F 3: Анекдот Демосфена

Plut., Dem. 23, 4-6

Εὐθὺς δ᾽ ὁ ᾽Αλέξανδρος ἐξήιτει πέμπων τῶν δημαγωγῶν δέκα μέν, ὡς ᾽Ιδομενεὺς καὶ Ιοῦρις εἰρήκασιν, ὀκτὼ δ᾽, ὡς οἱ πλεῖστοι καὶ δοκιμώτατοι τῶν συγγραφέων, τούσδε· Ιημοσθένην Πολύευκτον ᾽Εφιάλτην Λυκοῦργον Μοιροκλέα Ιήμωνα Καλλισθένην Χαρίδημον. ῞Οτε καὶ τὸν περὶ τῶν προβάτων λόγον ὁ Ιημοσθένης ὡς τοῖς λύκοις τοὺς κύνας ἐξέδωκε διηγησάμενος, αὑτὸν μὲν εἴκασε καὶ τοὺς σὺν αὑτῶι κυσὶν ὑπὲρ τοῦ δήμου μαχομένοις, ᾽Αλέξανδρον δὲ τὸν Μακεδόνα μονόλυκον προσηγόρευσεν. ἔτι δ᾽ ‘ὥσπερ’ ἔφη ‘τοὺς ἐμπόρους ὁρῶμεν ὅταν ἐν τρυβλίωι δεῖγμα περιφέρωσι, δι’ ὀλίγων πυρῶν τοὺς πολλοὺς πιπράσκοντας, οὕτως ἐν ἡμῖν λανθάνετε πάντας αὑτοὺς συνεκδιδόντες. Ταῦτα μὲν οὖν ᾽Αριστόβουλος ὁ Κασσανδρεὺς ἱστόρηκε.

Александр сразу же потребовал выдачи демагогов, по Идоменею и Дуриду восьмерых, согласно же большинству и наиболее достоверных историков, десятерых, а именно Демосфена, Полиевкта, Эфиальта, Ликурга, Мерокла, Демона, Каллисфена, Харидема. Это был случай, когда Демосфен рассказал историю о стаде овец, выдавших охранявших их собак волкам, и представил себя и своих товарищей собаками, сражающимися за народ, а Александра назвал ”македонским волчищем". Он также сказал: "как торговцы, когда они носят образец своих товаров в тарелке, могут, показывая небольшое количество зерна, продать крупную партию, так и вы вместе с нами выдаете всех себя". Так рассказывал Аристобул Кассандрийский.

Этот эпизод записан в контексте событий сразу после завоевания Фив Александром. В Жизни Демосфена Плутарх умещает военные события в несколько строк, уделяя больше внимания деяниям, совершенным Демосфеном: по словам биографа, после разгрома Фив Демосфен был отправлен в качестве посла Афин к Александру, но, боясь гнева правителя, почти сразу вернулся [1].
Македонский правитель потребовал, чтобы Афины выдали демагогов: в ответ на это Демосфен рассказал историю об овцах, которые выдали собак волкам, и о торговцах, которые носят с собой только небольшой образец своих товаров, но продают их в больших количествах. Оба примера служат для того, чтобы осудить возможность того, чтобы афиняне выдали Александру демагогов, потому что, сделав это, они отказались бы от свободы всего полиса.
Из сообщения Плутарха можно сделать вывод, что Аристобул является источником двух анекдотов, упомянутых Демосфеном, но не обязательно также для части, касающейся взятия Фив и последующего требования Александра. Плутарх, по сути, указывая число демагогов, которые должны были быть выданы, сказал, что их было десять согласно Идоменею и Дуриду, и восемь в соответствии с тем, что передали «большинство и самые достоверные историки» [2]. Неизвестно, кто эти историки, но мы можем предположить, что Аристобула среди них не было. Фактически Плутарх не единственный, кто передал список демагогов, запрошенных Александром.
В Таблице 1 сопоставляются различные источники, которые передают список демагогов, требуемых Александром. Персонажи по большей части известны. Демосфен, оратор и афинский политик, был главным архитектором антимакедонской политики города. Он сам, в своей речи, вспоминает о включении своего имени в список политиков, запрошенных Александром [3]. Полиевкт из Сфетт был другом Демосфена. ходил вместе с ним послом в Пелопоннес и исполнял важные дипломатические поручения даже в Ламийскую войну. Позже он был обвинен в получении денег от Гарпала [4]. Эфиальт был последователем Демосфена. Он перешел на службу к персам и умер во время осады Галикарнаса в 334 г. [5].

Таблица 1: Список десяти ораторов

Plut., Dem. 23, 4

Plut., Foc. 17, 2

Suda, s.v. Ἀντίπατρος

Arr., An. I 10, 4-5

Демосфен

Демосфен

Демосфен

Демосфен

Полиевкт

Полиевкт

Полиевкт

Эфиальт

Эфиальт

Эфиальт

Ликург

Ликург

Ликург

Ликург

Мерокл

Мерокл

Демон

Каллисфен

Харидем

Харидем

Харидем

Харидем

Гиперид

Гиперид

Гиперид

Фрасибул

Харет

Харет

Диотим

Диотим

Патрокл

Кассандр

Всего: 8

Всего: 4

Всего: 11

Всего: 9

Что касается Ликурга, то известие о его включении в список также было получено из других источников и упоминается еще в постановлении Стратокла в его честь [6]. Мерокл был выдающийся политический деятель, но ничего не известно о его антимакедонской деятельности [7]. Демон, родственник Демосфена, был инициатором указа о его возвращении из изгнания [8]. Считается, что его имя было введено в список Плутархом именно из–за его родства с известным оратором, без требования со стороны Александра.
Каллисфен — малоизвестный персонаж за исключением его предложения эвакуировать Аттику в 346 году [9]. Харидем, первоначально из Орея, в Эвбее, был капитаном наемных войск и стал афинским гражданином за услуги, предлагаемые городу. Он выступил против Филиппа II во Фракии и укрылся в Персии, где он служил царским советником и был убит в 333 году [10]. Харидемом заканчивается список из восьми ораторов у Плутарха в Жизни Демосфена.
В Жизни Фокиона херонейский биограф предлагает гораздо более короткий список, в котором, в дополнение к уже упомянутым Демосфену, Ликургу и Харидему появляется еще Гиперид. Последний сыграл важную роль в Ламийской войне [11]. По мнению Систи, едва ли его имя действительно было включено в запрос Александра, тем более, что у Пс–Плутарха (848e) утверждается, что он выступал против выдачи Александру. Участвовавший в Ламийской войне, он был включен в список Антипатра и убит в 322 году. О путанице между этими двумя списками, свидетельствует тот факт, что в Суде имена тех, кого якобы требовал Александр, находятся под заголовком Ἀντίπατρος.
Арриан перечисляет девять ораторов, больше, чем упоминаемых Плутархом в Жизни Демосфена. Два списка не совсем совпадают: в обоих оказываются Демосфен, Полиевкт, Эфиальт, Ликург, Мерокл и Харидем, но у Арриана (вместо Демона и Каллисфена) упоминаются еще Гиперид (присутствует в списке плутарховой Жизни Фокиона), Харет и Диотим. Харет был командиром при Херонее в 338 году. После падения Фив он укрылся на Сигее, где у него были владения. В 332 году он передал Митилену македонцу Гегелоху [12]. Диотим был стратегом в 338/7 г., а в 335/4 г. он возглавлял флот против пиратов [13]. Его помнит Демосфен, потому что он получил венок после пожертвования щитов после битвы [14]. По мнению Босуорта, он, возможно, был включен в фиктивный список из–за своей роли в годы битвы при Херонее и своих связей с Демосфеном. Наконец, в списке из лексикона Суды под заголовком, посвященным Антипатру, сообщается одиннадцать имен: Демосфен, Пoлиевкт, Эфиальт, Ликург, Харидем (как у Плутарха в Жизни Демосфена, так и у Арриана), Гиперид, Харет, Диотим ( которые находятся в списке Арриана), Фрасибул, Патрокл и Кассандр, которые появляются ex novo.
Фрасибул сыграл решающую роль в защите персами Галикарнаса [15]. Патрокл не известен и, возможно, что он "подменяет" Мерокла. Трудно разъяснить присутствие в списке Кассандра. Он определенно не вписывается в контекст ораторов, требуемых Александром, хотя и не было выдвинуто убедительных предположений, объясняющих его включение в список.
Как можно легко заметить, среди источников существует большая разноголосица касательно не только политиков, требуемых Александром, но и их числа [16].
Существует пять имен, общих для трех наиболее полных списков (Демосфен, Ликург, Полиевкт, Харидем, Эфиальт), которые вполне могут принадлежать политикам, фактически включенным в список Александра [17]. Список Суды отличается несколькими именами от того, о котором сообщает Арриан, поэтому мы можем предположить если не прямую зависимость, то по крайней мере, общность источников.
Список, представленный Плутархом в Жизни Фокиона, намного короче, чем в Жизни Демосфена, и выбор только некоторых из наиболее известных имен может указывать на цитату по памяти, без наличия источника [18]. Два наиболее полных списка, в том числе из Жизни Демосфена, считаются наиболее обоснованными, и предполагается, что Аристобул является одним из достоверных историков, о которых сообщает биограф, в отличие от Дурида и Идоменея.
Критерия близости к цитате из анекдота, представленного Демосфеном, источником которого прямо цитируется кассандрийский историк, однако не достаточно, чтобы приписать Аристобулу также список ораторов. Разница между этим списком и сообщением Арриана удивительна, тогда как источник неизвестен. Если бы источник Арриана и Плутарха был одинаковым, и в частности Аристобул, можно было бы ожидать или (если бы они считались верными) два очень похожих списка или, наоборот, дистанцирования от данных кассандрийского историка в пользу содержащихся в других работах.
Исходя из этих соображений, представляется целесообразным оставить как гипотезу тот факт, что Аристобул вписывается в ряд наиболее достоверных историков, приведенных Плутархом, так же как невозможно с уверенностью получить источник или источники Арриана. Наконец, следует рассмотреть еще одну возможность: Аристобул, учитывая его интерес к фигуре Демосфена, как видно из эпизода, сообщенного Плутархом, мог бы назвать только этого знаменитого афинского оратора, умолчав об остальных или назвав только самых важных. Анекдот о приведенном Демосфеном сравнении, безусловно, вытекает из Аристобула: афиняне будут похожи на овец, которые выдали собак (антимакедонских демагогов) матерому волчаре (Александру) [19].
Концепция подтверждается другой метафорой, где фигурируют торговцы и образцы товаров, посредством которых они могут продавать большие объемы продуктов. Эти сравнения, возможно, были приведены, как всегда у Плутарха, во время собрания, в котором обсуждается судьба людей, требуемых Александром [20]. По рассказу Диодора, Фокион обвинил в трусости внесенных в список политиков, , потому что они должны были быть готовы умереть за родину. С другой стороны, Демосфен произнес речь, которой ему удалось привлечь на свою сторону народ[21].
Помимо итогов собрания и роли Фокиона, по которым источники не согласны, собрание для обсуждения сложившегося положения возможно, стало поводом для Демосфена начать еще одно нападение на македонского правителя. Более того, цитата позволяет нам наблюдать определенный вкус Аристобула к анекдотам и прозорливым историям, да и к метафорам, используемым Демосфеном, которые выходят за рамки простого описания событий после поражения Фив.
Этот фрагмент и тот, который связан с историей Тимокла, являются единственными, которые можно проследить до той части работы Аристобула, которая должна была заниматься событиями, непосредственно предшествовавшими отъезду Александра в Азию (то есть, предположительно, от смерти Филиппа II до уничтожения Фив). Невозможно восстановить структуру этой части работы или определить, сколько места было отдано отдельным событиям. Тем не менее, только характер двух приведенных эпизодов, которые касаются не столько официальных событий, сколько отдельных моментов или событий, касающихся отдельных лиц, может привести к гипотезе о том, что кассандрийский историк не ограничился историей политики македонского царя и его военными победами, но он также сосредотачивался на второстепенных событиях, которые, однако, как в случае с Тимоклеей, могли бы стимулировать его любопытство.


[1] Plut., Dem. 23, 3. См. также Aeschin. III 161.
[2] Plut., Dem. 23,4.
[3] См. Demosth. XVIII 41; 322. См. также Aeschin. III 161; [Plut.], X Orat. 847c.
[4] См. Demosth. IX 72; [Plut.], X orat. 846c-d; Din. I 100.
[5] См. Din. I 32.
[6] См. IG II² 457 b, rr. 17-19; [Plut.], X orat. 841e; 852d; Demosth., Ep. III 4.
[7] См. HARP., s.v. Merokles
[8] См. Demosth. XXXII 31; Plut., Dem. 27, 6; [Plut.], X orat. 846d; Ath. VIII 27, 341f.
[9] См. Demosth. XVIII 37.
[10] См. Demosth. XXIII 149-150; Din. I 32; Diod. XXX 2-6; Curt. Ruf. III 2, 10-9; Ael., VH II, 41.
[11] См. [Plut.], X orat. 849a-b; Plut., Dem. 28, 4.
[12] См. Diod. XVI 85, 2; Arr., An. I 12, 1; III 2, 6; Curt. Ruf. IV 5, 22.
[13] См. IG II² 1628, rr. 396-397; IG II² 1629, rr. 915-916; IG II² 1631, rr. 10-11; IG II² 1623.
[14] Demosth. XVIII 114; IG II² 1496, rr. 22-25.
[15] См. Diod. XXV 6.
[16] Диодор (XVII, 15, 1) также указывает на запрос Александра, сообщая, что его требования предусматривали выдачу десяти риторов, вождями которых были Демосфен и Ликург. Других имен не указано. Невозможно с полной уверенностью восстановить, сопоставляя разные источники, «официальный» список, хотя в этом направлении были предприняты многочисленные попытки.
[17] Их становится шесть, если принять исправление Патрокла на Мерокла.
[18] С большой вероятностью херонеец перепутал запросы Александра и Антипатра, который в 322 г. требовал выдачи Гиперида (Phoc., 26).
[19] Аристотель (HA 594a) объясняет, что одинокий волк легко пожирает людей. Так что, изображение, используемое здесь, может быть аристотелевским. Более того, следует подчеркнуть, что Демосфен не был знаком с этими сравнениями между македонскими суверенами и отрицательными фигурами: источники указывают, что оратор называл Александра Маргитом, как комического героя одноименной псевдо–гомеровской поэмы(ср. Marsyas, FGrHist 135-6 F 3; Plut., Dem. 23, 2; Plut., Alex. 11, 6).
[20] См. Plut., Dem. 23, 5.
[21] См. Diod. XVII 15, 1-3. В Plut., Phoc. 17, 2-4 мы читаем вместо этого, что Фокион подтвердил необходимость умолять Александра о спасении демагогов. Также и в 23, 6 Фокион появляется в позитивном свете: афиняне, собравшись на экклесию, не нашли решения. Тогда Демад дал демагогам пять талантов и пообещал лично отправиться к царю, чтобы попросить его, но на самом деле Фокион убедил его дать свободу бедным политикам города. Согласно рассказу Арриана (An. I 10, 6), афиняне не доставляли запрошенных людей, но послали посольство к Александру, умоляя его успокоить свой гнев по отношению к ним, и македонский царь удовлетворил их просьбу. Поэтому нет указаний на собрание, на котором решили бы, что надо делать.