F 16 -17: Битва при Гавгамеле

F 16. Arr., An. VI 11, 5

῎Αρβηλα δὲ τοῦ χώρου, ἐν ὧι τὴν ἐσχάτην μάχην Δαρεῖός τε καὶ ᾽Αλέξανδρος ἐμαχέσαντο, οἱ μὲν τὰ πλεῖστα ξυγγράψαντες λέγουσιν ὅτι ἑξακοσίους σταδίους ἀπέχει, οἱ δὲ τὰ ἐλάχιστα ὅτι ἐς πεντακοσίους. ἀλλὰ ἐν Γαυγαμήλοις γὰρ γενέσθαι τὴν μάχην πρὸς ποταμῶι Βουμήλωι λέγει Πτολεμαῖος καὶ ᾽Αριστόβουλος. πόλις δὲ οὐκ ἦν τὰ Γαυγάμηλα, ἀλλὰ κώμη μεγάλη, οὐδὲ ὀνομαστὸς ὁ χῶρος oὐδὲ ἐς ἀκοὴν ἡδὺ τὸ ὄνομα· ἔνθεν δή μοι δοκεῖ πόλις οὖσα τὰ ῎Αρβηλα ἀπηνέγκατο τὴν δόξαν τῆς μεγάλης μάχης.

Арбела находится в шестистах стадиях от места, где Дарий и Александр сражались в своей последней битве, как говорят историки, которые записывают наибольшее расстояние; те, кто записывает наименьшее, размещают ее в пятистах. Но Птолемей и Аристобул утверждают, что битва состоялась при Гавгамеле, недалеко от реки Бумел. Гавгамела был не городом, а большой деревней, и это место не было знаменитым, а его название не радовало слух. Поэтому мне кажется, что Арбела как город похитила славу великой битвы [у Гавгамел]

F 17. Arr., An. III 11, 3-7

ἐτάχθη δὲ αὐτῶι ἡ στρατιὰ ὧδε· ἑάλω γὰρ ὕστερον ἡ τάξις, ἥντινα ἔταξε Δαρεῖος, γεγραμμένη, ὡς λέγει ᾽Αριστόβουλος. τὸ μὲν εὐώνυμον αὐτῶι κέρας οἵ τε Βάκτριοι ἱππεῖς εἶχον καὶ ξὺν τούτοις Δάαι καὶ ᾽Αραχωτοί· ἐπὶ δὲ τούτοις Πέρσαι ἐτετάχατο, ἱππεῖς τε ὁμοῦ καὶ πεζοὶ ἀναμεμιγμένοι· καὶ Σούσιοι ἐπὶ Πέρσαις, ἐπὶ δὲ Σουσίοις Καδούσιοι. (4) αὕτη μὲν ἡ τοῦ εὐωνύμου κέρως ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῆς πάσης φάλαγγος τάξις ἦν. κατὰ δὲ τὸ δεξιὸν οἵ τε ἐκ Κοίλης Συρίας καὶ οἱ ἐκ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν ἐτετάχατο· καὶ Μῆδοι ἔτι κατὰ τὸ δεξιόν· ἐπὶ δὲ Παρθυαῖοι καὶ Σάκαι· ἐπὶ δὲ Τόπειροι καὶ ῾Υρκάνιοι· ἐπὶ δὲ ᾽Αλβανοὶ καὶ Σακεσῖναι· οὗτοι μὲν ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῆς πάσης φάλαγγος. (5) κατὰ τὸ μέσον δέ, ἵνα ἦν βασιλεὺς Δαρεῖος, οἵ τε συγγενεῖς οἱ βασιλέως ἐτετάχατο καὶ οἱ μηλοφόροι Πέρσαι καὶ ᾽Ινδοὶ καὶ Κᾶρες οἱ ἀνάσπαστοι καλούμενοι καὶ οἱ Μάρδοι τοξόται· Οὐξιοι δὲ καὶ Βαβυλώνιοι καὶ οἱ πρὸς τῆι ᾽Ερυθρᾶι θαλάσσηι καὶ Σιττακηνοὶ εἰς βάθος ἐπιτεταγμένοι ἦσαν. (6) προετετάχατο δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ εὐωνύμου κατὰ τὸ δεξιὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου οἵ τε Σκύθαι ἱππεῖς καὶ τῶν Βακτριανῶν ἐς χιλίους καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατόν. οἱ δὲ ἐλέφαντες ἔστησαν κατὰ τὴν Δαρείου ᾽ίλην τὴν βασιλικὴν καὶ ἅρματα ἐς πεντήκοντα. (7) τοῦ δὲ δεξιοῦ οἵ τε ᾽Αρμενίων καὶ Καππαδοκῶν ἱππεῖς προετετάχατο καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα πεντήκοντα. οἱ δὲ ῞Ελληνες οἱ μισθοφόροι παρὰ Δαρεῖόν τε αὐτὸν ἑκατέρωθεν καὶ τοὺς ἅμα αὐτῶι Πέρσας κατὰ τὴν φάλαγγα αὐτὴν τῶν Μακεδόνων ὡς μόνοι δὴ ἀντίρροποι τῆι φάλαγγι ἐτάχθησαν.

Армия Дария была выстроена следующим образом, ибо, согласно утверждению Аристобула, письменная схема боевого порядка, составленная Дарием, была впоследствии захвачена. Его левое крыло удерживалось бактрийской кавалерией совместно с даями и арахотами; рядом с ними были размещены персы, конные и пешие, смешанные вместе; за ними сузианы, а потом кадусии. Так было устроено левое крыло вплоть до середины всей фаланги. Справа были размещены люди из Келе–Сирии и Месопотамии. Справа опять были мидяне, рядом с ними парфяне и саки, затем тапуры и гирканы, и наконец албаны и сакесины — до середины всей фаланги. В центре, где находился царь Дарий, были размещены царские родственники, персидские гвардейцы, носящие копья с золотыми яблоками на острие, инды, карийцы, которые были насильственно выселены в Среднюю Азию, и лучники–марды. Уксии, вавилоняне, люди, живущие у Красного моря, и ситакены также были выстроены в глубокую колонну. Слева напротив Александра стояли скифская конница, около 1000 бактрийцев и 100 колесниц с косами. Перед царским кавалерийским эскадроном Дария стояли слоны и 50 колесниц. Перед правым крылом стояла армянская и каппадокийская кавалерия с 50 колесницами, несущими косы. Греческие наемники как единственные, способные справиться с македонцами, были размещены прямо напротив их фаланги, в двух подразделениях рядом с самим Дарием и его персидскими присными, по подразделению с каждой стороны

В рассказе о битве при Гавгамеле, произошедшей осенью 331 года, Арриан упоминает Аристобула дважды в двух разных контекстах [1]. Источники не ссылаются на историка из Кассандрии в изложении событий, последовавших за посещением святилища Зевса Аммона в Египте до прибытия к Гавгамеле [2].
Арриан приводит наиболее подробное описание этой битвы [3]. Во–первых, представлена персидская армия: для каждого контингента указан командующий, а в конце представлен общий подсчет войск, которые состояли из сорока тысяч всадников и миллиона пехотинцев [4]. Затем историк описывает маневры сближения двух армий и ободряющие речи Александра своим солдатам [5]. Именно в этот момент Арриан вставляет цитату Аристобула, касающуюся персидского развертывания войск [6]. Аристобул, согласно сообщениям, извлек свою информацию из документа (τάξις), в котором описывалось устройство войск Дария. Как нашелся этот документ, не уточняется.
Согласно этому источнику, в центре лагеря находились Дарий в окружении "родственников царя", корпус элитной кавалерии, вероятно, состоящий из десяти тысяч человек, выбранных за их преданность государю; персидские мелофоры — тысяча пехотинцев, избранных из охранников–бессмертных; индийцы, карийцы, выселенные на восток от Тигра, и лучники–марды, которые жили между Персеполем и Персидским заливом [7].
Эта группировка была окружена греческими наемниками, которых должно быть было около двух тысяч и которые находились напротив македонской фаланги, потому что, согласно Арриану, они считались единственными, способными противостоять ей [8]. В непосредственной близости от эскадрона Дария были размещены слоны и пятьдесят колесниц.
В левое крыло входили бактрийские всадники, даи, арахосии, контингент персидских пехотинцев и всадников, сузианы и кадусии [9]. Было отмечено, что, если полагаться на то, что сообщает Диодор, а именно что Дарий определил порядок битвы в соответствии с фактическим характером каждого народа, кадусии должны быть между албанами и сакесинами [10]. Фактически, Курций Руф помещает их справа, и это также, кажется, подтверждается Диодором, который называет две тысячи кадусиев, посланных с правого крыла, чтобы напасть на лагерь македонцев [11]. По мнению Босуорта, это ошибка Арриана, в то время как Аткинсон предполагает, что конница сражалась на правом крыле вместе с мидянами, тогда как пехота была помещена на левом фланге, учитывая, что этот народ был известен мастерством в наземном бою и в метании копья. Однако следует отметить, что у Арриана нет упоминания о кадусиях или войсках, которые лучше не указаны на правом крыле.
В правое крыло вошли войска еще более многочисленных народов: келесирийцы, месопотамцы, мидяне, парфы, саки, тапиры, гирканы, албаны, сакесины [12]. Не указано, являются ли они пехотинцами или также всадниками.
Тапиры и гирканы размещались вдоль южного побережья Каспийского моря (Arr., An. III 23, 1-7; 24, 3; IV 18, 2; VII 23, 1; Strab. XI 8, 8; XI 9, 1; 13, 3). Албаны «были дальше на север, на равнине Аракса, между иберийцами на западе и Каспийским морем». См. Strab. XI 4, 1-2; XI 14, 4. Сакесины также жили в том же районе (Strab. XI 8, 4, 14, 4). Албаны и сакесины называются вместе с кадусиями Arr., An. III 8, 4.
Затем напоминается о подразделениях, развернутых в арьергарде, в состав которых входили уксии, вавилоняне, народы Красного моря и ситтакены [13].
Наконец, слоны и пятьдесят колесниц упоминается рядом с царскими войсками, соответственно армянскими и каппадокийскими всадниками с пятьюдесятью другими колесницами перед правым крылом и скифскими всадниками, тысячей бактрийцев и сотней колесниц перед левым крылом.
В общей сложности, согласно сообщениям Арриана–Аристобула было развернуто двести колесниц. Следует отметить, что командующие войсками не упоминаются, вероятно потому, что Арриан перечисляет их непосредственно перед тем, как он рассматривает армию Великого царя [14].
Кроме Арриана, который сообщает о составе персидских порядков, единственным источником является Курций Руф, который, тем не менее, не упоминает о письменном документе [15]. Две версии, хотя и отличаются в некоторых подробностях, могут зависеть от одного и того же источника. Можно видеть, как они оба начинают описывать левое крыло от конца к центру, и через секунду, в том же порядке, они представляют правое крыло; у обоих авторов поразительно упомянуты тысяча бактрийцев, которые открывают левое крыло персидской армии, даи в начале того же крыла, отряд бактрийцев (которых у Курция восемь тысяч под руководством Бесса), мидяне на правом крыле, сто колесниц в начале и перед левым крылом и еще пятьдесят в самом центре.
Следует подчеркнуть, что Курций Руф, однако, не описывает в подробностях правое крыло, поэтому трудно определить, перечислены ли войска в порядке их развертывания или нет. Более того, латинский историк не упоминает в этом отрывке ни местоположения Дария и его воинства, ни греческих наемников [16]. Поэтому можно предположить, что его источник был неполным в этом отношении, тогда как Аристобул, которому следует Арриан, представляет более полную картину развертывания войск [17].
Следовательно, также на основе этого сравнения версия Аристобула представляется приемлемой, и скептицизм некоторых в отношении документа, упоминаемого Аррианом, и версии историка из Кассандрии, не представляется оправданным.
Важно также отметить, что используемый Аристобулом и переданный Аррианом документ является персидским источником. Невозможно, как мы уже говорили, узнать, как Аристобул получил его, ни тем более (как в случае с надписью Сарданапала), мог ли он читать по–персидски или использовал переводчика. В любом случае, факт, что это персидский документ, не обязательно означает, что указанные цифры преувеличены.
Арриан не уточняет, что его источник для описания македонской армии [18]. Однако мы можем с полным основанием предположить, что он и здесь использовал Аристобула, который, вероятно, мог также представить фронт македонцев в противопоставление персидскому. Кроме того, нельзя исключать, что историк из Кассандрии был прямым свидетелем этого события вместе с Птолемеем [19].
Арриан упоминает Аристобула (вместе с Птолемеем) при описании битвы при Гавгамеле и позднее в кратком экскурсе о широко распространенных мнениях, которые не всегда соответствуют действительности фактов [20]. Историк напоминает, как часто источники идентифицируют с Арбелой место, где состоялась решающая битва между Александром и Дарием, тогда как она произошла, как упоминают Птолемей и Аристобул, в небольшом местечке неподалеку, в Гавгамеле.
Арриан и Курций Руф — единственные, кто приводит топографические данные о месте сражения, и их информация позволяет нам точно определить егo локализацию.
В дополнение к информации из фрагмента 16 Арриан сообщает, что «Дарий остановился в Гавгамеле, недалеко от реки Бумел, примерно в шести сотнях стадий от города Арбела, на равнинной местности» [21].
Чуть дальше мы читаем, что Александр, чтобы дать отдых лошадям, пересек реку Лик и разбил там лагерь [22]. Курций Руф также упоминает две реки, сообщая, что Дарий прибыл в Арбелу, где он оставил большую часть запасов и продовольствия, затем пересек с армией реку Лик и, продвинувшись на восемьдесят стадий, разместил лагерь у реки Бумел [23].
Лик отождествлялся с Большим Забом (притоком Тигра), в то время как Бумел идентифицируется с Хазир Су, притоком Заба. Название Гавгамела было связано с поселением Телль Гомель.
Аристобул не единственный, кто упоминает о замене Гавгамелы более известной Арбелой в качестве места битвы: Страбон пишет, что именно македонцы объявили, что битва произошла в Арбеле, месте, которое запомнилось в отличие от неизвестной Гавгамелы [24]. Плутарх также подчеркивает, что местом столкновения была Гавгамела, а не Арбела, как пишет большинство, но не мотивирует обмен между двумя местами [25]. Однако для Диодора битва произошла при Арбеле [26].
Этот второй фрагмент также важен, потому что он свидетельствует о точности Аристобула в описании этого военного события. Поэтому разумно предположить, что историк из Кассандрии в своей работе предоставил достаточно места битве при Гавгамеле, уделив внимание также подробностям, например, той местности, в которой происходило сражение. Поэтому он мог быть использован в качестве источника Aрриана для эпизода.
Кроме того, эти два фрагмента, как и другие отмеченные ранее в связи с военными событиями, показывают, что внимание Аристобула касалось и военных аспектов (в частности, состава армии), а не только маршрута македонской армии, пересекаемых ею стран или градостроительной деятельности Александра.

Схема 1: Построение персов при Гавгамеле по Аристобулу

Схема 2: Построение персов при Гавгамеле по Курцию Руфу


[1] Битва датируется, на основании Плутарха (Alex. 31, 4), первым октября. Арриан (An. III 7; 9), Плутарх, Курций Руф (IV 10, 1) сообщают, что она состоялась сразу после полного затмения Луны.
[2] О реорганизации Египта Александром и его марше в сторону Тигра см. Arr., An. III 5-8; Curt. Ruf. IV 8; Plut., Alex. 29-30.
[3] Другие источники: Plut., Alex. 32-33; Curt. Ruf. IV 13-16; Diod. XVII 57-61.
[4] Arr., An. III 8, 3-7. Было отмечено, что этот каталог персидской армии составлен по образцу описания Геродотом армии Ксеркса (Hdt, VII, 61 и далее). Согласно Курцию Руфу (IV, 12, 13), в состав персидской армии входило сорок пять тысяч всадников и шестьсот тысяч пехотинцев. Диодор сообщает о количестве двухсот тысяч всадников и восьмисот тысяч пехотинцев (XVII 53, 3). Юстин выставляет в общей сложности шестьсот тысяч воинов (Epit. XI 12, 5), в то время как согласно Плутарху их было миллион (Аlex. 31, 1).
[5] Arr., An. III 9-10.
[6] Arr., An. III 11, 3-7 (= F 17).
[7] О «родственниках царя» см. Diod. XVII 59, 2; Curt. Ruf. III 3, 14; о персидских мелофорах см. Ath. XII 8, 514b (= Heraklid. Cum., FGrHist 689 F 1); Hdt. VII 41, 2; Arr., An. VII 29, 4. О "пересаженных" карийцах см. Diod. XVII 110, 3; XIX 12, 1. О персидских мардах см. Aesch., Pers. 993; Hdt. I 125, 4; Strab. XI 13, 3.
[8] Берве также выдвигает гипотезу, что их возглавляли фокеец Патрон и этолиец Главкон.
[9] Бактриана "является восточным регионом империи (включена Дарием I после 522/1 г.), территория которой простирается до верхнего и среднего бассейна Окса (сегодняшняя Амударья) к северу от парапамисадов, что соответствует Северному Афганистану» (Систи). Арриан сообщает, что даи жили «по ту сторону реки Танаис» (An. III 28, 8), то есть между древней рекой Окс (Амударья) и Яксартом (Сырдарья). Согласно Гарматте, их следует отождествлять с массагетами (Arr., IV, 16, 4), которые жили на той же территории, и "массагет" происходит от бактрийского daha, что означает «человек». Арахозия соответствует нынешнему восточному Афганистану (Arr., An. III, 21, 1). Словом Πέρσαι обозначаются войска сатрапии Персиды. Сузианы (здесь Σούσιοι) жили в регионе к востоку от Вавилона. Кадусии названы среди людей, поселившихся в горах к северу от Мидии и к юго–западу от Каспийского моря (Arr., An. III 8, 20; 19, 7; Strab. XI 7, 1; 8, 8; 13, 3; 13, 6).
[10] Diod. XVII 68, 1.
[11] Curt. Ruf. IV 12, 12; Diod. XVII 59, 5. См. также Plut., Alex. 32, 5; Curt. Ruf. IV 15, 12.
[12] Мидяне занимали большой регион империи, к западу от Парфии и к югу от Армении. Парфия «регион к юго–востоку от Каспийского моря в Иране (сегодня Хорассан), был ограничен с севера Гирканией, с юга Карманией, на востоке Ареей и Дрангианой и на западе Мидией». Геродот сообщает, что персы называли саками всех скифов (VII, 64, 2), даже если этот термин конкретно мог обозначать кочевые племена, расположенные к востоку от Каспия. В пятом веке они были подчинены Великому царю (см. Hdt III, III, 3), тогда как в это время они сражаются вместе с ним как союзники.
[13] Наличие большого контингента пехоты в арьергарде запомнилось и в битве при Иссе (Arr., An. II 8, 8).
[14] Arr., An. III 8, 3-7.
[15] Curt. Ruf. IV 12, 6-13.
[16] Согласно тому, что сообщает Курций Руф позже, Дарий находился на левом крыле, где была сосредоточена большая часть его войск в окружении отборных всадников и пехотинцев (IV 14, 8).
[17] «Возможно, что первоначальный персидский документ был намного полнее, чем список у Арриана или Курция, и что в обоих случаях он был передан с ошибками» (Босуорт).
[18] Об описании македонской армии ср. Arr., An. III 11, 8 - 12, 5. Фронт Александра также упоминают Diod. XVII 57, 1-5; Curt. Ruf. IV 13, 26-32.
[19] Тезис, возможно, вытекающий из предубеждения, что Аристобул не имел отношения к военным событиям, кажется неприемлемым, поскольку не следует упускать из виду, что в своем повествовании Арриан прямо упоминает историка из Кассандрии.
[20] Речь идет о ранении Александра индами. Арриан упоминает, что, согласно общепринятой традиции, ранение было делом оксидраков, в то время как царь был ранен маллами.
[21] Arr., An. III 8, 7.
[22] Arr., An. III 15, 4.
[23] Curt. Ruf. IV 9, 9-10. См. также IV 16, 8 (Дарий убегает к реке Лик); IV 16, 16 (Александр преследует убегающих врагов, которые пытаются пересечь Лик).
[24] Strab. XVI 1, 3: «Сами македонцы видели, что Гавгамела была маленькой деревней, а Арбела была знаменитым городом, основанной, как говорят, Арбелом, сыном Атмонея, и объявляли, что в окрестностях Арбелы они сражались и победили, и так передали свой рассказ историкам».
[25] Plut., Alex. 31, 6. В следующем пассаже херонейский биограф указывает, что Гавгамела означает «дом верблюда».
[26] Diod. XVII 62, 1; 64, 1. В самом деле, по прочтении описания маршрута армии к месту сражения становится ясно, что это место находилось не в непосредственной близости от Арбелы, а на значительном расстоянии (см. также Diod. XVII 53, 4).