ὄμβρων ἐστὶν ἡ πλήρωσις τοῖς Ἰνδικοῖς δὲ ποταμοῖς ἀπὸ τῶν ἀρκτικῶν, ζητεῖ πῶς οἱ μεταξὺ τόποι οὐ κατομβροῦνται· οὔτε γὰρ ἡ Θηβαῒς μέχρι Συήνης καὶ τῶν ἐγγὺς Μερόης οὔτε τῆς Ἰνδικῆς τὰ ἀπὸ τῆς Παταληνῆς μέχρι τοῦ Ὑδάσπου· τὴν δ’ ὑπὲρ ταῦτα τὰ μέρη χώραν ἐν ᾗ καὶ ὄμβροι καὶ νιφετοί, παραπλησίως ἔφη γεωργεῖσθαι τῇ ἄλλῃ τῇ ἔξω τῆς Ἰνδικῆς χώρᾳ· ποτίζεσθαι γὰρ ἐκ τῶν ὄμβρων καὶ χιόνων. εἰκὸς δ’ οἷς εἴρηκεν οὗτος καὶ εὔσειστον εἶναι τὴν γῆν, χαυνουμένην ὑπὸ τῆς πολλῆς ὑγρασίας καὶ ἐκρήγματα λαμβάνουσαν ὥστε καὶ ῥεῖθρα ποταμῶν ἀλλάττεσθαι. πεμφθεὶς γοῦν ἐπί τινα χρείαν ἰδεῖν φησιν ἐρημωθεῖσαν χώραν πλειόνων ἢ χιλίων πόλεων σὺν κώμαις, ἐκλιπόντος τοῦ Ἰνδοῦ τὸ οἰκεῖον ῥεῖθρον ἐκτραπομένου δ’ εἰς τὸ ἕτερον ἐν ἀριστερᾷ κοιλότερον πολύ, καὶ οἷον καταρράξαντος, ὡς τὴν ἀπολειφθεῖσαν ἐν δεξιᾷ χώραν μηκέτι ποτίζεσθαι ταῖς ὑπερχύσεσι, μετεωροτέραν οὖσαν οὐ τοῦ ῥείθρου τοῦ καινοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπερχύσεων.

Аристобул утверждает, что только горы и их склоны увлажняются дождем и покрыты снегом, в то время как равнины не знают дождя и снега, а омываются только затоплением рек. Горы зимой покрыты снегом, и в начале весны начинаются дожди, которые всегда усиливаются, и когда дуют периодические ветры, они сильно и непрерывно льются ночью и днем, и так до подъема Арктура. Реки разбухают от снега и дождя и орошают равнину. Аристобул сообщает, что явление это видели он и другие, когда они из страны Паропамисадов отправились в Индию, и после заката Плеяд, когда они остановились на зиму возле горного района в земле гипасиев и Ассакана. Ранней весной они спустились на равнины к городу Таксиле, который очень велик, и оттуда направились к Гидаспу и в землю Пора. Так что зимой не видно воды, а только снег. Впервые дождь пошел в Таксиле, а после спуска к реке Гидаспу и победы над Пором путешествие продолжалось на восток вдоль Гипаниса, а затем снова к Гидаспу. Непрерывно шел дождь, особенно в период этесиев. Когда Арктур поднялся, дождь прекратился. После того, как они потрудились над постройкой других кораблей возле Гидаспа, они начали путешествие за несколько дней до заката Плеяд и, после того, как оно заняло всю осень, зиму, весну и лето, они пришли в Паталену [1], когда поднялась Собака. Путешествие длилось около десяти месяцев, и они так и не обнаружили дождя, даже когда этесии усилились. Реки заполнились, и равнины были затоплены, в то время как море не было судоходным, потому что ветры дули в противоположном направлении, а с суши ветер не дул. Неарх сообщает о том же. Однако, он не согласен на счет летних дождей, но говорит, что на равнинах летом идут дожди, а зимой — засуха. Оба упоминают наводнения рек. Неарх сообщает, что после того, как они разбили лагерь возле Акесина, они из–за наводнения были вынуждены занять другое место, повыше, и это произошло во время летнего солнцестояния. Аристобул упоминает и размеры наводнения: сорок локтей воды, из которых двадцать вылились на предыдущую воду, полностью заполнив русло реки, в то время как другие двадцать затопили равнину. Оба они также согласны с тем, что города, расположенные над берегами, стали островами, как в Египте и Эфиопии. После восхода Арктура потоп исчезает, потому что воды отступают. Кроме того, они добавляют, что после вспашки высушенная почва засевается любым плугом и дает зрелые и красивые плоды. По словам Аристобула, рис растет в стоячей воде на грядках в огороженных местах. Растение высотой в четыре локтя и богато колосьями и семенами. Он собирается в период заката Плеяд и обрабатывается как овес. Он также растет в Бактрии, в Вавилоне и Сузах. (…) Аристобул приводит сходство этого региона с Египтом и Эфиопией, а также подчеркивает различия, так как Нил заполняется дождями, идущими на юге, в то время как индийские реки увелииваются от северных осадков. Интересно, почему области посередине не увлажняются дождем. Так обстоит дело в районе Фив до Сиены и около Мероэ [2], а также в Индии от Паталены до Гидаспа. Аристобул сообщил, что регион за пределами, где есть как дожди, так и снегопады, возделывается так же, как и регионы за пределами Индии. Там действительно влажно от дождя и снега. И вполне вероятно, что эта земля подвержена землетрясениям, так как она пориста из–за высокой влажности и имеет много трещин, из–за которых русло реки отклоняется. Направленный с какой–то миссией, Аристобул сказал, что он видел регион с более чем тысячью городов с деревнями, которые были заброшены, потому что Инд оставил свое прежнее русло, повернул налево в другое гораздо более глубокое русло и внезапно низвергается в водопад, так что заброшенная область справа не долго орошалась своими наводнениями, оказавшись не только выше нового русла реки, но и уровня наводнений

Продолжительный фрагмент взят из пятнадцатой книги, которая посвящена в основном Индии [3].
В начале книги Страбон заявляет, что он брал информацию об Индии в первую очередь у тех, кто следовал за Александром в его экспедиции, но также предупреждает читателей о достоверности этих источников [4]:
"Мы должны с осторожностью принимать то, что говорится об Индии. Действительно, она очень далека, и не многие из наших исследовали ее. Даже те, кто ее посетил, видели только ее часть, и большинство говорили о ней по слухам. Кроме того, то, с чем они ознакомились, они узнали во время военной экспедиции и марша; поэтому они не сообщают об одних и тех же предметах одни и те же вещи, даже если они записали их по порядку, словно тщательно изучили их, и хотя некоторые из них принимали участие в экспедиции и посещали эти места вместе, как в случае с теми, кто пришел в Азию с Александром, часто каждый говорит противоположно другому. И если они не согласны с тем, что они видели, что мы должны думать о том, что они слышали?"
Та же самая критика адресована тем, кто писал об Индии после экспедиции Александра, а также купцам, исследовавшим ее в его время и виновным в том, что ничего не объясняли толком [5].
Что касается экспедиции Александра, то Страбон не одобряет, в частности, факт, что македонский царь считал экспедиции Семирамиды и Кира в регионе достоверными, и заявляет, что знаменитые путешествия Геракла и Диониса также могут быть легендарными [6].
Теперь мы должны сосредоточиться на историках Александра, цитируемых Страбоном для описания Индия. Это Неарх, Онесикрит и Аристобул. Неарх цитируется двенадцать раз, Онесикрит семнадцать и Аристобул одиннадцать [7]. Следует подчеркнуть, что, если Страбон обращается к ожесточенной критике, особенно Онесикрита, и в некоторых случаях также Неарха, надежность Аристобула, однако, никогда не ставится им под сомнение [8]. Это указывает на доверие Страбона к рассказу Аристобула и объясняет наличие большого количества цитат, которые автор Географии черпает из его работы.
Фрагмент 35 посвящен климату, осадкам и урожаям Индии. Очевидно, что Страбон получает эту информацию из той части работы Аристобула, которая касалась пересечения Гидаспа и Инда, а также исследования Индии македонской армией. Автор «Географии», однако, извлекает из работы Аристобула то, что является практичным для его цели, то есть собираясь предложить наиболее подробное описание индийской земли. Поэтому его рассказ не позволяет точно реконструировать историческое повествование Аристобула, и, следовательно, различные этапы экспедиции, именно из–за отбора материала, сделанного Страбоном для составления географии.
Первая часть фрагмента Аристобула соответствует семнадцатому абзацу Страбона [9]. Этот абзац, в свою очередь, разделен на разделы, одни чисто географические, другие посвящены ходу македонской экспедиции. Первый, строго географический, включает информацию об осадках в этом районе: согласно Аристобулу, дождь и снег выпадают только на высотах, в то время как равнины будут орошаться только наводнениями рек. Получается, дожди начинаются весной и усиливаются до осени [10].
Вся эта первая часть фрагмента 35 упоминает то, что было также подтверждено Аррианом, когда он говорит о подготовке к столкновению между Александром и Пором [11]:
"В это время года (весна) все индийские реки текут с большим количеством прозрачной воды, и течение было стремительным: это был сезон, когда солнце поворачивает, вступая в летнее солнцестояние. В этом сезоне в Индии с неба выпадают проливные дожди, а таяние снега на Кавказе, где берут начало многочисленные реки, значительно увеличивает поток водных путей. Зимой, однако, реки возвращаются небольшими: у них мало воды, они прозрачны, и в некоторых местах переходимы вброд, за исключением Инда, Ганга и, возможно, некоторых других. Гидасп, однако, проходим".
Между Аррианом и Аристобулом нет значительных лексических соответствий, но есть некоторые общие данные: с одной стороны, совпадение сезона дождей и весны, с другой — снег, который тает в реках. Вскоре после этого во фрагменте Аристобула мы читаем, что зимой дожди не выпадают, и это может быть связано с уменьшением потока рек, отмеченным Аррианом. Кроме того, даже упоминание о Кавказе у Арриана может заставить нас задуматься об Аристобуле, вспоминая описание этого горного хребта, которое историк из Никомедии берет из его работы (F 23).
Следует также отметить, что и в "Индике" Арриана приводятся те же выводы, сообщающие, что в Индии летом идут дожди, особенно в горах, из которых вытекают крупные и прозрачные реки, но также и на равнинах, которые становятся болотистыми. Он также сообщает, что именно из–за переполнения Акесина на равнинах армия Александра была вынуждена отступить из района реки [12].
Очевидно, что нет конкретных доказательств того, что Арриан для этого эпизода и известий об осадках в Индии имел перед собой Аристобула, хотя совпадения, приведенные выше, приводят к предположению о некоторой близости между пассажами Арриана и Страбона, в которых историк из Кассандрии назван прямо.
Затем фрагмент Аристобула объясняет, что эта информация об осадках была получена в результате личного наблюдения, когда покинув с армией Александра страну паропамисадов, он отправился в Индию и провел зиму в горной части стран гипасиев и Ассакана.
Этот пассаж был принят во внимание для восстановления хронологии событий, которые последовали за пересечением Гидаспа македонской армией, разгромом Пора и маршем в самые внутренние районы Индии.
Согласно наиболее распространенному толкованию текста Страбона, Аристобул отложил отъезд из страны паропамисадов до первой половины ноября, т. е. после заката Плеяд и зимовки в горах на территории гипасиев и Ассакана; однако, в начале весны 326 г. македонская армия прибыла бы на равнину Таксилы [13].
Стоит сравнить эти данные с данными из других источников.
По словам Диодора, Александр, прибыв к Инду, остановился там на тридцать дней, чтобы дать отдых армии, а затем перешел его. Примерно в сорока стадиях от берега реки произошла встреча с Мофисом, сыном покойного царя Таксила, с которым Александр заключил союз: этими событиями заканчивается повествование о 327/6 г. [14]. Поэтому можно предположить что высадка армии и встреча с сыном Таксила состоялись в конце весны.
Об этой остановке нет никаких следов в рассказе Арриана, который описывает поход к Инду и прокладку дороги, потому что регион не был доступен иным образом [15]. Кроме того, согласно рассказу Арриана, Александр нашел дары от Таксилы, когда он достиг Инда, а не после переправы [16]. Арриан, как мы уже говорили, не упоминает о длительной остановке армии перед пересечением Инда и не указывает время года, в которое эти события произошли [17]. Единственное хронологическое указание историка на эти события касается отъезда Александра из Бактры, который произошел в начале лета 327 г. [18] Поэтому следует отметить, что данные Арриана отличаются от данных Аристобула, у которого говорится, что македонцы покинули территорию паропамисадов на закате Плеяд, то есть в первой половине ноября: поэтому останется хронологическая дыра в пять месяцев, в течение которых неизвестно, что произошло.
Курций Руф, с другой стороны, заявляет, что Александр, открыв путь остальной армии, преодолел расстояние между Экболиной и рекой Инд за шестнадцать дней. Прибыв к Инду, как и в рассказе Диодора, он встретил царя (Омфиса у Курция Руфа), сына Таксилы [19].
Поскольку истории Диодора и Курция Руфа имеют много общего, так же как и различия с Аррианом, можно подумать об использовании различных источников.
Бэдиан на основании некоторых сравнений с отрывком Страбона предположил, что источником Диодора был Аристобул: хотя может быть некоторая симметрия в описании этапов приближения к Инду и встречи с сыном Таксилы, однако, нет точных текстовых свидетельств, подтверждающих этот тезис, который поэтому остается в области гипотез.
Босуорт, с другой стороны, из согласия сообщения Аристобула с данными, представленными Аррианом, связывает временной ориентир «после заката Плеяд» с зимовкой, а не с отъездом из районов паропамисадов (то есть, после заката Плеяд зимовали, а не уехали).
В начале восемнадцатого абзаца Страбон цитирует Неарха, сообщая, что последний согласился с Аристобулом о наводнениях рек и ветрах, которые мешали морской навигации, в то время как расходился с ним в мнении в отношении дождей; по данным Неарха, равнины увлажняются дождями летом, а зимой остаются сухими [20].
Далее Страбон сравнивает данные Неарха и Аристобула о наводнениях рек. По словам Неарха, когда армия расположилась лагерем вдоль Акесина, ей пришлось занять место повыше, и было это во время летнего солнцестояния, когда объем реки возрос [21]; Аристобул представляет размеры этого наводнения: сорок локтей воды, из которых двадцать остаются в русле реки, в то время как ветры затопляют равнину. Упомянутые здесь события происходят в 326 году, когда Александр готовился пересечь Акесин [22]. Арриан говорит об этой переправе, прямо ссылаясь на Птолемея как на источник, и, подчеркивая бурное речное течение в месте, выбранном Александром для переправы, он использует свидетельство Птолемея, чтобы выводить предположения о ширине Инда, исходя из данных по Aкесину [23].
Арриан, следовательно, не следует тому, что сообщал Аристобул: он выбрал Птолемея, потому что последний остановился на ширине Акесина (тридцать стадий), и эта информация была подходящей в отношении того, что он сам утверждал о ширине Инда. Интересно отметить, что Арриан задержался на ширине Акесина и в "Индике", где он сообщает, что, по его мнению, Акесин больше Истра и Нила, и что там, где, после получения вод от Гидаспа, Гидраота и Гифасиса, он впадает в Инд, его ширина достигает тридцати стадий [24]. На следующем этапе этой работы упоминается, что летом дожди идут и на равнинах Индии, которые, следовательно, превращаются в болота, и что армия Александра в середине лета должна была бежать от Акесина, который разлился на равнине [25]. Этот второй пассаж имеет много общего со Страбоном (XV 18) и, в частности, с тем, что утверждает Неарх (о равнинах, увлажняемых летними дождями), даже если мы не можем исключить, что Арриан имел в виду то, что было также подтверждено Аристобулом, особенно касательно наводнений.
Затем Страбон снова цитирует Аристобула и Неарха, которые утверждают, что во время наводнений города, расположенные выше течения, стали похожи на острова (как в Египте и в Эфиопии), и что наводнение прекратилось с восходом Арктура [26]. После вспашки земля засеивалась, и спелые плоды были хорошего качества.
Образ, вызываемый глаголом νησίζειν (превращаться в остров), довольно редок. У Страбона он встречается в отношении некоторых гор Этолии [27], городов Египта и разливов Нила [28], Цирцее [29], в другой цитате Аристобула о наводнениях Евфрата в Аравии [30]. Мало кто из авторов, подобно Страбону, использует этот образ: Полибий употребляет этот глагол, говоря о Тигре [31]; затем его можно найти в более поздних работах, в основном в тех же контекстах [32].
Поэтому невозможно исключить возможность того, что изображение прибывает к Страбону от историков Александра и в том числе от Аристобула, если учесть, что глагол присутствует в двух цитатах историка из Кассандрии.
Затем Страбон цитирует единственно Аристобула для информации о рисе: о выращивании, о высоте растения, о заготовке и обработке, и о регионах, в которых его можно найти. Неудивительно, что Аристобул упоминается в этих подробностях, если учитывать его интерес к ботанике и особые характеристики территорий, пересекаемых экспедицией [33].
Восемнадцатый абзац Страбона завершается цитатой Мегилла (снова о выращивании риса) и Онисикрита (о босоморе, другом злаке) [34]. Эти отрывки как не содержащие имени Аристобула не вставляются Якоби в фрагмент.
Но в начале девятнадцатого абзаца Страбон снова цитирует Аристобула. Из этого отрывка выводится, что историк из Кассандрии организовал противопоставление между Индией, Египтом и Эфиопией, наблюдая, какие дожди вызывает затопление рек в различных регионах [35]. Это указание Страбона интересно тем, что оно дает представление о стиле и методе работы историка: в самом деле мы можем предположить, что в другом месте Аристобул использовал сравнение между различными местами, наблюдаемыми во время экспедиции, выделяя различия и общие черты [36]. Эта цитата из Страбона также позволяет нам предположить, что Аристобул является также источником Арриана для пассажа в "Индике" с попытками объяснить наводнения в Ниле [37].
Кроме того, в повествовании Страбона очень интересно следующее. Аристобул, по сути, представлен пытающимся ответить на некоторые вопросы, вытекающие из личных наблюдений за природными явлениями (в данном случае за осадками). Поэтому он не останавливается на простом описании того, что он видит, но изучает природные явления, анализирует информацию, которой владеет, и выдвигает гипотезы: в этом случае он выдвигает гипотезу о существовании теллурических токов, что объясняет некоторые несоответствия в осадках и речных потоках. Наконец, последняя часть восемнадцатого абзаца также относится к Аристобулу. По словам Страбона, историк из Кассандрии, «отправленный для какой–то миссии», сообщает, что видел страну тысячи деревень, заброшенных из–за отклонения течения Инда, который больше не орошал эту область. С одной стороны, следует отметить заявление об аутопсии, с другой — тот факт, что, вероятно, Александр поручил Аристобулу особую задачу, которая, к сожалению, не указана Страбоном.
Знание того, что было задачей Аристобула в случае, когда он находился в Индии следуя за македонской экспедицией, пролило бы новый свет на проблему роли историка из Кассандрии в свите Александра, о которой источники молчат. Однако из этой цитаты из Страбона можно сделать вывод, что Аристобул должно быть играл некую ответственную роль или, по крайней мере, пользоваться доверием Александра, если ему поручались конкретные задачи.
Было выдвинуто предположение, что упомянутая здесь миссия была той, в которой историк был занят в Таксиле, когда он встречался с местными мудрецами, как упомянул в последующем отрывке сам Страбон [38]. Однако, если это так, то у Страбона не было бы никаких причин не упомянуть эпизод прямо, без расплывчатых выражений. Следовательно, эта гипотеза не имеет большого основания.
Наконец, представляется целесообразным включить во фрагмент, возможно, в качестве добавления к F 35, также следующий пассаж Страбона, в котором Аристобул цитируется прямо. Это начало параграфа 24. Страбон сообщает данные Аристотеля о воде Нила, которая будет кипеть при половине обычно необходимого тепла. Более того, согласно философу, Нил будет течь по прямой линии на длинной и узкой территории, пересекая многие климатические зоны, и поэтому он превосходит питательной силой своих вод другие, в то время как индийские реки текут в более широких равнинах и поэтому больше времени остаются в одних и тех же климатических зонах. Это означает, что животные Нила крупнее и многочисленнее животных индийских рек. Более того, согласно Аристотелю, дожди в Египте выпадают из облаков уже теплыми [39].
Сразу после этого цитируется Аристобул [40]:
"Те, кто следуют за Аристобулом, не согласны с этим, и сообщают, что на равнинах не идет дождь. Однако Онесикрит считает, что дождевая вода является причиной различий между видами животных …"
Этот отрывок не включен Якоби в число фрагментов Аристобула. Однако он появляется внутри фрагмента 22 Онесикрита со ссылкой на фрагмент 35 Аристобула.
Тем не менее, представляется целесообразным поставить этот отрывок сразу после F 35, не только потому, что Аристобул назван в нем прямо и это утверждение подтверждает данные об осадках в индийских равнинах, но также из–за интересного указания на последователей Аристобула, οἱ περὶ Ἀριστόβουλον. Это единственное свидетельство этого типа в Страбоне и в других источниках, и поэтому трудно идентифицировать авторов, которые подтверждали и использовали данные Аристобула [41]. Цитата, однако, интересна потому, что она раскрывает определенную судьбу работы Аристобула, и, в частности, в этом случае, известия, касающиеся климата и осадков на индийской земле.


[1] Паталена, обозначаемая некоторыми источниками также как Патала, от названия главного города, является районом дельты Инда. См. также: Strab. XV 1, 13; 32; 33; Arr., An. VI 18, 2; 20, 1; 5; 21, 3.
[2] О Сиене и Мероэ см. также Strab. II 1, 20.
[3] В самом деле, XV книга Географии состоит из трех разделов, посвященных соответственно Индии, Ариане и Персии. Первый раздел, однако, гораздо объемнее, чем два других, потому что он включает в себя шестьдесят четыре абзаца (1, 11-73) против четырнадцати об Ариане (2, 1-14) и двадцати четырех о Персии (3, 2-24).
[4] Strab. XV 1, 2.
[5] Strab. XV 1, 3-4.
[6] Strab. XV 1, 5-8. Арриан также предостерегает насчет известий об Индии, даже если, по его мнению, экспедиция Александра позволила опровергнуть многие из предыдущих теорий, хотя среди александрографов были лгуны (Arr., An. V 4, 3-4).
[7] О Неархе см. Strab. XV 1, 5; 12; 16; 18; 20; 25; 33; 43; 44; 45; 66; 67. Об Онесикрите см. XV 1, 12; 13; 15; 18; 20; 21; 24; 28; 30; 33; 34; 43; 45; 55; 63; 64; 65. Об Аристобуле см. XV 1, 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 33; 45; 61; 62.
[8] О критике Онесикрита см. Strab. XV 1, 12; 21; 24; 28; 33. О Неархе см. XV 1, 12 и комментарий к F 38.
[9] Strab. XV 1, 17.
[10] О роли сезонных ветров упоминают и латинские источники. См. например: Plin., HN VI 58; Solin. 51, 1; Mart. Cap. 6, 694.
[11] Arr., An. V 9, 4.
[12] Arr., Ind. VI 4-5.
[13] Arr., An. V 3, 5.
[14] Diod. XVII 86.
[15] Arr., An. IV 30, 7.
[16] Arr., An. V 3, 5-7.
[17] По поводу пересечения Инда Арриан просто замечает, что это произошло на рассвете (Arr., An. V 4, 3).
[18] Arr., An. IV 22, 3.
[19] Curt. Ruf. VIII 12.
[20] Strab. XV 1, 18, 692c.
[21] О продвижении к Акесину см. также Arr., An. V 20, 8.
[22] Александр во второй раз перейдет Акесин, когда он, победив Пора, вернется и приготовится к спуску по Гидаспу к океану. Arr., An. V 29, 5.
[23] Arr., An. V 20, 8-10. Вероятно, что из Птолемея происходит еще одно утверждение о бурном течении Акесина в месте его слияния с Гидаспом (Arr., An. VI 4, 4).
[24] Arr., Ind. 3, 10.
[25] Arr., Ind. 6, 5.
[26] Strab. XV 1, 18. Подобная метафора также используется Геродотом для Египта: он говорит, что когда Нил наводняет регион, над уровнем воды можно увидеть города, в некотором роде похожие на Эгейские острова. Hdt. II 97, 1. См. также Diod. I 36.
[27] Strab. I 3, 18, где упоминается Посидоний (FGrHist 87 F 77).
[28] Strab. V 1, 5; XVII 1, 4.
[29] Strab. V 3, 6.
[30] Strab. XVI 1, 11.
[31] V 46, 9.
[32] Eust. Thess., Comm. in Dion. Perieg. 226, 40 (о Египте); 692, 6 (о Цирцее); 1143, 10 (о мысе Колиада); Comm. Ad Homeri Iliadem I 530 (о Пелопоннесе); Sud., s.v. Ἀποσταυροῦντες. Анонимный автор "Перипла Эвксинского Понта" использует его для описания самой высокой части Taмирака (58, 5).
[33] F 18; F 23; F 28; F 36; F 37.
[34] Мегилл иначе неизвестный автор. В § 53 о рисе говорит Мегасфен.
[35] Каллисфен доказал, что Нил вздувался от летних дождей, выпадавших в глуби Эфиопии. Johann. Lyd. De mens. IV 107 p. 146, 16 Wü (= FGrHist 124 F 12a); Strab. XVII 1, 5 (= FGrHist 124 F 12b); Anon. Flor. Περὶ τῆς τ. Ν. ἀναβ. (Athen. I 130, 30 Mein) (=FGrHist 124 F 12c).
[36] О небольшом количестве осадков между Сиеной и Мероэ см. Hdt. III 10, 3; Sen., NQ IVa 2, 1; 18; Ammian. XXII 15, 6.
[37] Arr., Ind. VI 6-8.
[38] Strab. XV 1, 61 (= F 41).
[39] Strab. XV 1, 23. Другой перевод, предложенный Джонсом, гласит: «Но, по его словам, поскольку вода Нила течет по прямому пути по длинному и узкому участку страны и проходит через множество «климатов» и многие атмосферы, тогда как реки Индии распространяются в больших и более широких равнинах, долгое время задерживаясь в тех же «климатах», воды в Индии более питательны, чем в Ниле; и по этой причине речные животные также крупнее и многочисленнее; и далее, говорит он, вода уже нагревается, когда льется из облаков».
[40] Strab. XV 1, 24.
[41] Выражение οἱ περὶ для обозначения тех, кто следует мнениям кого–либо, также используется Страбоном для других историков: Кадма Милетского, Ферекида Афинского, Гекатея Милетского (I 2, 6); Онесикрита (XI 11,3); Эратосфена (I 2, 37).