F 11: Александр и Барсина

Plut., Alex. 21

ἀλλ᾽ ᾽Αλέξανδρος (…) οὐτε τούτων ἔθιγεν οὐτε ἄλλην ἔγνω γυναῖκα πρὸ γάμου πλὴν Βαρσίνης. αὕτη δὲ μετὰ τὴν Μέμνονος τελευτὴν χήρα γενομένη περὶ Iαμασκὸν ἐλήφθη. Πεπαιδευμένη δὲ παιδείαν ῾Ελληνικὴν καὶ τὸν τρόπον ἐπιεικὴς οὖσα καὶ πατρὸς ᾽Αρταβάζου γεγονότος ἐκ βασιλέως θυγατρὸς ἐγνώσθη, Παρμενίωνος προτρεψαμένου τὸν ᾽Αλέξανδρον, ὥς φησιν ᾽Αριστόβουλος, καλῆς καὶ γενναίας [καὶ τὸ κάλλος] ἅψασθαι γυναικός.

Однако Александр не коснулся ни жены Дария, ни его дочерей, и не встречался с другими женщинами до брака, кроме Барсины. Последняя, которая стала вдовой после смерти Мемнона, была захвачена в Дамаске. Воспитанная по–гречески, дочь Артабаза, который в свою очередь был сыном дочери царя, она понравилась Александру, как говорит Аристобул, поэтому Парменион побудил его сойтись со столь красивой и благородной женщиной

Фрагмент, как и предыдущий, касается отношений Александра с женщинами. Плутарх сообщает об уважительном отношении македонского царя к женщинам персидской царской семьи, и эпизодом с Барсиной начинается экскурс об аскетизме Александра [1]. По словам херонейского биографа, Барсина была захвачена в Дамаске, и поэтому ее пленение можно поместить в конце 333 года [2]. Плутарх не единственный источник, который называет Барсину [3]. Мы знаем, что она была дочерью Артабаза и женой Ментора и Мемнона [4]. От первого брака, по данным источников, у нее было три дочери, а от второго сын, с которым она была послана в заложники к Дарию после смерти Мемнона в 333 году до битвы при Иссе [5]. Из фрагмента видно, что она вступила в контакт с Александром в Дамаске. Это подтверждают Курций Руф и Юстин, которые сообщают, что Парменион взял ее в плен [6].
Аристобул, похоже, заинтересован в том, чтобы подчеркнуть, что Александр связал себя с Барсиной по настоянию Пармениона, и потому, что она была женщиной необычайной красоты и благородства [7]. Как мы видели из фрагмента 10, Аристобул не только демонстрирует внимание к превратностям в жизни женщин, но также подчеркивает уважение, которое Александр проявлял к женщинам [8]. Поэтому можно предположить, что, подобно Плутарху, Аристобул уже хотел подчеркнуть умеренность Александра, и тот факт, что он обычно не теряет голову в страстных делах [9].
В последующих фрагментах Барсина не появляется, поэтому невозможно узнать, говорил ли о ней Аристобул и в каких выражениях.
Для полноты картины мы кратко сообщим, что о судьбе этой женщины сообщают другие источники. Многие источники, кроме Арриана, сообщают, что Барсина подарила Александру ребенка мужского пола, которого звали Геракл [10]. Молчание Арриана об этом сыне македонского государя могло быть признаком того факта, что даже его основные источники, Птолемей и Аристобул, не называли Геракла. После смерти Александра, по словам Курция Руфа, Неарх безуспешно предлагал назначить правителем Геракла [11]. Барсина и его сын были переведены в Пергам, где они оставались до 309 года, когда Кассандр убедил Полисперхонта избавиться от него [12]. Ученые долго обсуждали реальное существование Геракла [13]. Помимо этой проблемы, следует подчеркнуть молчание Арриана (и, скорее всего, его источников) об этом незаконнорожденном сыне Александра. У нас мало информации, чтобы объяснить его отсутствие, и мы можем работать только в области гипотез.
Что касается Аристобула, то его молчание о Геракле (если он действительно не говорил о нем в своей работе) неудивительно: для историка с этническим определителем Κασσανδρεύς, который вероятно, имел какую–то связь с Кассандром, было бы целесообразно молчать о наследнике Александра, который, согласно источникам, был устранен сыном Антипатра.


[1] Plut., Alex. 22.
[2] Данные подтверждаются Курцием Руфом (III 13, 14), где говорится, что вдова Мемнона была захвачена в Дамаске Парменионом. Арриан также упоминает о присутствии в городе знатных персидских женщин, хотя он не приводит их имен (An. II. 11, 9).
[3] Плутарх называет ее еще раз, именуя ее дочерью Артабаза (Eum. 1, 7). Другие источники: Diod. XVII 22, 20; Arr., An. VII 4, 6; Paus. IX 7, 2.
[4] Артабаз, по данным источников, имел 21 ребенка. В своем первом браке она была замужем за Ментором, который умер до 336 года. Ср. Plut., Eum. 1, 7; Diod. XVI 52, 4; Demosth. XXIII 154; 157; Curt. Ruf. III 13.
[5] Diod. XVII 23, 5-6; 32, 3; Arr., An. II 11, 9; VII 4, 6; Curt. Ruf. III 8, 12; 13, 14.
[6] Curt. Ruf. III 13, 14; Just., Epit. XI 10, 2.
[7] Красоту Барсины подчеркивает также Юстин, согласно которому Александр был поражен прекрасной внешностью женщины (Epit. XI 10, 2-3).
[8] Смотрите также эпизод c Тимоклеей, описанный в F 2.
[9] См. также комментарий к фрагменту 52 о царской свадьбе в Сузах, где названа другая Барсина, дочь Дария III.
[10] Plut., Eum. 1, 7; Diod. XX 20, 1; Just., Epit. XI 10, 3; XIII 2, 7; XV 2, 3; Paus. IX 7, 2; Curt. Ruf. X 6, 11-13. Диодор помещает рождение Геракла в 327/6 г. (XX 20, 1), в то время как в 325/4 г. (Epit. XV 2, 3).
[11] Curt. Ruf. X 6, 10-12; см. также Just., Epit. XIII 2, 7.
[12] Just., Epit. XIII 2, 7; XV 2, 3; Diod. XX 28, 1; Paus. IX 7, 2 (где говорится о том, что Геракл был отравлен).
[13] Тарн отрицал существование Геракла, в первую очередь на хронологической основе. Ему возражал Берве.