F 28: Река Политимет

a) Strab. XI 11, 5

Τὸν δὲ διὰ τῆς Σογδιανῆς ῥέοντα ποταμὸν † καὶ … Πολυτίμητον Ἀριστόβουλος, τῶν Μακεδόνων [τοὔνομα] θεμένων, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ μὲν καινὰ ἔθεσαν τὰ δὲ παρωνόμασαν· ἄρδοντα δὲ τὴν χώραν ἐκπίπτειν εἰς ἔρημον καὶ ἀμμώδη γῆν καταπίνεσθαί τε εἰς τὴν ἄμμον, ὡς καὶ τὸν Ἄριον τὸν δι’ Ἀρίων ῥέοντα. τοῦ δὲ Ὤχου ποταμοῦ πλησίον ὀρύττοντας εὑρεῖν ἐλαίου πηγὴν λέγουσιν· εἰκὸς δέ, ὥσπερ νιτρώδη τινὰ καὶ στύφοντα ὑγρὰ καὶ ἀσφαλτώδη καὶ θειώδη διαρρεῖ τὴν γῆν, οὕτω καὶ λιπαρὰ εὑρίσκεσθαι, τὸ δὲ σπάνιον ποιεῖ τὴν παραδοξίαν.

Протекающую через Согдиану реку Аристобул называет Политиметом, и так ее назвали македонцы — так же, как они дали новые имена многим другим местам и изменили имена других. Она орошает регион и устремляется в необитаемую и песчаную землю, где поглощается песком, как и река Арий, протекающая по территории ариев. Говорят, что те, кто копал возле реки Окс, обнаружили нефтяной источник. Разумно предположить, что подобно тому, как через землю текут азотистые, вяжущие, битумные и серные воды, также обнаруживаются и масляные жидкости, но из–за редкости этого явления оно выглядит странным

b) Arr., An. IV 6, 6

ἵνα δὲ ἀφανίζεται τῷ ποταμῷ τὸ ὕδωρ, ἐντεῦθεν ἤδη τὸ ἐπέκεινα ἔρημος ἡχώρα ἐστίν· ἀφανίζεται δὲ καίπερ πολλοῦ ὢν ὕδατος ἐς τὴν ψάμμον. καὶ ἄλλοι ποταμοὶ ὡσαύτως ἐκεῖ ἀφανίζονται μεγάλοι καὶ ἀέ[ν]ναοι, ὅ τε Ἔπαρδος, ὃς ῥέει διὰ Μάρδων τῆς χώρας, καὶ Ἄρειος, ὅτου ἐπώνυμος ἡ τῶν Ἀρείων γῆ ἐστιν, καὶ Ἑτύμανδρος, ὃς δι’ Εὐεργετῶν ῥέει. καὶ εἰσὶ ξύμπαντες οὗτοι τηλικοῦτοι ποταμοὶ ὥστε οὐδεὶς αὐτῶν μείων ἐστὶ τοῦ Πηνειοῦ τοῦ Θεσσαλικοῦ ποταμοῦ, ὃς διὰ τῶν Τεμπῶν ῥέων ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν· ὁ δὲ Πολυτίμητος πολὺ ἔτι μείζων ἢ κατὰ τὸν Πηνειὸν ποταμόν ἐστι.

Там, где вода в реке исчезает, начинается пустынная область. Несмотря на большое количество воды, река исчезает в песке. Точно так же исчезают и другие реки, хотя они большие и непересыхающие: Эпард, протекающий по земле мардов; Арий, давший свое название области ариев, и Этимандр, который устремляется в область эвергетов. И все же все эти реки настолько велики, что не уступают Пенею, реке Фессалии, которая течет через Темпе в море. По сравнению с Пенеем Политимет намного больше

Этот фрагмент также демонстрирует географические интересы Аристобула. Страбон, по сути, описывает Бактриану, останавливаясь на границах, на населяющих ее народах, на их обычаях, на завоеваниях и градостроительстве Александра [1].
Согласно древним источникам, территория Бактрии включала очень большую территорию к северу от Паропамиса (нынешний Гиндукуш), который служил границей с Арианой; на севере Окс отделял ее от Согдианы, в то время как на западе пустынный район отгораживал ее от Маргианы [2]. Бактрия славилась лошадями [3].
Незадолго до упомянутого фрагмента Страбон упоминает уничтожение Мараканды и Киры (еще одно имя Кирополя), и о том, как Александр благодаря предательству овладел крепостями в Бактриане (где он женился на Роксане) и в Согдиане. Кроме того, рассказывается также о разрушении цитадели Бранхидов [4]. Именно сюда вставлена цитата Аристобула о реке Политимет, названной так македонцами. Страбон не уточняет, кем являются эти македонцы, то есть хочет ли он указать на участников экспедиции Александра, в смысле, на более узкий круг, или на македонскую традицию вообще. Следует отметить, что Аристобул упоминает македонцев для трех других ономастических случаев: Кавказа, евфратовских мигдонов и Пеллы [5]. В последнем случае он указывает, что Апамея называлась ее первыми поселенцами Пеллой, потому что большинство из тех, кто поселились там, участвовали в экспедиции Александра.
Поэтому это заставляет нас думать, что Страбон при использовании этнонима οἱ Μακεδόνες в качестве источника информации конкретно указывает на тех, кто следовал за царем в азиатской экспедиции, но когда прилагательное "македонский" указывает на македонский народ и его подвиги, оно используется как для македонцев Филиппа и Александра, так и для македонцев эллинистических царств [6].
Фрагмент интересен тем, что еще раз показывает интерес Аристобула к топонимике, что уже было отмечено в отношении этимологии Сузы и двойного имени Танаис [7].
Политимет — это греческое название сегодняшнего Зеравшана, реки, берущей начало на склонах Памира в Таджикистане и протекающей на запад около трехсот километров до прибытия в Узбекистан. Затем она делает еще один обходной путь и прибывает к Самарканду, прежде чем рассеять свои воды в пустыне за Каракулем, примерно в сорока пяти километрах от течения Амударьи. Название, которое буквально означает «весьма ценный», было введено в связи с орошающим воздействием его вод в пустынной местности.
Якоби вставляет в фрагмент Аристобула замечание об источнике нефти недалеко от реки Ох. Следует, однако, подчеркнуть, что в тексте Страбона происходит смена субъекта: действительно, в этой второй части управляющим глаголом является λέγουσιν, «говорят», что предполагает обобщенный субъект множественного числа. Поэтому лучше не приписывать эту информацию Аристобулу, поскольку можно подумать, что Страбон использовал здесь другой источник.
Источник нефти также упоминается Аррианом, но в другом контексте. Александр возле реки Окс планировал наступление на Согдиану; в то время как он находился в лагере, два источника, один из воды и один из масла, забили из–под земли возле его палатки. О чуде было доложено Птолемею (вероятный источник для этого эпизода), который сообщил об этом Александру, и тот расспросил гадателей. Аристандр предсказал, что источник нефти предвещает испытания, но и победы после трудов [8]. Плутарх также локализует сцену обнаружения маслянистого источника рядом с Оксом, когда готовили место для царской палатки [9]. Вероятно, что здесь случай путаницы между двумя реками, Охом и Оксом, хотя нелегко определить, кто виновник ошибки: источники Арриана и Плутарха, Аристобул или сам Страбон.
Цитата Страбона, как уже заметил Якоби, позволяет назначить Аристобулу и пассаж о Политимете у Арриана. Сразу же после сообщения о преследовании Спитамена в пустыне и последующем разграблении этой территории Александром Арриан сообщает, что македонский государь пересек «весь регион, который орошается рекой Политиметом» [10]. Доказательством того факта, что Арриан ссылается здесь непосредственно на Аристобула, хотя он не цитируется прямо, является последующее указание на исчезновение Политимета (как и у Страбона) и других рек в пустыне [11]. И Страбон, и Арриан сообщают об Арее/Арии, от которого берет свое название соседний регион (снова можно подчеркнуть интерес Аристобула к топонимам), но историк из Никомедии также указывает на другие реки: Эпард, протекающий через регион мардов, и Этимандр, который омывает область эвергетов [12].
Этимандр следует отождествлять с сегодняшним Гильмендом, который происходит из Гиндукуша и протекает около тысячи километров через Арахозию и Дрангиану в современном Афганистане, чтобы умчаться в район Систанских озер. Арий соответствует сегодняшней реке Герируд, которая протекает чуть больше тысячи километров из гор центрального Афганистана до Туркменистана. Эпард, однако, еще не идентифицирован надежно.
Факт, что Арриан не упоминает источник нефти, упомянутый Страбоном, может служить свидетельством того, что автор Географии не взял эту информацию из Аристобула.


[1] Strab. XI 11, 1-4.
[2] Strab. XI 11; Curt. Ruf. VI 6; VII 4; Ptol. VI 11, 1; Plin., HN VI 16.
[3] Arr., An. III 2, 3; 13, 3; 21, 1, 4.
[4] Strab. XI 11, 4. О предательстве Бранхидов, произошедшем в 494 году при Дарии (а не при Ксерксе, как утверждает Страбон), см. Hdt. VI 19, 3. См. также Strab. XIV 1, 5. О разгроме Бранхидов рассказывает также Curt. Ruf. VII 5, 28-35.
[5] Strab. XV 1, 11; XVI 1, 23; 2, 10.
[6] См. в связи с этим в качестве примера Strab. VII 7, 3 (указание на битву при Пидне); IX 5, 20 (указание на Кинокефалы); XIV 2, 25 (указание на основание Стратоникеи).
[7] F 18 e F 25.
[8] Arr., An. IV 15, 7-8.
[9] Plut., Alex. 57, 5-6. Курций Руф упоминает об открытии источника воды в царской палатке у реки Окс (VII 10, 14).
[10] Arr., An. IV 6, 5.
[11] Согласно Curt. Ruf. VII 10, 2-3, река течет стремительно, сужаясь, и затем входит в полость (пещеру), и наконец исчезает из поля зрения, хотя все еще слышится шум. Река не упоминается другими латинскими авторами.
[12] Об ариаспах, которых называют эвергетами, потому что они помогли Киру завоевать Скифию, см. также Arr., An. III 27, 4; Diod. XVII 81, 1; Curt. Ruf. VII 3, 1; Just., Epit. XII 5, 9; Strab. XV 2, 10.