F 4: Ресурсы Александра перед походом в Азию

a) Plut., De Alex. fort. I 3, 327d-e

ἐθάρρησεν ἐλπίσαι Βαβυλῶνα καὶ Σοῦσα, μᾶλλον δὲ τὴν πάντων ἀνθρώπων ἀρχὴν εἰς νοῦν ἐμβαλέσθαι, τοῖς τρισμυρίοις, οἶμαι, πεζοῖς καὶ τετρακισχιλίοις ἱππεῦσι πιστεύσας·τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν, ὡς Ἀριστόβουλός φησιν (…). Τὸ δὲ λαμπρὸν αὐτῷ καὶ μέγα παρασκευασθὲν ὑπὸ τῆς τύχης ἐφόδιον ἑβδομήκοντα τάλαντ’ἦν, ὥς φησιν Ἀριστόβουλος.

(Александр) имел смелость надеяться покорить Вавилон и Сусу, или, скорее, намеревался завоевать власть над всеми народами, полагаясь, подумайте только, на тридцать тысяч пехотинцев и четыре тысячи всадников; столько было, по сути, у него войск, как сообщает Аристобул. (…) Запасы же для похода, подготовленного для него судьбой, оценивались в семьдесят талантов, как говорит Аристобул.

b) Plut., Alex. 15, 2

ἐφόδιον δὲ τούτοις οὐ πλέον ἑβδομήκοντα ταλάντων ἔχειν αὐτὸν Ἀριστόβουλος ἱστορεῖ.

Для содержания этих войск, сообщает Аристобул, у Александра было не более семидесяти талантов.

c) Plut., De Alex. fort. II 11, 342d

ἐκ τούτου διέβαινεν, (…) ὡς δ’ Ἀριστόβουλος, ἑβδομήκοντα τάλαντα.

Затем он переправился, (…) как сообщает Аристобул, с семьюдесятью талантов.

Для большей ясности мы в отличие от Якоби решили привести все три пассажа с прямым цитированием Аристобула при разговоре о ресурсах и средствах, которыми обладал Александр, когда он в 334 году отправлялся в Азию.
Первый пассаж, взятый из De fortuna aut virtute Alexandri Magni Плутарха (F 4a), является наиболее полным, поскольку в нем представлены данные о македонской армии и о средствах ее жизнеобеспечения. Эта часть дискурса направлена на то, чтобы подчеркнуть, как Александр, даже с небольшим количеством средств, и, несмотря на свой юный возраст, преуспел в столь великом начинании, как завоевание Азии [1].
Из той же работы взят и F 4c: Плутарх рассказывает, как правитель, пройдя суровое испытание в виде мятежа Фив, не только собрался уезжать в Азию, несмотря на то, что у него мало ресурсов (из денег только семьдесят талантов, согласно рассказу Аристобула), но перед отъездом распределил среди своих товарищей большую часть богатств царского дома и доходов. Только Пердикка отказался от этих богатых даров и спросил Александра, что останется с ним. Когда тот ответил, что он оставляет себе одну надежду, Пердикка в свою очередь заявил, что, поскольку они тоже участвуют в экспедиции, они будут ждать, чтобы завладеть богатством Дария, тогда как от македонского царя им ничего не нужно [2]. Кроме того, во втором фрагменте наличие семидесяти талантов используется Плутархом, чтобы подчеркнуть ограниченные ресурсы Александра перед походом и его равнодушие к деньгам и материальным благам, учитывая, что он готов оставить богатства сопровождавшим его друзьям.
Наконец, фрагмент F 4b, из которого извлекаются данные о войсках Александра, берется из плутарховой Жизни Александра. Биограф описывает подготовку к экспедиции в Азию, подчеркивая также и в этом случае, что небольшие средства не только не мешали македонскому царю проводить военную кампанию, но также не остановили его щедрость по отношению к друзьям и товарищам [3].
Плутарх — не единственный автор, передающий данные об армии Александра во время его отъезда в Азию и о ресурсах, которыми он располагает, как видно из таблицы 2. Сам биограф упоминает еще данные Птолемея, Анаксимена, Онесикрита и Дурида. По Птолемею пехотинцев было тридцать тысяч, а всадников пять тысяч пятьсот [4]. Анаксимен упомянул сорок три тысячи пехотинцев и пять тысяч пятьсот всадников [5]; Онесикрит сказал, что Александр ушел с двести талантов долга, в то время как, согласно Дуриде, он имел продовольствия всего на тридцать дней [6].
Данные другого историка Александра, Каллисфена, переданы Полибием: Александр имел в своем распоряжении сорок тысяч пехотинцев и четыре тысячи пятьсот всадников [7]. Кроме того, Арриан указывает размер войск (чуть более тридцати тысяч пехотинцев и более пяти тысяч пятисот всадников), также ссылаясь на малые средства, доступные правителю [8]. Затем у нас есть данные Диодора о вооружениях и Курция Руфа о долгах и размерах денег, принадлежащих Александру [9]. Наконец, даже Юстин сообщает о количестве пехотинцев и всадников македонской армии, добавив, что у Александра были еще сто восемьдесят два корабля [10].
Следует отметить, то, что в таблицу 2 не вставлен Фронтин, потому что его показания не являются точными: "Александр Македонский с сорока тысячами человек, приученных к дисциплине еще его отцом Филиппом, атаковал весь мир и победил бесчисленное количество врагов" [11]. При сравнении данных о количестве пехоты можно отметить, что около тридцати тысяч засвидетельствовано Аристобулом, Птолемеем, Аррианом, Диодором и Юстином, и около сорока тысяч Анаксименом и Полибием [12].
Касательно же всадников переданы три цифры: четыре тысячи (Аристобул), четыре тысячи пятьсот (Диодор, Каллисфен, Юстин) и пять тысяч пятьсот (Птолемей, Анаксимен, Арриан). Кроме того, следует помнить, что Диодор единственным, кто передает национальности различных групп всадников [13].
Источники, которые сообщают, сравнивая их, разные числа, не занимают позицию в пользу той или иной цифры [14].
Кроме того, можно заметить общую тенденцию к минимизации размера Александровой армии, с тем чтобы увеличить масштабы его подвига: небольшие размеры армии Александра и нехватка средств станут топосом, который дожил до эпохи Константина. В панегирике в честь императора, в самом деле, приуроченном к 313 г. н. э., подчеркивается, что Константин в борьбе против Максенция имел даже меньше войск, чем Александр Македонского, у которого был не более сорока тысяч [15].
Чтобы объяснить это несоответствие между источниками, было высказано предположение, что оно зависит от того, учитывали ли разные авторы македонский контингент, посланный Филиппом II с Парменионом и Атталом еще в 336 году в Азию [16]. Если согласиться с этим тезисом, то расхождения между источниками значительно сокращаются, поскольку разница будет представлять собой количество солдат, уже находящихся на азиатской земле, и уже нет необходимости предполагать, что некоторые из них, в том числе Аристобул, сознательно сократили количество войск с целью возвысить предприятие царя Македонии. Следует, однако, подчеркнуть, что источники, которые упоминают о направлении войск в Азию Филиппом, не указывают на масштабы персонала и, следовательно, факт, что они соответствуют разнице в данных различных источников остается в поле гипотез.
Несмотря на то, что нельзя с уверенностью восстановить численность личного состава Александра во время его отъезда в Азию, можно смело утверждать, что это число не должно сильно отличаться от числа, передаваемого источниками, которые в общем имеют тенденцию свести размеры царской армии к минимуму.
Что касается денег, принадлежавших Александру во время его отъезда в Азию, Аристобул, который упоминает семьдесят талантов, кажется, не является источником Арриана и Курция Руфа, потому что они указывают примерно на шестьдесят талантов во владении царя, и предоставляют дополнительные данные, которые не могут стоять у Онесикрита, упоминавшего только двести талантов долга, унаследованного от Александром [17]. Факт, что у Александра были долги, заслуживает доверия, в то время как относительно приведенных цифр предпочтительнее придерживаться определенной осторожности, учитывая тенденцию к преувеличению, типичному для источников. Факт остается фактом: огромных доходов македонского царства, в частности, от рудников, вероятно, было недостаточно для финансирования реорганизации армии и военных кампаний, осуществляемых Филиппом, особенно в последние годы его правления[18].
Более того, даже в этом случае источники явно демонстрируют экономические трудности Александра, чтобы усилить его подвиг; однако следует отметить, что малые финансовые средства не мешали ему собрать пригодную для предприятия армию, и что вскоре после первых завоеваний, а затем с приобретением сокровищ Дария, Александр не только вернул понесенные расходы и тем самым погасил долги, но также накопил огромное богатство, что позволило ему не оказаться позже в экономических затруднениях. Поэтому даже в отношении финансовых ресурсов македонского царя мы можем сказать, что Аристобул, хотя и не сообщая о цифре, найденной в других источниках, не сильно отклоняется от нее и поэтому одобряет традицию о нехватке средств Александра, несоразмерных по сравнению с превосходными результатами, которые получит македонский царь от кампании, которую он собирается предпринять.
Таблица 2: Ресурсы Александра перед походом в Азию

Пехотинцы

Конные

ἐφόδιον

Аристобул

30.000

4.000

Не более 70 талантов

Птолемей

30.000

5.500

Онесикрит

200 талантов долга

Каллисфен

40.000

4.500

Анаксимен

43.000

5.500

Дурид

Провианта на 30 дней

Диодор

30.000

4.500

Плутарх

30.000/43.000

4.000/5.000

Арриан

Чуть более 30.000

Более 5.000

Немного золотых и серебряных чаш.

Менее 60 талантов.

500 талантов долга.

Курций Руф

Не более 60 талантов

500 талантов долга

Юстин

32.000

4.500


[1] Юный возраст Александра также упоминается у Liv. IX 19, 5.
[2] Обсуждение с Пердиккой передается также у Plut., Alex. 15, 4-5.
[3] См. также Plut., Alex. 15, 3. Леви подчеркивает, как эти данные о нехватке войск и средств должны были поразить римского читателя, привыкшего к гораздо более крупным армиям: «Фактически, сравнение потенциала Александра и римского имперства, как с точки зрения военного персонала, так и с точки зрения вероятия должно было вызывать изумление среди своих читателей, которые, приученные к другим цифрам, наверняка извлекли из этих данных серьезную причину для восхищения Александром».
[4] См. Plut., De Alex. fort. I 3, 327d-e (= Ptol., FGrHist 138 F 4).
[5] См. Plut., De Alex. fort. I 3, 327e (= Anaximenes, FGrHist 72 F 29).
[6] См. Plut., Alex. 15, 2 (= Onesicr., FGrHist 134 F 2); Plut., Alex. 15, 1; De Alex. Fort. I 3, 327e (= DURIS, FGrHist 76 F 40).
[7] См. Polyb. XII 19, 1 (= Callisth., FGrHist 124 F 35). Полибий также подчеркивает, что на момент вторжения в Киликию Александр получил подкрепление из 5000 македонских пехотинцев и 300 всадников. Следовательно, оценивая потери в предыдущих военных операциях в 3 000 пехотинцев и 300 всадников, у Александра по прибытии Дария в Киликию было 42 000 пехотинцев и 5000 всадников (см. Polyb. XII 19, 3).
[8] См. Arr., An. I 11, 3; VII 9, 6. В цифры Арриана также включены лучники и легковооруженные. См. Arr. An. I 11, 3: «ведя с собой чуть более тридцати тысяч пехотинцев, включая легковооруженных и лучников».
[9] См. Diod. XVII 17, 3-4; Curt. Ruf. X 2, 24. Следует отметить, что итоговая сумма, выданная Диодором, не соответствует сумме отдельных данных. В самом деле упоминаются 1800 фессалийских всадников, 1800 македонских, 600 греков, 900 фракийцев и пеонов, в общей сложности 5100 конных (Diod. XVII 17, 4). Эти данные соответствуют сообщениям Арриана, согласно которому было более пяти тысяч всадников (Arr., An. I 11, 3).
[10] См. Just., Epit. XI 6, 2.
[11] См. Frontin., Str. IV 2, 4.
[12] Было выдвинуто предположение, что источником Диодора является Анаксимен Лампсакский, упомянутый также Плутархом (ср. FGrHist 72 F 29. Согласно Tарну, Диодор взял свои данные из «рассказа наемника» и, следовательно, будет надежен только в отношении греческого контингента. Однако, по мнению других, источником Диодора будет Клитарх. Невозможно положиться на источник Юстина, который упоминает 32 000 пехотинцев (см. Just., Epit. XI 6, 2). Плутарх (Alex. 15, 1) упоминает обе цифры, как самые высокие, так и самые низкие, и это может быть признаком существования двойной традиции. Источник Арриана не засвечен, но это может быть Птолемей.
[13] См. Diod. XVII 17, 4.
[14] См. Plut., Alex. 15, 1; Plut., de Alex. fort. I 3, 327d-e.
[15] См. Pan. Lat. IX 5, 1-2.
[16] См. Diod. VII 10; XVI 91; XVII 2, 4; 7, 8-9; Just., Epit. IX 5, 8-9; Polyaen. V 44, 1-5. Результаты этой миссии неясны.
[17] См. Arr., An. VII 9, 6; Curt. Ruf. X 2, 24; Plut., Alex. 15, 2 (= Onesicrit., FGrHist 134 F 2). Арриан и Курций Руф упоминают долг в пятьсот талантов, унаследованный от Филиппа, хотя только второй упоминает дополнительные восемьсот талантов, ссуженных самим Александром. Кажется невозможным восстановить источник Aрриана и Курция Руфа для этого эпизода.
[18] По словам Диодора (XVI 8, 6), рудники на пике своей эксплуатации приносили доход в тысячу талантов в год.